Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma nalaze se u različitim fazama razvića i sazrevanja plodova.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa-fuzarioze (Fusarium graminearum).

U usevima pšenice uočeni su simptomi na 10% biljaka, na kojima je zahvaćeno do 25% površine klasa, a na usevima ječma uočeni su simptomi na do 8% biljaka, na kojima je zahvaćeno do 10% površine klasa.

Do infekcije ovim patogenom dolazi u vreme cvetanja pšenice i ječma pri vlažnom i toplom vremenu. Prvi simptomi se uočavaju nakon cvetanja na klasovima koji gube zelenu boju i postaju slamasto žuti. Kada su uslovi povoljni mogu biti zaraženi i ostali delovi klasa. U zaraženom klasu formiraju se zrna različitog nivoa nalivenosti i ta štura zrna dobijaju belu boju, takođe zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze se u različitim fazama razvoja. Pšenica ulazi u fazu bokorenja vidljivo prvo sekundarno stablo, a usevi ozimog ječma 2 do 5 stabla vidljivo (BBCH 21-25).

Vizuelnim pregledom ozime pšenice uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

Na vrhovima gornjih listova je uočeno žućenje usled zadržavanja vode i niskih temperatura. Prisustvo simptoma biljnih bolesti u usevime ozime pšenice nije uočeno.

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrezaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka.

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma prisustvo aktivnih rupa od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) nije uočeno.

 

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području RC Kosovska Mitrovica, na nižim nadmorskim visinama usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15), a usevi ozimog ječma u fazi do 8 listova razvijeno (BBCH 18). Usevi ozime pšenice na višim nadmorskim visinama se nalaze u fazama od nicanja do razvijena dva lista.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok je prisustvo lisnih vaši registrovano na do 6 % biljaka.

Pregledom nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Microtus arvalis).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice

Na području rada RC Kosovska Mitrovica na nižim nadmorskim visinima setva ozime pšenice je u toku, dok se usevi iz ranijih rokova setve nalaze u fazi nicanja do faze 1-2 razvijena lista (BBCH 11-12).

Na višim nadmorskim visinama (Babubovica, Kruševo, Graničane, Ostraće, Potkomlje i dr.) setva ozime pšenice se planira u narednom periodu.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice (lokalitet Grabovac) registrovano je prisustvo jedinki lisnih vaši (Aphididae) na oko 6% biljaka. Prisustvo drugih štetočina i bolesti nije registrovano.

Primena insekticida preporučuje se ukoliko se u početnim fazama razvoja useva pšenice uoči prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10 % biljaka. Za naredni period prognoziraju se visoke temperature za ovo doba godine koje će pogodovati razvoju i povećanju aktivnosti štetnih insekata.  Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan pregled poniklih useva na prisustvo štetočina.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području RC Kosovska Mitrovica usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u fazi 70% cvetova se pojavilo do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 56-65), a usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od srednja faza zastavičara do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (BBCH 43-61).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 3% biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma utvrđeno je prisustvo simptoma ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni) na do 4% biljaka.

Takođe, pregledom useva uočeno je i prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Suzbijanje ove štetočine preporučuje se ukoliko se pregledom useva registruje prisustvo od 0,5 do 1 larve po biljci.

Trenutno je aktuelna zaštita pšenice od patogena prouzrokovača fuzarioze klasa i žitne pijavice. Pogledati preporuku za zaštitu pšenice od 19.5.2022. na ovom linku.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve,  nalaze se u različitim fazama bokorenja, od faze dva stabla vidljivo do faze pet stabla vidljivo (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina. Takođe, vizuelnim pregledom nije registrovano ni prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i  ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 5 i više listova razvijeno (BBCH 15) do faze vidljiva tri sekundarna stabla (BBCH 23).

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo bolesti i štetočina. Za sada nije uočeno ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice - Microtus arvalis).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovana su oštećenja lisne mase kao posledica niskih temperatura u prethodnom periodu.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja. Vizuelnim pregledom na lokalitetima Grabovac i Ibarsko Postenje je utvrđeno da se usevi ozime pšenice nalaze u fazi dva do četiri lista razvijeno (BBCH 12-14), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi tri do pet lista razvijeno (BBCH 13-15).

 

Vizuelnim pregledima ozime pšenice i ječma na pomenutim lokalitetima nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo štetnih insekata. Takođe, vizuelnim pregledom nije registrovano ni prisustvo aktivnih rupa od glodara - poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na teritoriji delovanja RC Kosovska Mitrovica setva ozime pšenice i ječma je još uvek u toku, dok se usevi koji su posejani u optimalnom roku, u zavisnosti od lokaliteta nalaze u fazi od nicanja do razvijena 4 lista (BBCH 09-14).

 

Na lokalitetima Grabovac, Dobrava i Jarinje su izvršeni vizuelni pregledi ozime pšenice i ječma, i pregledom je utvrđeno prisustvo cikada (Cicadelidae) na 3% biljaka.

Cikade prouzrokuju direktnu štetu svojom ishranom sisajući sokove biljaka, ali pričinjavaju i indirektne štete kao prenosioci različitih fitopatogenih virusa. Prag štetnosti u početnim fazama razvoja pšenice i ječma iznosi 10% napadnutih biljaka, pa se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

Vizuelnim pregledom pšenice i ječma nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), kao ni prisustvo simptoma bolesti. Na navedenim lokalitetima je izvršen i pregled na prisustvo aktivnih rupa od glodara, i za sada nije registrovano njihovo prisutvo.

RC Kosovska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Kosovska Mitrovica, usevi ozime pšenice, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta se nalaze u fazi razvoja od 7 sekundarnih stabala razvijeno do početka rasta stabljike (BBCH 27-30).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovana pojava najznačajnijih bolesti poput sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), rđe pšenice (Puccinia spp.), i žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis).

RC Kosovska Mitrovica će nastaviti sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

1 - 10 Next