Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac ozime pšenice i ječam nalaze se u različitim fazama razvoja lista i bokorenja, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike.

Ozime pšenice su u fenofazi od dva lista razvijeno (BBCH 12) do bokorenja, 4 stablo vidljivo (BBCH 24). Ozimi ječam je u fazi od tri lista razvijeno (BBCH 13) do bokorenja, 4 stablo vidljivo (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom ozimih strnih žita utvrđeno je prisustvo cikada (Cicadelidae) na od 3 % do 6 % biljaka, biljnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka, a kada je reč o biljnim bolestima na ozimom ječmu uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 0 % do 26 %  biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis)  na do 2% biljaka. Na ozimoj pšenici nisu registrovani simptomi biljnih oboljenja.

Aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Microtus arvalis ), nisu uočene.

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu koji pokriva RC Kragujevac usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama razvoja, što zavisi od rokova setve i primenjene agrotehnike. Pšenica posejana u optimalnom agrotehničkom roku se nalazi u fazi od 3 lista do početka bokorenja (BBCH 13-21), dok se na površinama iz kasnijih rokova setve pšenica nalazi u fazi od 1 list razvijen do 2 lista razvijena (BBCH 11-12). Ozimi ječam iz optimalnih rokova setve je u fazi od 4 lista razvijena do početak bokorenja (BBCH 14-21), a iz kasnijih rokova setve do 2 lista razvijena (BBCH 12).

 

 

Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo bolesti i štetočina i to uglavnom na onim ozimim strninama iz ranijih rokova setve.

Na ozimom ječmu uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavost iječma (Pyrenophora teres) na do 10 % biljaka, lisnih vaši (Aphididae) na 2-9% biljaka i cikada (Cicadellidae) na 6-7% biljaka.

Na ozimoj pšenici nisu primećeni simptomi gljivičnih bolesti. Lisne vaši su uočene na 3-5% biljaka, a cikade na do 5% biljaka.

Najavljeno hladno vreme za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti štetnih insekata.

 

Tokom vizuelnog pregleda parcela nisu registrovane aktivne rupe od glodara.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem bolesti i štetočina u ozimim strnim žitima.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fazi kraj klasanja, pojavili se svi klasovi (BBCH 59) do početak cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 61), a ozima pšenica je u fazi od pojave lista zastavičara (BBCH 37) do kasna faza zastavičara, rukavac zastavičara nabubren (BBCH 45).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) na do 32% biljaka, žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 10% biljaka, a od štetočina primećena je larva žitne pijavice (Lema melanopus), pšenični tripsi (Haplothrips tritici), biljne vaši (Aphididae) i larva mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

Na ozimom ječmu zapaženo je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 30% biljaka, sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka, a od štetočina pored žitne pijavice, pšenični tripsi i biljne vaši.

U ovom trenutku treba naročito naglasiti značaj fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Infekcija klasa ovom gljivom nastala u toku cvetanja (na samom početku cvetanja kada su prašnici najizloženiji i najdostupniji patogenu, što je faza u kojoj se mnogi ječmovi sada nalaze na našem terenu) u uslovima vlažnog i kišovitog vremena može napraviti najveće probleme sa stanovišta upotrebljivosti zrna za humanu i stočnu ishranu. Naime, ova gljiva je u stanju da sintetiše mikotoksine štetne za zdravlje ljudi i životinja.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Kragujevac u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama bokorenja. Ozime pšenice se nalaze u fazi od 6 do 8 stabla vidljivo (26-28 BBCH), a ječam 9 i više stabla vidljivo (29 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom na lokalitetima Lužnice, opština Kragujevac, i Bečevica, opština Knić, utvrđeno je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka. Na ozimoj pšenici registrovani su simptomi pepelnice strnih žita (Erysiphae gramminis) na do 2% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) takođe na do 2% biljaka.

 

mrežasta pegavost ječma

 

Primetna su i oštećenja na listovima od ishrane odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Kragujevac u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, usevi ozimih strnih žita nalaze se u različitim fazama bokorenja. Ozime pšenice se nalaze u fazi od 4 do 6 stabla vidljivo (24-26 BBCH), a ječmovi od 6 do 9 stabla vidljivo (26-29 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom na lokalitetima Lužnice, opština Kragujevac, i Bečevica, opština Knić, utvrđeno je prisustvo simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka. Simptomi bolesti na ozimoj pšenici nisu registrovani. Što se štetočina tiče, registrovano je prisustvo biljnih vaši na do 1% biljaka pšenice.

 

mrežasta pegavost ječma

 

Na pojedinim delovima parcela primetno je žutilo na biljkama kao posledice zadržavanja vode nakon nedavnih padavina. Očekuje se da će ovo fiziološko stanje biti prolaznog karaktera i da se neće znatnije odraziti na prinos.

 

RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Kragujevac ozima strna žita nalaze se u različitim fazama rasta klijanca, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjene agrotehnike.

 

Ozima pšenica se nalazi u fazi od dva lista razvijeno (BBCH 12) do 3 lista razvijeno (BBCH 13), a ozimi ječam od dva lista razvijeno (BBCH 12) do četiri lista razvijeno (BBCH 14).

