Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Žitna pijavica u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Bačka Topola, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Imago žitne pijavice

 

U toku je period dopunske ishrane imaga i parenje, nakon čega sledi period polaganja jaja. Najštetni stadijum protiv koga se sprovode hemijske mere zaštite je larva, koja pravi štete izgrizajući list sa gornje strane, u vidu uzdužnih pruga između nerava, hraneći se parenhimom sve do donjeg epidermisa. Zaraženi usev se lako uočava još iz daljine, jer je usled napada lišće umesto zelene, prljavo bele boje.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u strnim žitima.

Zdravstveno stanje pšenice u regionu Bačke Topole

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice  se nalaze u  fazi  bokorenja (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledima  useva pšenice  na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovano je povećanje prisustva simptoma biljnih bolesti u odnosu na stanje u decembru (zdravstveno stanje ozimih useva 18.12.2019.).Tokom januara meseca vladali su izuzetno povoljni vremenski uslovi  za razvoj patogena. Registrovani su simptomi sledećih biljnih bolesti:

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na do 72% biljaka,

sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 23% biljaka i  

rđe (Puccinia spp.)  na 0% do 24% biljaka.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

 

Simptom pepelnice                   Simptom sive pegavosti lista

Simptom rđe pšenice

U pregledima useva pšenice se registruje i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis), i to u većem procentu na površinama gde je bio zastupljen sistem redukovane obrade. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice  se nalaze u različitim fazama razvoja lista (BBCH 12-14).

Faza razvoja pšenice

Vizuelnim pregledima  useva na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica, Bačka Topola ,Njegoševo, registrovani su  simptomi sledećih  biljnih bolesti: pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na 0-6% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0-1% biljaka.

 

Simptom pepelnice                     Simptom rđe

 Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

O prisustvu lisnih vaši i cikada  u usevima ozime pšenice Centar prognozno-izveštajne službe je  informisao 23.10.2019. kada su i preporučene hemijske mere zaštite (vidi preporuku).

Registruje se i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na ozimoj pšenici.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi od srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena, do faze rana voštana zrelost (BBCH 75-83).

Tokom vizuelnih pregleda useva pšenice (lokaliteti Bačka Topola, Bajša, Mali Iđoš, Stara Moravica) utvrđeno  je prisustvo simptoma šturosti klasa (Fusarium graminearum).

 

Simptom Fusarium spp.

Tokom ove godine, u osetljivoj fazi razvoja pšenice (cvetanje), dugotrajno su bili  prisutni izuzetno povoljni  uslovi (padavine i visoka relativna vlažnost vazduha) za infekcije klasa  prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Dugotrajni kišni period u fazi cvetanja pšenice je  i onemogućio proizvođače da urade pravovremeni tretman protiv ovog patogena. Nivo zaraze zavisi od osetljivosti gajene sorte pšenice, sprovedenih hemijskih mera zaštite i agrotehničkih mera. U vizuelnom pregledu, šturi klasovi su registrovani na 5 do 50% biljaka.

Fuzarioza klasa (šturost klasa) dovodi do značajnog smanjenja prinosa i kvaliteta zrna! Na obolelim zrnima patogen sintetiše mikotoksine koji predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

Na pojedinim parcelama pšenice uočeno je prisustvo simptoma viroza. Obolele biljke su nižeg rasta u odnosu na zdrave, na nekima se nije formirao klas, listovi su hlorotični ili sa nijansama crvene boje, a u nekim usevima došlo je i do potpunog propadanja biljaka.

Velika slika

U mere kontrole viroza spadaju hemijsko suzbijanje vektora i uništavanje samoniklih biljaka i drugih biljaka rezervoara virusa.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi rasta stabljike (BBCH 30-31). Vizuelnim pregledima  useva ozime pšenice  (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Lovćenac) utvrđeno je prisustvo simptoma: pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis), rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

21.3.2019.

21.3.2019.

21.3.2019.

Zobnatica

Nogal

30

0

0

0

Stara Moravica

Katarina

30

11

16

1

Lovćenac

Ingenio

30

0

0

1

 

Proizvođačima se preporučuje  da  obiđu i pregledaju useve na prisustvo simptoma navedenih štetnih organizama. U ovoj fazi razvoja ozime pšenice ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

Rđa pšenice

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 23-25).

Vizuelnim pregledima  useva ozime pšenice  (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Lovćenac) utvrđeno je prisustvo simptoma: pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis), rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

22.02.

06.03.

22.02.

06.03.

22.02.

06.03.

Zobnatica

Nogal

23

0

0

0

0

0

1

Stara Moravica

Katarina

25

0

9

10

24

3

2

Lovćenac

Ingenio

23

0

0

0

0

0

1

 

Proizvođačima se preporučuje  da  obiđu i pregledaju useve na prisustvo simptoma navedenih štetnih organizama. U ovoj fazi razvoja ozime pšenice ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

 

Pepelnica pšenice                       Rđa pšenice

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice  registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida ( gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 21-24). Vizuelnim pregledima  useva ozime pšenice  (lokalitet Zobnatica, Stara Moravica, Lovćenac) utvrđeno je prisustvo simptoma pepelnice žita (prouzrokovač Erysiphe graminis), i simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Zobnatica

Nogal

23

0

0

0

Stara Moravica

Katarina

24

0

10

3

Lovćenac

Ingenio

22

0

0

0

 

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice  registrovano je i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida ( gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Velika slika

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Usevi ozime pšenice , na području delovanja RC Bačka Topola, nalaze se u fazi od kraja bokorenja do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 29-31). Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici ), pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis) , kao i simptoma rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) .

