Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Prouzrokovač šturosti klasa - fuzarioza klasa

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda (faze mlečne zrelosti), dok se usevi ječma nalaze u početnim fazama sazrevanja (rana voštana zrelost).

Slika 1: Usev ječma BBCH 83

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa, odnosno šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum) u niskom intenzitetu napada. Zaraženi klasovi počinju da blede, vreteno izumire, a zrna iznad vretena ostaju štura. U uslovima povećane vlažnosti na zaraženim klasovima se javlja ružičasta micelija.

Slika 2: Simptom napada fuzarioze klasa

Štete koje pričinjava ovaj patogen su višestruke. Utiče direktno na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Takođe, značaj ovog patogena se ogleda i u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Ostvarenju infekcije i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u fazama cvetanja. Na našem regionu cvetanje ječma započelo je tokom druge nedelje maja, a pšenice nedelju dana kasnije. Vremenski uslovi u ovom periodu kao i tokom kasnijih faza cvetanja, sa visokim temperaturama i izuzetno malom količinom padavina, nisu bili pogodni za ostvarenje infekcije i dalje širenje fuzarioze klasa.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja: od 3 do 6 stabala vidljivo (BBCH 23-26).

Fotografija 1 - Usev ječma

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 40% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka.

U usevima ječma registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10 do 60% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na svega nekoliko procenata biljaka.

Prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma na velikom procentu biljaka (i do 60%) se registruje na parcelama iz najranijih rokova setve gde je uzak plodored i gde je izrazito gust sklop biljaka.

Fotografija 2 - Simptomi patogena na usevima pšenice i ječma

Kao posledica povoljnih vremenskih uslova tokom februara, na većini parcela došlo je do povećanja broja infestiranih biljaka od strane navedenih patogena.

Prilikom vizuelnih pregleda nije registrovano prisustvo insekata, dok je broj aktivnih rupa od glodara ispod praga štetnosti.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim praćenjem i izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od drugo stablo vidljivo (BBCH 22) do faze početak rasta stabljike (BBCH 30).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Simptomi pepelnice, rđe i sive pegavosti lista pšenice

U zavisnosti od sortimenta, roka setve i primenjene agrotehnike, razlikuje se i različit nivo prisustva simptoma biljnih bolesti. U usevima sa gustim biljnim sklopom uočena je intenzivna pojava simptoma pepelnice žita. Takođe, uočene su i značajne razlike u prisustvu simptoma biljnih bolesti, pre svega sive pegavosti lista pšenice, kod različitog sortimenta. Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

Bač

BBCH 23

2

0

32

Futog

BBCH 30

6

8

90

Gložan

BBCH 30

2

100

0

Gospođinci

BBCH 23

12

0

2

Temerin

BBCH 22

0

0

0

Kać

BBCH 24

0

0

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 5 do 7 stabla vidljivo (BBCH 25-27).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti lista ječma

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

BBCH 27

0

50

8

Gospođinci

BBCH 25

0

2

12

 

Tokom druge dekade februara niske temperature bez snežnog pokrivača dovele su do izmrzavanja useva pšenice i ječma. Simptomi oštećenja, u vidu uvenuća i sušenja listova, najviše su izraženi na usevima iz ranijih rokova setve.

Simptomi oštećenja od mraza

Prilikom vizuelnih pregleda parcela i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Rupe od glodara

Proizvođačima pšenice i ječma se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena registrovanih rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 3 lista razvijena (BBCH 13) do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Simptom pepelnice, rđe i sive pegavosti lista pšenice

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

Bač

BBCH 21

10

0

14

Futog

BBCH 23

8

12

8

Gložan

BBCH 22

0

16

0

Gospođinci

BBCH 22

6

0

2

Temerin

BBCH 12

0

0

0

Kać

BBCH 13

0

0

0

 

Iz prikazanih vizuelnih pregleda može se videti da se u usevima iz optimalnih rokova setve, koji se nalaze u različitim fazama bokorenja, registruje prisustvo najznačajnijih patogena u proizvodnji pšenice. Prisustvo simptoma rđe registruje se na do 10% biljaka, a za razliku od prethodne dve godine gde u ovom periodu nije registrovano prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, ove godine je ovaj patogen prisutan na do 14% biljaka. Ovakva situacija na parcelama je posledica nižih temperatura i veće količine padavina tokom oktobra i novembra, u odnosu na prethodne dve godine, koje favoruzuju razvoj navedenog patogena. Na usevima iz kasnijih rokova setve, koji se nalaze u različitim fazama razvoja lista, nije registrovano prisustvo patogena.

