Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Usevi ili zasadi
Monitoring tripsa u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad, lokalitet Despotovo, usevi ozimog luka se nalaze u fazi treći list jasno vidljiv (BBCH 13).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips sp.) u indeksu napada 0,55. Prisustvo odraslih jedinki nije registrovano.

Direktne štete od tripsa nastaju od ishrane odraslih jedinki i larvi, a indirektne štete se ogledaju u sposobnosti ovih organizama da prenose važne i po povrtarsku proizvodnju veoma destruktivne biljne viruse.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Prisustvo tripsa u usevima paprike

Vizuelnim pregledom useva paprike registruje se velika brojnost tripsa (Thrips sp.). Prisutna su imaga i larve na svim delovima biljaka, cvetovima, listovima i plodovima.

Na lokalitetima Gospođinci, Gložan i Despotovo gde se vrše vizuelni pregledi broj napadnutih biljaka kreće se od 26 do 44%. Pored direktnih šteta koje se ogledaju u vidu sisanja sokova sa biljaka, tripsi su i vektori veoma destruktvinih biljnih virusa od kojih je ekonomski najznačajniji virus bronzavosti paradajza (TSWV) čiji je vektor vrsta Frankliniella occidentalis.

U protekloj godini izvršena je inventarizacija tripsa po usevima. Na terenu RC Novi Sad dokazano je prisustvo sledećih vrsta ovih štetnih organizama u usevu paprike na otvorenom polju: Thrips tabaci, Aelothrips intermedius, Frankliniella intonsa, Thrips major, Frankliniella tenuicornis, Haplothrips aculeatus, Thrips physapus, Thrips nigropilosus. Vrsta  Aelothrips intermedius  je predator drugih vrsta tripsa.

U ovoj proizvodnoj godini, vizuelnim pregledima useva paprike uočeni su  simptomi virusa mozaika krastavca (CMV) i virusa mozaika lucerke (AMV) čije je prisustvo dokazano i u laboratoriji prognozno-izveštajne službe. Ovi virusi prenose se vašima. Prisustvo virusa bronzavosti paradajza (TSWV) kao i prisustvo vektora ovog virusa, vrsta tripsa Frankliniela occidentalis nije registrovana na terenu RC Novi Sad.

U usevu paprike za suzbijanje tripsa registrovan je preparat Dicarzol 50 SP (formetanat-hidrohlorid) 1 kg/ha. Karenca za ovaj insekticid iznosi 35 dana.

Monitoring tripsa u usevu luka

Tripsi (Thrips sp.) su štetni organizmi koji prezimljavaju u obliku imaga u biljnim ostacima i na skrivenim mestima. Imaju pet razvojnih stadijuma:  larva prvog razvojnog stadijuma, larva drugog razvojnog stadijuma, prepupa, pupa i imago. Prepupa i pupa su stadijumi koji se ne hrane. Direktne štete od ovog organizma proizilaze iz ishrane larvi i imaga sisanjem sokova. Indirektne štete,  koje su i mnogo opasnije ogledaju se u njihovoj vektorskoj ulozi prenosioca biljnih virusa. U vizuelnim pregledima registruje se prisustvo odraslih jedinki, ali za sada nema položenih jaja na listovima luka.  RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem tripsa.