 

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

 

Lokalitet/Sorta

Faza razvoja

BBCH skala

Prouzrokovači  bolesti

zaražene biljke %

Puccinia spp.

Erysiphe graminis

Septoria tritici

Stara Moravica

Katarina

31

0

9

60

Bačka Topola

Bc Anica

31

1

6

19

Zobnatica

Sosthene

30

1

5

22

 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a, RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Ozima pšenica u makosortnom ogledu (lokalitet: Gornja Rogatica) nalazi se u fazi : rana do srednja mlečna zrelost ( BBCH 73-75). Vizuelnim pregledom (3.6.2017.) utvrđeno je prisustvo simptoma:

-  prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) kod sorte Efrosinia ( 1% zaraženih biljaka, 1% zaražene lisne površine na zastavičaru),

- simptomi sive pegavosti lista pšenice ( prouzrokovač Septoria tritici) locirani na listu prvog kolenca (12-13.4.2017. od 2-25% zaraženih biljaka u zavisnosti od sorte) nisu se  vertikalno širili tokom vegetacije,

- Erysiphae graminis (prouzrokovač pepelnice žita) registrovan je kod sorata: Simonida (5% zaraženih biljaka, <5% zaražene lisne površine na zastavičaru) i kod sorte Futura (3% zaraženih biljaka, <5% zaražene lisne površine na zastavičaru).

Usled značajnog nedostatka vlage (sušni prolećni period, nedostatak zimske vlage- hladna zima bez snežnog pokrivača) došlo je do sušenja donjih listova biljaka pšenice, zeleni su samo zastavičar i list ispod njega; dok je kod pojedinih sorti  zelen samo zastavičar (Accros, Sonergy, Katarina, Darija, Anica, Vlajna, Kala, Azra ) a ostali listovi u potpunosti ili većim delom suvi.

Tokom vizuelnih pregleda ( merkantilna i semenska pšenica, semenski tritikale ) u poslednjoj dekadi maja, na području delovanja RC Bačka Topola,  utvrđeno je zanačajnije  prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na  lokalitetima i usevima:

-  lokalitet Novo Orahovo, semenski tritikale BC Goran (simptomi prisutni i na zastavičaru)

-  lokalitet Pačir , semenska pšenica:sorte: Pobeda, Zvezdana (simptomi prisutni i na zastavičaru)

Simptomi Puccinia spp.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice (makrosortni ogled)

Vizuelnim pregledom (12-13.4.) biljaka ozime pšenice (makrosortni ogled) utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice ( prouzrokovač Septoria tritici).Simptomi su locirani na listu prvog kolenca, vertikalno širenje ovog patogena nije registrovano.

 

R.br.

Sorta

Faza

(BBCH)

% zaraženih biljaka sa simptomom (prouzrokovač Septoria tritici) na listu I kolenca

% zaraženih biljaka sa simptomom (prouzrokovač Septoria tritici) na listu II kolenca

1

SIMONIDA

32

8

               0

2

NS 40 S

32

2

0

3

FUTURA

32

7

0

4

ZVEZDANA

32

9

0

5

NS ILINA

32

2

0

6

NS PETRIJA

32

3

0

7

 NS AZRA

32

2

0

8

NS MILA

32

4

0

9

NS KALA

32

18

0

10

NS VLAJNA

32

5

0

11

NS OBALA

32

2

0

12

NS MATUŠKA

32

3

0

13

NS DOROTEJA

32

5

0

14

NS EFROSINIA

32

2

0

15

NS JAVORKA

32

6

0

16

NS UBAVKA

32

8

0

17

CELULE

32

2

0

18

NIKOL

32

14

0

19

AVENUE

32

17

0

20

ORTEGUS

32

9

0

21

FAUSTUS

32

5

               0

22

SALSAR

32

4

0

23

HYWIN

32

2

0

24

HYFI

32

3

0

25

HISTAR

32

12

0

26

BALATON

32

2

0

27

AMICUS

32

8

0

28

ANICA

32

9

0

29

DARIJA

32

3

0

30

OPSESIJA

32

12

0

31

KATARINA

32

16

0

32

FRUCTIDOR

32

23

0

33

SONERGY

32

19

1

34

SOFOLK

32

13

0

35

ACCROC

32

3

0

36

OSTRO

31

25

-

 

Makrosortni ogled strnih žita

Lokalitet: Gornja Rogatica

Predusev: kukuruz

Vreme setve: 28.10.2016.

Đubrenje:

Osnovno đubrenje: 400 kg/ha NPK 15:15:15(19.10.2016.)

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

 

 

1 - 10 Next