Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Prisustvo žitne pijavice u strninama

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja do početka rasta stabljike (BBCH 25-30).

Vizuelnim pregledom pšenice na lokalitetima  Srbobran i  Kula, registrovana je pojava odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada (0,75). S obzirom na visoke dnevne temperature, očekuje se masovnija pojava ove štetočine kao i polaganje jaja.

Ova štetočina strnih žita (ovsa, ječma, pšenice) pravi štete na listu, hraneći se  parenhimom. Štete prave i odrasli i larve. Štetnije su larve, koje izgrizaju list sa gornje strane oštećujući ga do parenhima. Lišće usled toga dobija beličastu boju. Tako se smanjuje asimilaciona površina lista, što kasnije utiče na prinos. Karakteristično za žitnu pijavicu je njihov gregarni način života (žive u grupi, pa otuda i štete u vidu oaza). U zavisnosti od stanja useva, prag štetnosti je prisustvo 10-15% larvi u usevu.

Za sada se mere zaštite ne preporučuju, a poljoprivredni proizvođači će biti obavešteni o vremenu za tretman.

 
Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Srbobranu, ječmovi se nalaze u fazi 4 razvijena lista (14 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva ječma, sorta Nonius registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae spp.) i cikada (Cicadellidae spp.) u niskom intenzitetu napada, kao i početni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima  stalni pregled useva na prisustvo  štetnih organizama. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa daljim praćenjem ozimih useva.

 

Krilata forma lisne vaši

Cikada na usevu ječma

Insekti u usevu pšenice
Na lokalitetu u Zmajevu u usevu pšenice (sortni ogledi) registrovano je prisustvo vaši - Aphididae spp. na klasu u indexu napada 2,5, dok je na listu index 3,75. Kritični prag po EPPO standardu za vaši je ako je napadnuto 70% biljaka tokom cvetanja pa do  mlečne zrelosti.
Uočeno je prisustvo žitnih stenica -  Eurigaster spp. i Aelia spp. u indexu napada 6,25 (imaga). Registrovana je i žitna pijavica  - Lema melanopus. Index napada za jaja je 1,25, za larve i imaga je 2,5. Kritični prag za žitnu pijavicu je 10 larvi/m2.
S obzirom da nije dostignuta kritična vrednost za primenu insekticida za navedene organizme, ne preporučujemo u ovom momentu insekticidni tretman. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima, a o eventualnoj preporuci za tretman protiv štetnih insekata u usevu pšenice, proizvođači će biti obavešteni.
 
 
 
Vaši na klasu pšenice
 
Stenica Eurigaster sp.
 
Stenica Dolycorus spp.
 
Stenica Aelia spp.
 
Imago Lema melanopus
 
Larva Lema melanopus
 
Jaja Lema melanopus
 
Imaga cikade Cercopis spp.
 
 
 
Insekti na klasu pšenice
Na lokalitetu Srbobran, evidentirano je prisustvo većeg broja insekata na klasu pšenice, sa niskim intenzitetom napada.
 
 
imago žitnog pivca, Anisoplia sp. na klasu pšenice
 
 
Imago Elateridae sp. na klasu pšenice, koji se hrani listovima i polenom pšenice.
 
 
Parazitirana jaja žitne stenice, Eurigaster sp.
 
 
Imago žitne stenice
 
 
Žitne vaši na klasu pšenice
 
 
Žitne stenice
 

Na lokalitetu Vrbas na ozimoj pšenici sorte Simonida , registrovana su jaja žitne stenice, Eurigaster sp. Ova štetna vrsta strnih žita sreće se svake godine. Štetu pravi imago nove generacije i larve IV i V uzrasta. Imago žitne stenice se hrani sokovima žitarica ( ubada rilicu u stabljiku, čime izaziva sušenje stabljike i kržljavost klasa- beli klasovi). Mlađe larve se hrane na donjim delovima biljaka, a starije larve na zrnima strnih žita

 
 
 
 
 
 
Pojava žitne stablove ose na strnim žitima

Na području delovanja RC Vrbas, lokalitret Srbobran registrovana je pojava žitne stablove ose Cephus pygmaeus.

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje i prezimljava kao odrasla larva (pagusenica). Odrasli insekti polažu jaja u stabljiku gornjih internodija. Štete nanose larve koje se hrane tkivima u stabljici. Štete se manifestuju u snižavanju prinosa zrna napadnutih biljaka, te lomljenju zaraženih stabljika.