Skip to main content

Kosovska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kosovska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma u zavisosti od lokaliteta i rokova setve nalaze se u fazi dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije uočeno prisustvo biljnih bolesti i štetočina.

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

Takođe vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma uočeno je žućenje vrhova listova usled prizemnih mrazeva.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalazi se u fazi nicanja do faze četiri lista razvijena (BBCH 09-14).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma nije registrovano prisustvo biljnih bolesti i štetočina. Takođe nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma nalaze se u fazi klijanja i nicanja do  faze tri lista razvijeno (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

Navedene štetočine direktne štete nanose sisanjem biljnih sokova, a značajne su i kao prenosioci fitopatogenih virusa.

Najavljeno zahlađenje uticaće na smanjenje brojnosti navedenih štetocina.

Takođe, vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo biljnih bolesti, kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljskog miša (Apodemus spp.) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Fuzarioza klasa ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma nalaze se u različitim fazama razvića i sazrevanja plodova.

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa-fuzarioze (Fusarium graminearum).

U usevima pšenice uočeni su simptomi na 10% biljaka, na kojima je zahvaćeno do 25% površine klasa, a na usevima ječma uočeni su simptomi na do 8% biljaka, na kojima je zahvaćeno do 10% površine klasa.

Do infekcije ovim patogenom dolazi u vreme cvetanja pšenice i ječma pri vlažnom i toplom vremenu. Prvi simptomi se uočavaju nakon cvetanja na klasovima koji gube zelenu boju i postaju slamasto žuti. Kada su uslovi povoljni mogu biti zaraženi i ostali delovi klasa. U zaraženom klasu formiraju se zrna različitog nivoa nalivenosti i ta štura zrna dobijaju belu boju, takođe zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma, u zavisnosti od lokaliteta i roka setve, nalaze se u različitim fazama razvoja. Pšenica ulazi u fazu bokorenja vidljivo prvo sekundarno stablo, a usevi ozimog ječma 2 do 5 stabla vidljivo (BBCH 21-25).

Vizuelnim pregledom ozime pšenice uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 5% biljaka.

Na vrhovima gornjih listova je uočeno žućenje usled zadržavanja vode i niskih temperatura. Prisustvo simptoma biljnih bolesti u usevime ozime pšenice nije uočeno.

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrezaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka.

 
 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma prisustvo aktivnih rupa od glodara poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) nije uočeno.

 

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području RC Kosovska Mitrovica, na nižim nadmorskim visinama usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15), a usevi ozimog ječma u fazi do 8 listova razvijeno (BBCH 18). Usevi ozime pšenice na višim nadmorskim visinama se nalaze u fazama od nicanja do razvijena dva lista.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok je prisustvo lisnih vaši registrovano na do 6 % biljaka.

Pregledom nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice – Microtus arvalis).

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice

Na području rada RC Kosovska Mitrovica na nižim nadmorskim visinima setva ozime pšenice je u toku, dok se usevi iz ranijih rokova setve nalaze u fazi nicanja do faze 1-2 razvijena lista (BBCH 11-12).

Na višim nadmorskim visinama (Babubovica, Kruševo, Graničane, Ostraće, Potkomlje i dr.) setva ozime pšenice se planira u narednom periodu.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice (lokalitet Grabovac) registrovano je prisustvo jedinki lisnih vaši (Aphididae) na oko 6% biljaka. Prisustvo drugih štetočina i bolesti nije registrovano.

Primena insekticida preporučuje se ukoliko se u početnim fazama razvoja useva pšenice uoči prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10 % biljaka. Za naredni period prognoziraju se visoke temperature za ovo doba godine koje će pogodovati razvoju i povećanju aktivnosti štetnih insekata.  Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan pregled poniklih useva na prisustvo štetočina.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području RC Kosovska Mitrovica usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u fazi 70% cvetova se pojavilo do faze puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 56-65), a usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od srednja faza zastavičara do faze početak cvetanja vidljive prve polenove kesice (BBCH 43-61).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na do 3% biljaka.

 

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma utvrđeno je prisustvo simptoma ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni) na do 4% biljaka.

Takođe, pregledom useva uočeno je i prisustvo larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Suzbijanje ove štetočine preporučuje se ukoliko se pregledom useva registruje prisustvo od 0,5 do 1 larve po biljci.

Trenutno je aktuelna zaštita pšenice od patogena prouzrokovača fuzarioze klasa i žitne pijavice. Pogledati preporuku za zaštitu pšenice od 19.5.2022. na ovom linku.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve,  nalaze se u različitim fazama bokorenja, od faze dva stabla vidljivo do faze pet stabla vidljivo (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina. Takođe, vizuelnim pregledom nije registrovano ni prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i  ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području rada RC Kosovska Mitrovica usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 5 i više listova razvijeno (BBCH 15) do faze vidljiva tri sekundarna stabla (BBCH 23).

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma nije uočeno prisustvo bolesti i štetočina. Za sada nije uočeno ni prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus sylvaticus i poljske voluharice - Microtus arvalis).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovana su oštećenja lisne mase kao posledica niskih temperatura u prethodnom periodu.

RC Kosovska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

1 - 10 Next