Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od  kraja  bokorenja do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 29-31), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledima useva, na pojedinim parcelama koje su ušle u osetljivu fazu razvoja, fazu vlatanja, utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na nivou epidemijskog praga štetnosti (videti preporuku od 23.3.2021.).

Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe (Puccinia spp.) registrovani su na manjem procentu biljaka.

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima mrežaste  pegavosti lista ječma

%biljka sa simptomima pepelnice

%biljka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma 

%biljka sa simptomima rđe

Stara Moravica

BBCH 30

25

25

6

1

Bačka Topola

BBCH 31

28

14

6

0

Zobnatica

BBCH 29

58

78

4

1

Lovćenac

BBCH 30

30

10

2

0

 

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u različitim   fazama  bokorenja (BBCH 25-29) kao i u fazi početka rasta stabljike (BBCH 30), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovan je visok nivo  simptoma pepelnice žita (Erisyphae gramminis) i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).Trenutni nivo prisustva ova dva patogena ukazuje na to da će uskoro biti postignuti epidemijski pragovi. Utvrđen je i niži procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i rđe (Puccinia spp.).

 

Simptom pepelnice        Simptom mrežaste pegavosti

       

Simptom sočivaste pegavosti   Simptom rđe

Rezultati vizuelnih pregleda su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima mrežaste  pegavosti lista ječma

%biljka sa simptomima pepelnice

%biljka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma 

%biljka sa simptomima rđe

Stara Moravica

BBCH 25

17

23

6

0

Bačka Topola

BBCH 30

25

14

3

0

Zobnatica

BBCH 29

40

75

0

1

Lovćenac

BBCH 29

28

10

2

0

Usevi ozimog ječma iz ranih rokova setve ubrzo će ući u fazu prvog kolenca (BBCH 31), a to je momenat kada se sprovode hemijske mere kontrole prouzrokovača bolesti ječma, na parcelama gde će prisustvo patogena doseći epidemijski prag. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima da nakon višednevnog kišnog perioda koji nas očekuje u narednim danima, a po stabilizaciji vremenskih prilika, obiđu svoje useve, utvrde fazu razvoja biljaka i prisustvo simptoma  bolesti ječma.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma, i blagovremeno će dati signal za sprovođenje hemijskih mera zaštite protiv prouzrokovača bolesti.

Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma nalaze se u različitim  fazama bokorenja (BBCH 25-28), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erisyphae gramminis), mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis).

U odnosu na predhodne vizuelne preglede  uočeno je značajno povećanje  nivoa simptoma pepelnice žita.

          

Simptom mrežaste pegavosti      Simptom pepelnice

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

%biljka sa simptomima mrežaste  pegavosti lista ječma

%biljka sa simptomima pepelnice žita

%biljka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma 

Stara Moravica

BBCH 25

16

22

0

Bačka Topola

BBCH 28

23

14

0

Zobnatica

BBCH 26

27

65

0

Lovćenac

BBCH 28

25

2

1

 

Kao posledica delovanja niskih temperatura u periodu od 11.2. do 16.2.2021.godine došlo je do sušenja i propadanja dela lisne mase biljaka ozimog ječma  na pojedinim parcelama.

Velika slika

Intenzitet oštećenja biljaka ozimog ječma od niskih  temperatura zavisi od:

·         vremena setve

·         dubine setve,

·         osnovnog đubrenja NPK hranivima,

·         stepena tolerantnosti sorte na izmrzavanje(genetski uslovljena otpornost sorte).

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma.

Zdravstveno stanje useva ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma se nalaze u različitim  fazama bokorenja (BBCH 24-26), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i

pepelnice žita (Erysiphae graminis). 

Rezultati vizuelnih pregleda useva su prikazani u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja

(BBCH skala)

% biljaka sa simptomima mrežaste  pegavosti lista ječma

% biljaka sa simptomima pepelnice

Stara Moravica

BBCH 24

12

3

Bačka Topola

BBCH 25

22

8

Zobnatica

BBCH 25

25

29

Lovćenac

BBCH 26

26

1

 

Mrežasta pegavost lista je značajna bolest ječma i javlja se svake godine u slabijem ili jačem intenzitetu. Uočen visok nivo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma nalaže dalje kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja ječma  radi pravovremenog signaliziranja primene hemijskih mera zaštite.

       

Simptomi mrežaste pegavosti  Simptomi pepelnice

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimog ječma i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Bačka Topola, usevi ozimih strnih žita se nalaze u početnim fazama bokorenja (BBCH 21-23), u zavisnosti od rokova setve i sortimenta.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 5% do 60% biljaka.

Simptom mrežeste pegavosti ječma

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) nije registrovano na usevima ozimih strnih žita.

Tokom vizuelnih pregleda utvrđeno je i prisustvo pojedinačnih rupa od glodara, te treba redovno obilaziti parcele i pratiti brojnost aktivnih rupa i po potrebi sprovesti hemijske mere kontrole (pogledati preporuku).

