Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području RC Kosovska Mitrovica usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u fazi 70% cvetova se pojavilo do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 56-65), a usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od srednja faza zastavičara do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (BBCH 43-61).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 3% biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma utvrđeno je prisustvo simptoma ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni) na do 4% biljaka.

Takođe, pregledom useva uočeno je i prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Suzbijanje ove štetočine preporučuje se ukoliko se pregledom useva registruje prisustvo od 0,5 do 1 larve po biljci.

Trenutno je aktuelna zaštita pšenice od patogena prouzrokovača fuzarioze klasa i žitne pijavice. Pogledati preporuku za zaštitu pšenice od 19.5.2022. na ovom linku.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve,  nalaze se u različitim fazama bokorenja, od faze dva stabla vidljivo do faze pet stabla vidljivo (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina. Takođe, vizuelnim pregledom nije registrovano ni prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i  ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 5 i više listova razvijeno (BBCH 15) do faze vidljiva tri sekundarna stabla (BBCH 23).

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo bolesti i štetočina. Za sada nije uočeno ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice - Microtus arvalis).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovana su oštećenja lisne mase kao posledica niskih temperatura u prethodnom periodu.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja. Vizuelnim pregledom na lokalitetima Grabovac i Ibarsko Postenje je utvrđeno da se usevi ozime pšenice nalaze u fazi dva do četiri lista razvijeno (BBCH 12-14), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi tri do pet lista razvijeno (BBCH 13-15).

 

Vizuelnim pregledima ozime pšenice i ječma na pomenutim lokalitetima nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo štetnih insekata. Takođe, vizuelnim pregledom nije registrovano ni prisustvo aktivnih rupa od glodara - poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji delovanja RC Kosovska Mitrovica setva ozime pšenice i ječma je još uvek u toku, dok se usevi koji su posejani u optimalnom roku, u zavisnosti od lokaliteta nalaze u fazi od nicanja do razvijena 4 lista (BBCH 09-14).

 

Na lokalitetima Grabovac, Dobrava i Jarinje su izvršeni vizuelni pregledi ozime pšenice i ječma, i pregledom je utvrđeno prisustvo cikada (Cicadelidae) na 3% biljaka.

Cikade prouzrokuju direktnu štetu svojom ishranom sisajući sokove biljaka, ali pričinjavaju i indirektne štete kao prenosioci različitih fitopatogenih virusa. Prag štetnosti u početnim fazama razvoja pšenice i ječma iznosi 10% napadnutih biljaka, pa se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom pšenice i ječma nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), kao ni prisustvo simptoma bolesti. Na navedenim lokalitetima je izvršen i pregled na prisustvo aktivnih rupa od glodara, i za sada nije registrovano njihovo prisutvo.

RC Kosovska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Kosovska Mitrovica, usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta se nalaze u fazi razvoja od 7 sekundarnih stabala razvijeno do početka rasta stabljike (BBCH 27-30).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovana pojava najznačajnijih bolesti poput sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe pšenice (Puccinia spp.), i žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis).

RC Kosovska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma na lokalitetima Grabovac, Jarinje i Dobrava, utvrđeno je da se usevi, zavisno od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama bokorenja, od tri do četiri stabla vidljivo (BBCH 23-24).

 

Hladno vreme sa mrazom u proteklom periodu dovelo je do izmrzavanja određenih delova pojedinih parcela kao i zaostajanja u razvoju ozimih useva.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nisu uočeni simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), simptomi žuto mrke pegavosti (Pyrenophora tritici), simptomi žute lisne rđe (Puccinia spp.), kao ni simptomi pepelnice žita (Erysiphae graminis).

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma nisu uočeni simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), simptomi lisne rđe ječma (Puccinia hordei), simptomi pepelnice žita (Erysiphae gramminis) kao ni simptomi sive pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis).

Vizuelnim pregledom nisu detektovane lisne vaši (Aphididae) na usevima ozime pšenice i ječma.

U narednom periodu se očekuje porast temperature kao i  padavine, pa se može očekivati dalji razvoj vegetacije, kao i eventualna pojava štetočina i bolesti. RC Kosovska Mitrovica će nastaviti dalje sa praćenjem ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimog ječma i pšenice u regionu Kosovske Mitrovice

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica, na lokalitetima Jarinje, Dobrava i Grabovac, usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi bokorenja, vidljivo je dva do tri stabla, BBCH 22-23. Usevi pšenice se nalaze u fazi tri do četiri stabla vidljivo, BBCH 23-24.

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti. Vizuelnim pregledom nije registrovano ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Na parcelama pod pšenicom nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Usled zahlađenja koje je nastupilo u našem regionu početkom marta, došlo je izmrzavanja određenog procenta biljaka.

Regionalni centar Kosovska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.