Skip to main content

Kragujevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kragujevac > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih useva
Na teritoriji RC Kragujevac ozima pšenica nalazi se u fazi dva do pet listova razvijena (12-15 BBCH), a na manjem broju parcela pšenica još nije iznikla. Ozimi ječam je u fazi pet do sedam listova razvijeno (15-17 BBCH).
 
 
Vizuelnim pregledom nije utvrđeno prisustvo biljnih bolesti, a od štetočina prisutne su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadellidae) u niskim brojnostima.
 
RC Kragujevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnina. 
ZDRAVSTVENO STANJE OZIMIH USEVA
 Na teritoriji koju pokriva RC Kragujevac ozima pšenica se nalazi u fenofazi 2-4 lista razvijeno (12-14 BBCH skale), a ozimi ječam je u fenofazi 2-3 lista razvijeno (12-13 BBCH skale).

Vizuelnim pregledom nisu registrovani simptomi od gljivičnih bolesti, ali jesu fiziološke promene na vrhovima liski nastale kao posledica štetnog dejstva niskih temperatura (mraz).

Nastaviće se sa monitoringom ozimih kultura, a poljoprivrednim proizvođačima se savetuje obilazak parcela.

ozima pšenica

Setva pšenice i ječma na posmatranim parcelama izvršena je 02.11.2016. godine, a posmatrane sorte pšenice bile su NS 40 S, Ilina i Simonida, dok su sorte ječma Nonius, Rudnik i Zlatnik

Štetni uticaji klimatskih faktora i glodara na strnim žitima

Redovnim obilaskom terena koji pokriva RC Kragujevac na mnogim parcelama primećena je pojava žutila na pšenici. Postojala je nedoumica u pogledu razloga ove promene, pa se sumnjalo da bi eventualno uzrok mogli biti virusi. Ipak, na osnovu dve parcele na koje smo naišli na lokalitetu Lužnice 24.12.2013., od kojih je jedna imala upadljive simptome žutila listova, dok je druga imala zdravu, zelenu boju, kao i na osnovu analize agrotehničkih mera koje su pratile uzgoj pšenice na ove dve parcele, došli smo do zaključka da je uzrok ove pojave čisto fiziološke prirode.

 

 

Naime, jesen i dosadašnji deo zime protekli su s malom količinom padavina i neobično visokim temperaturama, pa je to ubrzalo rast i razviće biljaka, no nedostatak vlage je ipak uslovio fiziološke promene koje se očitavaju u vidu žutila listova. Pšenica koja ima simptome žutila na listu, posejana je ranije, 09.10.2013., dok je pšenica bez simptoma posejana kasnije, 17.11.2013. Parcele se nalaze jedna pored druge i na obe je predusev bio kukuruz, a đubrenje je bilo identično-u jesen je bačen MAP 150 kg/ha. Pšenica iz kasnije setve nije toliko odmakla u svojoj vegetaciji, shodno tome njeni zahtevi prema vlažnosti su skromniji i potrošnja nije bila u toj meri intenzivna kao kod pšenice iz ranijih rokova setve. U uslovima deficita vlage, a samim tim i nemogućnosti da biljka usvaja hraniva raspoloživa u zemljištu, na pšenici koja je dalje odmakla, došlo je do pojave žutila na listu.

 

 

Očekuje se da će padavine koje su u najavi promeniti stanje na njivama kada je ovaj fiziološki poremećaj u pitanju, tako da ne postoje neka mere koje bi se u ovom trenutku mogle preporučiti.

Takođe, blaga zima i visoke temperature izmamile su iz svojih rupa i glodare-poljske miševe (Apodemus agrarius) i poljske voluharice (Microtus sp.). Oštećenja od glodara primetna su na poljima pod strnim žitima pa se poljoprivrednicima preporučuje da obiđu svoje njive i ukoliko primete aktivne rupe (oko kojih su prisutna oštećenja i tragovi ovih štetočina po zemljištu) potrebno je da u njih postave zatrovane mamke na bazi aktivne materije cink-fosfid ili bromadiolon. Nakon postavljanja mamaka rupe je potrebno zatrpati kako ne bi došlo do neželjenog trovanja divljači i domaćih životinja koje bi eventualno mogle doći u kontakt sa mamcima.