Rupe od poljskih glodara

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ječma u regionu Bačke Topole

Na teritoriji RC Bačka Topola,  usevi ozimog ječma se nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 28-29).

Vizuelnim pregledima  useva  na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovano je prisustvo simptoma sledećih biljnih bolesti:

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na  15% do 91% biljaka,

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na  21% do 56 % biljaka i 

sočivaste pegavosti lista ječma  (Rhynchosporium secalis) na 1- 5% biljaka.

 

Simptomi mrežeste pegavosti      Simptomi pepelnice

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva radi utvrđivanja faze razvoja i prisusutva simptoma bolesti jer se približavamo osetljivoj fazi tj. vlatanju.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena, a RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem faza razvoja ječma i zdravstvenog stanja useva.

Tokom pregleda je uočeno i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozime pšenice  se nalaze u  fazi od četiri lista razvijeno do faze drugo stablo vidljivo (BBCH 14-22), dok se usevi ozimog ječma nalaze  u fazi bokorenja (BBCH 22-26).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma registrovano je povećanje prisustva simptoma biljnih bolesti u odnosu na period od pre 20 odnosno 28 dana (zdravstveno stanje pšenica 28.11. i zdravstveno stanje ječma 20.11.). Vremenski uslovi u poslednja dva meseca su izuzetno povoljni za razvoj patogena u usevima ozimih strnina.

U usevima pšenice  na lokalitetima Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola registrovani su  simptomi sledećih biljnih bolesti: pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na 18 do 27% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2 do 8% biljaka i  rđe (Puccinia spp.)  na do 2% biljaka.

 

Simptom pepelnice                     Simptom sive pegavosti lista

Simptom rđe

U usevima ječma na lokalitetima Zobnatica i Bačka Topola registrovani su simptomi sledećih biljnih bolesti: pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis)  na  17 do 88% biljaka, mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na  2 do 34% biljaka, sočivaste pegavosti lista ječma  (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka i  rđe (Puccinia spp.)  na do 2% biljaka.   

  

Simptom pepelnice                   Simptom mrežaste pegavosti

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

Registruje se i prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na ozimim strnim žitima.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na teritoriji RC Bačka Topola, usevi ozimog ječma  se nalaze u različitim fazama razvoja, od faze razvoja lista do faze 5 sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 13-25).

Vizuelnim pregledima  useva na lokalitetima Zobnatica, Lovćenac, Stara Moravica i Bačka Topola, registrovani su  simptomi sledećih  biljnih bolesti: mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 0-8% biljaka, pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na 0-51% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 0-1% biljaka.

Faza razvoja ječma BBCH 25

   

Sočivasta pegavost          Pepelnica i mrežasta pegavost

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

O prisustvu lisnih vaši u usevima ječma RC Bačka Topola je informisao 22.10.2019. kada su i preporučene hemijske mere zaštite (vidi preporuku).

Takođe, i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis). Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida, a.m. bromadiolona). Prilikom primene mamaka neophodno je zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem štetnih organizama na ozimom ječmu.

Intenzivno polaganje jaja žitne pijavice

Na području delovanja RC Bačka Topola vizuelnim pregledom useva strnih žita  registrovano je intenzivno polaganje jaja  žitne pijavice (Lema melanopus).

Jaja žitne pijavice

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zaštita ozimog ječma

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma u navodnjavanju  nalaze se   u fazi  prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 31). Oni zauzimaju mali procenat površina u odnosu na ukupnu površinu pod ječmom (kod većine useva dominantna faza razvoja je 6-8 stabala vidljivo, BBCH 26-28).  Vizuelnim pregledom  useva ječma  u navodnjavanju  utvrđeno je prisustvo simptoma: mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres),pepelnice strnih žita (prouzrokovač Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Rhynchosporium secalis).

 

Lokalitet

Sorta

Faza BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

% zaraženih biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista

20.02.

05.3.

13.3.

20.02.

05.3.

13.3.

20.02.

05.3.

13.3.

Zobnatica

SY Tepee

31

1

17

18

47

78

88

1

2

4

 

   

Mrežasta pegavost ječma              Pepelnica ječma

 

Na navedenim usevima  dostignut je ekonomski prag štetnosti za mrežastu pegavost lista  ječma.

Preporuka za proizvođače: pregledati useve koji su u osetljivoj fazi razvoja(prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja) i ukoliko je prisutno 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti  neophodno je preduzeti mere zaštite. Preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

  • Antre plus (a.m. tebukonazol+tiofanat metil) 1,5 l/ha
  • Duett ultra (epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha
  • Falcon EC 460(a.m. tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha
  • Osiris (a.m. epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha
  • Prosaro 250EC (a.m. tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha
  • Cello (a.m. spiroksamin+ protiokonazol+tebukonazol) 1,25 l/ha
  • Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

Primenu fungicida je najbolje sprovesti na temperaturama iznad 15°C.

1 - 10 Next