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom ozimih strnih žita na lokalitetima Lužnice (opština Kragujevac) i Bečevica (opština Knić), nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti ni štetočina.  U odnosu na prethodni pregled, upadljivo je odsustvo cikada (Cicadelidae), koje su ranije bile prisutne, te se njihov izostanak može pripisati dejstvu niskih temperatura.

  

RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Na terenu RC Kragujevac ozima pšenica i ječam nalaze se, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjene agrotehnike, u fazi pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10) do dva lista razvijeno (BBCH 12), s tim da na pojedinim parcelama ozime strnine još nisu iznikle a određene površine još nisu posejane.
 
 
Vizuelnim pregledom ozimih strnih žita na lokalitetima Lužnice (opština Kragujevac) i Bečevica (opština Knić), nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti. Na do 9% biljaka primećeno je prisustvo cikada (Cicadelidae), dok lisne vaši nisu registrovane.
 
Proizvođačima se može preporučiti obilazak parcela pod strnim žitima i pregled na prisustvo pomenutih insekata budući da su i vaši i cikade prenosioci virusa koji mogu načiniti značajne štete strnim žitima u slučaju rane infekcije. Prag štetnosti za navedene insekte iznosi 10% napadnutih biljaka.
 
RC Kragujevac će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.
 
 
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Kragujevac ozima pšenica se nalazi u fazi od rana mlečna zrelost (BBCH 73) do kasna mlečna zrelost (BBCH 77). Ozimi ječam se nalazi u fazi od kasna mlečna zrelost (BBCH 77) do rana voštana zrelost (BBCH 83).

 

Vizuelnim pregledima ozimih strnih žita registrovano je prisustvo žitnih stenica (Eurygaster sp.), lisnih vaši (Aphididae) i žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Žitne stenice obuhvataju nekoliko vrsta (Eurygaster integriceps Put., Eurygaster maura L., Aelia rostrata Boh.). Sve nabrojane vrste nanose štete strnim žitima.

velika slika

Stenice prezimljavaju u stadijumu imaga. U proleće migriraju na useve pšenice, ječma i raži. Kad poraste temperatura postaju aktivne i hrane se dopunski sokovima žita kako bi polno sazreli. Nakon ishrane i kopulacije, počinje ovipozicija koja traje oko mesec dana. Kad se ispile larve borave na istom mestu 1-2 dana a onda se razilaze i počinju da se hrane.

Štetu nanose imago i larve. Tokom proleća stenica zabada rilicu pri dnu stabla i najčešće se sasuši centralni list a ponekad celo stablo. Ako biljka ne uvene, njen rast je usporen. Promene nastaju usled toksičnog dejstva sekreta pljuvačnih žlezda. Ubodi stenica pred klasanje ili u toku klasanja izazivaju bledilo klasa. Ovakva zrna gube ne samo u težini, nego i u klijavosti, a kvalitet brašna je loš, što se odražava na karakteristike testa. Preg štetnosti iznosi 3-4 imaga po metru kvadratnom.

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima. Oštećenja na lišću pričinjava i larva i imago. Najveću štetu izazivaju larve koje konzumiraju ceo sadržaj lista sve do epidermisa sa suprotne strane. Time biljke dobijaju prljavo belu boju, smanjuje se asimilativna površina što se odražava na rast i nalivanje zrna. Najveću štetu nanosi u vreme mlečne i voštane zrelosti. Prag štetnosti je 0,5-1 larva žitne pijavice po biljci.

larva žitne pijavice

Lisne vaši pričinjavaju direktne štete (ishranom, odnosno isisavanjem biljnih sokova), kao i  indirektne štete (vektori viroza). U ovom trenutku, značajno je naglasiti da u slučaju visoke brojnosti, upravo u fazi mlečne i voštane zrelosti, kao posledica direktne ishrane može doći do pojave šturosti, smežuravanja zrna i pada u prinosu. Prag štetnosti za vaši iznosi 70% napadnutih biljaka u periodu od cvetanja do mlečne zrelosti.

Takođe, registrovani su simptomi fuzarioze klasa (Fusarium graminearum) u niskom procentu zaraženih biljaka.

simptom fuzarioze klasa

Do infekcije ovim patogenom dolazi u fazi cvetanja strnih žita, usled povišene vlažnosti. Ovo oboljenje dovodi do šturosti zrna, a osim toga zaražena zrna  mogu sadržati i mikotoksine u povećanoj koncentraciji, što može imati negativne posledice po zdravlje ljudi i životinja koji takva zrna koriste u ishrani. Pored uslova koji pogoduju infekciji i razvoju ove bolesti (vlažno i kišovito vreme u periodu cvetanja), i uobičajena praksa naših proizvođača da se na istoj parceli smenjuju kukuruz i strnine, može odgovarati pojavi ove bolesti budući da se vrste roda Fusarium javljaju i na kukuruzu, te se mogu održati u biljnim ostacima u zemljištu i za narednu sezonu.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Kragujevac usevi ozimih strnih žita se nalaze u različitim fazama bokorenja, u zavisnosti od rokova setve, lokacije, sortimenta i primenjene agrotehnike, ali i od izloženosti nedavnim mrazevima koji su na pojedinim površinama doveli do blagog zaostatka u porastu (videti prilog). Pšenice su u fazi od četiri sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24) do devet i više sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 29). Ozimi ječam se nalazi u fazi od šest sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 26) do devet i više sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 29).

