Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Siva trulež (Botrytis cinerea) u zasadima kupine
Siva trulež (Botrytis cinerea) u zasadima kupine

Na teritoriji delovanja RC Valjevo, lokalitet Gornja Bukovica, kupina se nalazi u fazi od glavna berba: većina plodova je obojena do druga berba: još više plodova je obojeno (BBCH 87-89).

Vizuelnim pregledom zasada kupine na lokalitetu Gornja Bukovica, uočeno je prisustvo simptoma sive truleži (Botrytis cinerea) na plodovima.

     

Velika slika               Velika slika

U periodu cvetanja i razvoja i sazrevanja plodova kupine, vladali su povoljni uslovi za razvoj ovog patogena, a to su česte padavine i smena kišnih i sunčanih perioda. U zasadima gde nisu sprovedene adekvatne hemijske mere zaštite, sada se mogu uočiti simptomi sive truleži.  Botrytis cinerea je veoma polifagna gljiva. Pravi značajne štete u proizvodnji više od 200 vrsta gajenih biljaka. Patogen je najdestruktivniji na sazrelim biljnim delovima ili na tkivu koje stari pa pojava truleži u periodu berbe predstavlja ograničavajući faktor prodaje.

Gljiva se održava u biljnim ostacima na zemljištu ili na izumrlim biljnim delovima. U periodu cvetanja, spore dospevaju na starije delove cveta, čašične i krunična listiće, a sa njih micelija prelazi na plod.

Bolest se suzbija preventivnim tretmanima primenom fungicida tokom fenofaze cvetanja pa do odgovarajućeg vremena pred berbu, vodeći računa o karenci primenjenih preparata. Primena fungicida je veoma bitna naročito ako dođe do oštećenja od grada ili od insekata jer se na taj način otvara put za prolaz gljive direktno u plod.

S obzirom da su u zasadima kupine počele da se love prve jedinke azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u narednom periodu postoji visok rizik od nastanka šteta kako direktnih od razvoja larvi mušice u plodovima tako i indirektnih usled prodora gljive Botrytis cinerea kroz rane na plodovima na mestima gde mušica buši tkivo ploda i polaže jaja unutar njih.

U narednom periodu veoma je važno preduzeti sve raspoložive mere kontrole azijske voćne mušice kako bi se izbegla i direktna oštećenja, ali i prisustvo sive truleži na plodovima.

Comments

There are no comments yet for this post.