Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimih pšenica se, u zavisnosti od rokova setve i sortimenta, nalaze u različitim fazama bokorenja do početka rasta stabljike.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo  simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphe gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

%biljaka sa simptomima pepelnice

Gornja Rogatica

BBCH 30

7

1

Bačka Topola

BBCH 30

21

5

Lovćenac

BBCH 30

7

0

 

 

Simptomi sive pegavosti lista       Simptomi pepelnice

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica nalaze se u različitim  fazama bokorenja (BBCH 23-24), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

 

BBCH 23                                 BBCH 24

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo  simptoma: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

%biljaka sa simptomima pepelnice

Gornja Rogatica

BBCH 23

 2

Bačka Topola

BBCH 24

 8

Lovćenac

BBCH 23

 5

 

Simptomi sive pegavosti lista pšenice

U pregledima useva pšenice se registruje i prisustvo pojedinačnih aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis), i to prvenstveno na površinama gde je bio zastupljen sistem redukovane obrade. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Rupa od poljskih glodara

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice nije utvrđeno prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica nalaze se u fazama od kraja bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 27-30), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta. Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo niskog nivoa simptoma  pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.). Za razliku od predhodnih pregleda registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Siva pegavost lista pšenice

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima rđe

%biljka sa simptomima pepelnice

%biljka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Stara Moravica

BBCH 30

1

3

8

Bačka Topola

BBCH 30

1

2

1

Lovćenac

BBCH 27

1

2

2

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica se nalaze u različitim  fazama bokorenja (BBCH 24-26), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma  pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.) na malom procentu biljaka, dok prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nije registrovano.

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

% biljka sa simptomima rđe

% biljka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 24

1

3

Bačka Topola

BBCH 24

0

2

Lovćenac

BBCH 26

1

2

 RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica se nalaze u različitim  fazama bokorenja (BBCH 23-24), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Pšenica, BBCH 24

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma  pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.). Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) tokom ove nedelje nisu registrovani, za razliku od predhodnih pregleda. Simptomi ovog patogena nalazili su se na donjim listovima koji su se osušili usled delovanja niskih temperatura u periodu od 11.2. do 16.2.2021.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

% biljka sa simptomima rđe

% biljka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 24

0

1

Bačka Topola

BBCH 24

0

2

Lovćenac

BBCH 24

1

2

 

 

Simptom pepelnice       Simptomi rđe

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih pšenica nalaze se u različitim  fazama bokorenja (BBCH 22-23), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta. Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

%biljka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 23

2

1

Bačka Topola

BBCH 23

1

1

Lovćenac

BBCH 23

1

0

Tokom vizuelnih pregleda useva ozime pšenice nije utvrđeno prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Žitna pijavica u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Bačka Topola, vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Imago žitne pijavice

 

U toku je period dopunske ishrane imaga i parenje, nakon čega sledi period polaganja jaja. Najštetni stadijum protiv koga se sprovode hemijske mere zaštite je larva, koja pravi štete izgrizajući list sa gornje strane, u vidu uzdužnih pruga između nerava, hraneći se parenhimom sve do donjeg epidermisa. Zaraženi usev se lako uočava još iz daljine, jer je usled napada lišće umesto zelene, prljavo bele boje.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u strnim žitima.

Zdravstveno stanje pšenice u regionu Bačke Topole

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice  se nalaze u  fazi  bokorenja (BBCH 23-26).

Vizuelnim pregledima  useva pšenice  na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovano je povećanje prisustva simptoma biljnih bolesti u odnosu na stanje u decembru (zdravstveno stanje ozimih useva 18.12.2019.).Tokom januara meseca vladali su izuzetno povoljni vremenski uslovi  za razvoj patogena. Registrovani su simptomi sledećih biljnih bolesti:

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na do 72% biljaka,

sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 23% biljaka i  

rđe (Puccinia spp.)  na 0% do 24% biljaka.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

 

Simptom pepelnice                   Simptom sive pegavosti lista

Simptom rđe pšenice

U pregledima useva pšenice se registruje i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis), i to u većem procentu na površinama gde je bio zastupljen sistem redukovane obrade. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice  se nalaze u različitim fazama razvoja lista (BBCH 12-14).

Faza razvoja pšenice

Vizuelnim pregledima  useva na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica, Bačka Topola ,Njegoševo, registrovani su  simptomi sledećih  biljnih bolesti: pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na 0-6% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0-1% biljaka.

 

Simptom pepelnice                     Simptom rđe

 Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

O prisustvu lisnih vaši i cikada  u usevima ozime pšenice Centar prognozno-izveštajne službe je  informisao 23.10.2019. kada su i preporučene hemijske mere zaštite (vidi preporuku).

Registruje se i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na ozimoj pšenici.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi od srednja mlečna zrelost: zrno mlečno, zrna dostižu krajnju veličinu, još uvek zelena, do faze rana voštana zrelost (BBCH 75-83).

Tokom vizuelnih pregleda useva pšenice (lokaliteti Bačka Topola, Bajša, Mali Iđoš, Stara Moravica) utvrđeno  je prisustvo simptoma šturosti klasa (Fusarium graminearum).

 

Simptom Fusarium spp.

Tokom ove godine, u osetljivoj fazi razvoja pšenice (cvetanje), dugotrajno su bili  prisutni izuzetno povoljni  uslovi (padavine i visoka relativna vlažnost vazduha) za infekcije klasa  prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Dugotrajni kišni period u fazi cvetanja pšenice je  i onemogućio proizvođače da urade pravovremeni tretman protiv ovog patogena. Nivo zaraze zavisi od osetljivosti gajene sorte pšenice, sprovedenih hemijskih mera zaštite i agrotehničkih mera. U vizuelnom pregledu, šturi klasovi su registrovani na 5 do 50% biljaka.

Fuzarioza klasa (šturost klasa) dovodi do značajnog smanjenja prinosa i kvaliteta zrna! Na obolelim zrnima patogen sintetiše mikotoksine koji predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi i životinja.

Na pojedinim parcelama pšenice uočeno je prisustvo simptoma viroza. Obolele biljke su nižeg rasta u odnosu na zdrave, na nekima se nije formirao klas, listovi su hlorotični ili sa nijansama crvene boje, a u nekim usevima došlo je i do potpunog propadanja biljaka.

Velika slika

U mere kontrole viroza spadaju hemijsko suzbijanje vektora i uništavanje samoniklih biljaka i drugih biljaka rezervoara virusa.

1 - 10 Next