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 12% biljaka.

Na ozimom ječmu registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4-5% biljaka, dok je sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis) prisutna na 0-8% biljaka.

 

 

Nije registrovano prisustvo biljnih vaši ni na pšenici, ni na ječmu, ali jesu oštećenja lista od žitne pijavice (Lema melanopus).

 

U narednom periodu sa porastom temperature može se očekivati dalji napredak vegetacije, ulazak biljaka u osetljivu fenofazu kad je u pitanju napad pojedinih patogena i povećana aktivnost štetočina. RC Kragujevac će nastaviti sa monitoringom ozimih strnina i blagovremeno signalizirati vreme za tretman.

Oštećenja od mraza na ozimim strnim žitima

Na terenu RC Kragujevac ozima strna žita se, u zavisnosti od vremena setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama bokorenja. Pšenica je u fazi od tri do pet stabla vidljivo (BBCH 23-25), dok je ozimi ječam u fazi pet do šest stabla vidljivo (BBCH 25-26)

Vizuelnim pregledom ozimih strnina primećena su oštećenja na lisnoj masi. Opažena pojava nije fitopatološke prirode. Simptomi (na slici) javili su se kao posledica dejstva mraza.

velika slika

Naime, u periodu od 12.02. do 16.02.2021. bilo je nekoliko dana sa mrazom (tabela).

Datum i sat

Temp. vazduha

Temp. vazduha

Temp. vazduha

srednja (°C)

max (°C)

min (°C)

Čumić (opština Kragujevac)

12/02/2021

-5.85

-2.8

-9.46

13/02/2021

-7.57

-5.8

-10

14/02/2021

-4.86

-2.68

-8.52

15/02/2021

-2.2

2.32

-5.47

16/02/2021

-1.01

5.76

-6.47

Topola (opština Topola)

12/02/2021

-5.36

-2.3

-9.25

13/02/2021

-7.14

-4.8

-10.1

14/02/2021

-4.86

-1.52

-8.47

15/02/2021

-1.82

2.98

-5.8

16/02/2021

-1.17

5.04

-5.36

Kusovac (opština Knić)

12/02/2021

-4.44

-1.13

-8.18

13/02/2021

-6.84

-4.91

-10.7

14/02/2021

-4.6

-2.02

-8.52

15/02/2021

-2.08

3.14

-7.75

16/02/2021

-3.6

4.87

-11.3

Žirovnica (opština Batočina)

12/02/2021

-5.92

-3.8

-8.64

13/02/2021

-6.93

-5.18

-9.35

14/02/2021

-5

-1.74

-8.8

15/02/2021

-2.08

2.09

-5.35

16/02/2021

-1.04

4.82

-5.63

Lappovo (opština Lapovo)

12/02/2021

-4.79

-1.91

-8.97

13/02/2021

-6.29

-4.13

-10.8

14/02/2021

-4.15

-0.63

-8.47

15/02/2021

-1.48

3.43

-4.58

16/02/2021

-2.12

5.26

-8.74

Viševac (opština Rača)

12/02/2021

-5.32

-2.46

-8.68

13/02/2021

-6.67

-5.02

-9.52

14/02/2021

-4.79

-1.68

-8.25

15/02/2021

-1.66

2.98

-4.97

16/02/2021

-1.37

4.82

-5.75

Ranilović (opština Arandjelovac)

12/02/2021

-4.53

-0.18

-8.3

13/02/2021

-5.8

-2.3

-8.86

14/02/2021

-4.23

0.82

-9.18

15/02/2021

-1.63

5.43

-6.69

16/02/2021

-1.57

9.76

-8.8

 

Međutim, uvidom u zapise sa AMS utvrđeno je da na dubini zemljišta gde se razvija čvor bokorenja (5-7 cm), temperature nisu prelazile u minus tokom ove godine. Kako pšenica podnosi temperature od -16 do -18 C bez oštećenja na čvoru bokorenja, a ječam od -12 do -15C, jasno je da će se nastala oštećenja vegetativne mase regenerisati zahvaljujući očuvanoj vitalnosti čvora bokorenja. To dalje znači da nije bilo izmrzavanja (uvenuća) biljaka niti proređivanja useva, već je nastao zastoj u fiziološkim procesima porasta i razvoja, što će svakako unekoliko usporiti usvajanje hraniva i tok organogeneze.

Ova pojava došla je kao posledica nedovoljnog procesa kaljenja ovih ozimih biljnih vrsta što se odrazilo na nadzemnu vegetativnu masu, naročito u uslovima golomrazice kojima su usevi bili izloženi u prethodnom periodu. Inače, da je proces kaljenja biljaka protekao normalno, znatno oštriji mrazevi ne bi načinili oštećenja kojima sada svedočimo.

1 - 10 Next