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 2 do 3 stabla vidljiva (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% biljaka sa simptomima rđe

% biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

BBCH 23

0

2

24

Gospođinci

BBCH 22

0

0

10

 

Visok nivo prisustva simptoma mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova koji su vladali tokom oktobra i novebra, i ukazuju na dodatni oprez u proizvodnji jer se sa velikim infektivnim potencijalom patogena ulazi u sledeću godinu.

Kao posledica pada temperatura u usevima pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) i vaši (Aphididae) u niskim brojnostima.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Na svim navedenim lokalitetima vizuelnim pregledom parcela registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara. U odnosu na prethodne godine, ove proizvodne sezone se registruje njihova povećana aktivnost.

Aktivne rupe od glodara

 

Proizvođačima pšenice i ječma se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru mogu se primeniti registrovani rodenticidi. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 5 stabala vidljivo (BBCH 23-25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis), dok prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

23

10

10

0

Gospođinci

24

24

22

0

Gložan

25

22

24

0

Silbaš

24

4

62

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 5 do 6 stabala vidljivo (BBCH 25-26).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis), dok prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

26

0

96

20

Gospođinci

25

0

22

22

 

U proteklom periodu niske temperature bez snežnog pokrivača dovele su do izmrzavanja useva pšenice i ječma. Kao posledica toga, došlo je do sušenja i odumiranja lisne mase što je na pojedinim lokalitetima dovelo do smanjenja procenta napadnutih biljaka sa lisnim patogenima.

U narednom periodu se prognozira povećanje temperature i padavine koje će povoljno uticati na dalji razvoj i širenje najznačajnijih patogena u usevima pšenice i ječma.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Oprez – visok nivo prisustva patogena u ozimim strninama

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 4 lista razvijena (BBCH 14) do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erisyphae gramminis).

Simptom rđe na pšenici

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

14

0

4

0

Kać

23

15

16

0

Gospođinci

22

5

4

0

Gložan

23

27

48

0

Silbaš

23

12

47

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 3 stabla vidljiva (BBCH 23) do faze 5 stabala vidljivo (BBCH 25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

Futog

25

2

52

46

Gospođinci

23

0

6

42

 

Kao što se može videti iz prikazanih vizuelnih pregleda, u usevima iz optimalnih rokova setve registruje se visok nivo prisustva patogena. Na pojedinim parcelama pšenice uočeno je prisustvo simptoma rđe na čak 27% biljaka. Ovako visok nivo prisustva patogena je rezultat povoljnih meteorološkoh uslova koji su vladali tokom oktobra i novembra. Ova činjenica ukazuje na dodatan oprez u proizvodnji pšenice jer se sa velikim infektivnim potencijalom patogena ulazi u sledeću godinu. Trenutni simptomi rđe ukazuju na prisustvo obe vrste koje su značajne kod nas (žuta lisna rđa i lisna rđa), a nakon laboratorijske analize koja je u toku, informisaćemo proizvođače detaljnije o ovim patogenima.

Kao posledica pada temperatura u usevima pšenice i ječma nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae), dok se prisustvo vaši (Aphididae) registruje u niskim brojnostima.

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice

Na lokalitetima Kać, Silbaš i Gložan, u zavisnosti od rokova setve, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze prvi list razvijen do faze pet listova razvijeno (10-15 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i rđe (Puccinia spp.).

