Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Crna repina vaš

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Slika 1: Usev šećerne repe BBCH 15

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih jedinki, kao i kolonija crne repine vaši (Aphis fabae) na do 12% biljaka. Štete pričinjava sisajući sokove sa svih nadzemnih delova biljke, što dovodi do kovrdžanja listova i njihovog sušenja, utičući tako na prinos korena i smanjen sadržaj šećera. Pored direktnih šteta crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Slika 2: Kolonija crne repine vaši

S obzirom da prisustvo štetočine nije registrovano na nivou ekonomskog praga štetnosti (20-30% biljaka sa pojedinačnim jedinkama ili 10-15% biljaka sa malim brojem kolonija), za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu šećerne repe i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Štetočine u usevu šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi od 5 do 7 listova razvijeno (BBCH 15-17).

Slika 1: Usev šećerne repe BBCH 16

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repine muve (Pegomya betae) na do 4% biljaka.

Slika 2: Jaja repine muve

Repina muva ima od dve do tri generacije godišnje, od kojih je najštetnija prva koja se javlja u početnim fazama razvoja šećerne repe. Prezimljava u stadijumu lutke u zemljištu.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u list i hrane se parenhimom, prilikom čega obrazuju mine. Mine se spajaju u jednu veliku mehurastu minu, u kojoj se vide larve i ekskrementi. Delovi napadnutog lišća ili celi listovi venu, žute i suše se.

Slika 3: Simptom napada repine muve (mine na listu) iz prethodne sezone

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) na 7% biljaka.

Slika 4: Crna repina vaš

U toku je naseljavanje ovih štetočina na useve šećerne repe.

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima šećerne repe i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 33-39).

U prethodnom periodu je, na svim lokalitetima gde se gaji šećerna repa, a na području delovanja RC Novi Sad, bilo povoljnih uslova za ostvarenje primarnih infekcija od strane gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od pomenutog patogena, na 1% pregledanih biljaka.

Pega od C. beticola

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva šećerne repe, registrovane su kolonije crne repine vaši (Aphis fabae). Štete pričinjava sisajući sokove sa svih nadzemnih delova biljke, što dovodi do kovrdžanja listova i njihovog sušenja, utičući tako na prinos korena i smanjen sadržaj šećera. Pored direktnih šteta crna repina vaš pričinjava i značajne indirektne štete kao prenosilac fitopatogenih virusa.

Prisustvo ove štetočine je uočeno na rubnim delovima parcela, u niskom procentu napada. S obzirom da se prisustvo štetočine ne registruje u unutrašnjosti parcela i da ekonosmki prag nije dostignut (20-30% biljaka sa pojedinačnim jedinkama ili 10-15% biljaka sa malim brojem kolonija), za sada se insekticidni tretman ne preporučuje.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu šećerne repe i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

Stanje u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u početnim fazama zatvaranja redova (BBCH 31).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo prvih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%.

Uslovi u kojima se odvija proizvodnja su izuzetno povoljni za razvoj i širenje ovog patogena, pogotovo sa porastom temperatura ove nedelje. RC Novi Sad nastavlja monitoring prisustva ovog patogena u usevima šećerne  repe i po postizanju prvog epidemijskog praga signaliziraće vreme za primenu hemijskih mera zaštite.

Takođe vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma oštećenja i larvi od repine muve (Pegomya betae).

U ovim fazamma razvoja suzbijanje ove štetočine se ne sprovodi (EPPO standard PP 2/12 (1): primena insekticida je opravdana samo ukoliko se registruje 4 larve po biljci kada je šećerna repa u fazi 2 lista, ili 6 larvi po biljci kada je šećerna repa u fazi 4 lista).

Pojava sive repine pipe na starim repištima

Na području delovanja RC Novi Sad, u feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, ali je neophodno stalno posmatranje starih repišta i izlazak pipe. RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava repine pipe na starom repištu

Na području delovanja RC Novi Sad, u feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

Najavljeno povećanje temperature u narednim danima iniciraće masovniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja, kao i početak leta i migraciju pipa sa starih na nova repišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, ali je neophodno stalno posmatranje starih repišta i izlazak pipe. Takođe se pažnja mora usmeriti i na praćenje nicanja novih repišta.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pojava sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu

Na teritoriji RC Novi Sad, vizuelnim prgledom registovano je prisustvo imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu.

Porast temperature inicirao je aktivnost imaga sive repine pipe. Najavljeno toplo vreme doprineće početku leta i migraciju pipa sa starih na nova repišta. S obzirom da je setva šećerne repe u toku preporučuje se obilazak repišta radi utvrđivanja prisustva ove štetočine.