Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Prilozi > Pojava simptoma zlatastog žutila vinove loze (FD) u vinogradima
Pojava simptoma zlatastog žutila vinove loze (FD) u vinogradima

Na terenu RC Kragujevac vizuelnim pregledom u pojedinim vinogradima registrovani su simptomi nalik na zlatasto žutilo vinove loze čiji je prouzrokovač fitoplazma Flavescence doree (FD) a prenosilac cikada Scaphoideus titanus.

 

velika slika

 

Fitoplazme su intracelularni paraziti koji parazitiraju unutrašnjost floemske ćelije. Shodno tome, isključivo insekti koji se hrane sokom floema mogu ih usvojiti i kasnije prenositi. Cikade se hrane sokovima iz floema (tečnost koja prenosi hranljive materije od lista ka ostalim biljnim delovima) i pasivno unose fitoplazme u organizam. Vreme potrebno da protekne od trenutka ishrane, tj unošenja fitoplazme u organizam, do mogućnosti da ih cikada ishranom prenese na drugu biljku predstavlja period inkubacije. Za S. titanus taj period iznosi 21 dan za FD fitoplazmu.  

 

Kako direktnih hemijskih mera nema na raspolaganju u borbi protiv same fitoplazme, ostaje suzbijanje vektora uz niz mehaničkih, preventivnih i higijenskih mera.

 

U ovom trenutku beleži se porast ulova imaga pomenute cikade na žutim lepljivim klopkama postavljenim u vinovoj lozi (grafik). Ova cikada ima pet larvenih stupnjeva a infektivna postaje od trećeg kada i počinje hemijska zaštita.

 

velika slika

 

Proizvođačima koji nisu izvršili dodatni hemijski tretman u skladu sa preporukom, preporučuje se da ga izvedu uskoro. Ostale mere koje su na raspolaganju su:

 

- uklanjanje čokota sa karakterističnim simptomima (promena boje lista u zlatasto-žutu na belim sortama, a crvenkastu ili ljubičastu na crvenim uz uvijanje lista ka unutrašnjosti).

- suzbijanje korova, a naročitu pažnju potrebno je obratiti na pavit i divlju lozu jer su ove vrste takođe domaćini pomenutoj cikadi a ona se odatle širi na vinovu lozu.

- prilikom podizanja novih vinograda ili podsade koristiti zdrav, sertifikovan sadni material

- netretirane i zapuštene vinograde potrebno je iskrčiti jer odatle vektori prelaze na proizvodne zasade. Vinogradi u okolini vikendica i okućnica takođe moraju biti adekvatno održavani i negovani iz istog razloga.

 

Važno je naglasiti da je neophodno da sve mere borbe budu sprovedene na širem području, odnosno celoj regiji kako bi imale pun efekat.

Comments

There are no comments yet for this post.