Simptomi pepelnice na pšenici

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli :

 

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (%)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice (%)

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti (%)

Kać

                          10

                     0

                     0

                    0

Silbaš

                          15

                     5

                     9

                    0

Gložan

                          15

                     6

                     3

                    0

 

Na lokalitetima Futog i Gospođinci, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od tri lista razvijeno do faze treće stablo vidljivo (BBCH 13-23).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). rđe (Puccinia spp.) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

 

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH

Procenat biljaka sa simptomima rđe (%)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice (%)

Procenat  biljaka sa simptomima

mrežaste pegavosti (%)

Futog

     23

                    1

                    1

                    6

Gospođinci

     13

                    0

                    0

                  10

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

Što se tiče štetočina, u usevima ozimih strnina se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao i cikada (Cicadelidae). RC Novi Sad je o prisustvu ovih štetočina, riziku od zaraza useva virusima i preporučenim merama informisao 23.10.2019. (vidi preporuku). Zbog izuzetno povoljnih uslova za razvoj ovih štetočina i dalje treba redovno kontrolisati useve i postupati prema navedenoj preporuci.

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i  ječma.

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se nalaze u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja (BBCH 75-83).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum). Zaraženi klasovi blede su boje, a zrna na takvim klasovima su štura. Usled povećane količine vlage u prethodnom periodu, na zaraženim klasovima prisutna je ružičasta prevlaka od sporonosnih organa gljive.

U zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, procenat zaraženih klasova se kreće od 38 do 64%. Ovako visoki procenti napada na pojedinim parcelama posledica su izuzetno povoljnih uslova (obilne i česte padavine) za ostvarenje infekcije pomenutim patogenom u fazama cvetanja pšenice. Ovakvi uslovi su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje mera zaštite.

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, poseban značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine, veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja.

Na pojedinim parcelama pšenice u okviru rada RC Novi Sad registrovano je prisustvo simptoma koje prouzrokuju virusi. Zaražene biljke se karakterišu nižim rastom u odnosu na zdrave, listovi su hlorotični, a na velikom broju obolelih biljaka nije došlo do formiranja klasa.

Analizom obolelih biljaka laboratorijski je potvrđeno prisutsvo dva virusa: Virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus) – čiji je vektor cikada Psammotettix alienus i Virusa crtičastog mozaika pšenice (Wheat streak mosaic virus) – čiji je vektor grinja Aceria tosichella.

Prisustvo  biljaka sa simptomima od navedenih virusa najviše je zastupljeno na parcelama koje su u jesen imale adekvatne uslove za nicanje i razvoj, te je na njima i registrovano prisustvo štetočina vektora virusa, o čemu je RC Novi Sad redovno obaveštavao proizvođače.

Mere kontrole pomenutih viroza podrazumevaju hemijsko suzbijanje vektora i uništavanje samoniklih biljaka i drugih biljaka rezervoara virusa.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice se u zavisnosti od setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 2 lista razvijeno do faze bokorenja: 2 stabla vidljivo (BBCH 12-22).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

Kać

NS40S

12

0

0

0

Gložan

Graindor

22

0

34

0

Gospođinci

Avenue

12

0

0

0

 

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi 2 lista razvijeno do faze bokorenja: 4 stabla vidljivo (BBCH 12-24).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti ječma

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

Futog

Salamandre

24

0

38

0

Gospođinci

Zanzibar

12

0

0

0

 

RC Novi Sad nastavlja sa redovnim izveštavanjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama razvoja, od faze bubrenja semena do faze bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 03-22).

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi u sistemu za navodnjavanje i sa gustim sklopom registruje se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 55% biljaka i pepelnica žita (Erysiphae graminis) na 4% biljaka.

Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

Većina useva pšenice se još uvek nalazi u različitim fazama klijanja. Usevi pšenice koji su posejani u prvoj polovini oktobra i koji su imali povoljne uslove za nicanje se nalaze u fazi 2 do 3 lista razvijena (BBCH 12 do 13). Vizuelnim pregledom takvih useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp) na 10% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 7% biljaka.

 

Simptom rđe na pšenici

Ovakav nivo prisustva simptoma bolesti na pojedinim parcelama upućuje na poseban oprez u narednom periodu. Dalji razvoj patogena zavisiće od vremenskih uslova, a RC  Novi Sad će nastaviti redovno da izveštava o zdravstvenom stanju useva ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next