Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Prilozi > Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi kukuruza se u zavisnosti od hibrida i datuma setve nalaze u fazi vidljiv vrh metlice do faze rana mlečna zrelost (BBCH 52-73).

Vizuelnim pregledima useva kukuruza registrovano je prisustvo položenih jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je polifagna štetočina, koja naseljava i pravi štete na oko 225 vrsti biljaka iz različitih familija.

Kukuruzni plamenac prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u žetvenim ostacima kukuruza. Kukuruzni plamenac jajna legla najčešće polaže na naličje listova kukuruza i paprike, a ponekad i na klipove i plodove. U toku je let leptira i polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca. Vizuelnim pregledima su registrovana položena jaja na do 3% biljaka semenskog i kukuruza šećerca, dok je kod merkantilnog kukuruza registrovano 7% biljaka sa položenim jajnim leglima ove štetočine. Hemijski tretman se preporučuje kada se na semenskom i kukuruzu šećercu utvrdi prisustvo jajnih legala na 5% biljaka, dok kod merkantilnog kukuruza taj prag iznosi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima.

Vizuelnim pregledima useva kukuruza registrovana su i oštećenja od ubušivanja i ishrane larvi prve generacije kukuruznog plamenca.

Oštećenja od kukuruznog plamenca su ulazna mesta za fitopatogene gljive koje sintetišu mikotoksine. Najštetnije su gljive iz roda Aspergillus koje sintetišu aflatoksin, pa na posebnom oprezu trebaju biti potrošači koji kukuruz koriste za ishranu u mlečnom govedarstvu. U sušnim i toplim uslovima kakvi trenutno vladaju, gljive iz roda Aspergillus mogu da proizvode aflatoksine.

Comments

There are no comments yet for this post.