Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (II nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalazi u fenofazi  od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared), registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

 velika slika

 

Od 50 pregledanih pseudotecija u 42 nema formiranih askospora, a u 8 je registrovano do 25% zrelih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 4 %.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis (I nedelja)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalazi u fenofazi  mirovanja (00 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared), registruju se prazne pseudotecije i pseudotecije u kojima je počelo formiranja askusa, bez zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Početak polaganja jaja obične kruškine buve

 

U zasadima kruške na terenu RC Ruma registruje se prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 3,5 do 6,5, kao i prisustvo sveže položenih jaja u niskom intezitetu napada (indeks napada od 1 do 3,5). U toku je kopulacija i početak polaganja jaja ove štetočine.

 

 Imago i jaja (velika slika)

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Krvava vaš u zasadima jabuke

Na terenu RC Ruma u zasadima jabuke se registruje prisustvo kolonija krvave vaši (Erisoma lanigerum).

 

velika slika

 

Ova štetočina jabuke ima 10-15 generacija godišnje. Prezimljavaju najmlađi larveni uzrasti većinom na podzemnim organima jabuke, u zoni korenovog vrata, dok manji deo populacije prezimljava na nadzemnom delu stabla - u pukotinama kore stabla i grana, na mestima jačeg orezivanja i drugim oštećenjima.

 

Sa kretanjem vegetacije u proleće  vaši migriraju na nadzemne delove stabla gde nanose štete sisanjem biljnih sokova. Na mestima njihove ishrane, usled bujanja povređenog tkiva, formiraju se gale čijim pucanjem i spajanjem nastaju otvorene rak rane koje otežavaju kretanje sokova kroz biljku. Biljni delovi iznad takvih rana  se suše, voćka slabi i postaje podložna napadu sekundarnih štetočina (patogeni rana, štetni insekti). Pri jakom napadu krvava vaš  može naseliti i plodove. Plodovi bivaju prekriveni pepeljastom prevlakom (mešavina  njihovih izlučevina) koja predstavlja pogodnu podlogu za razvoj gljive čađavice, pa su plodovi  neugledni i gube tržišnu vrednost. Napadnute biljke zaostaju u porastu, rodnost je smanjena, a u slučaju intenzivnog i učestalog javljanja može doći i do sušenja celih voćaka.

 

Ova štetočina je najčešće prisutna na vlažnijim i nižim terenima, u starijim i gušćim zasadima,  na bujnijim podlogama. Naročito je štetna na sadnom materijalu i u mladim zasadima, a njena pojava je posebno izražena u jače orezanim voćnjacima.

 

Preventivne mere kontrole  u borbi protiv ove štetočine podrazumevaju: izbor manje bujnih sorti i podloga prilikom podizanja zasada jabuke, kvalitetnu rezidbu (formiranje prozračne krune radi boljeg nanošenja depozita preparata) i izbegavanje oštre rezidbe, kao i izbalansiranu ishranu sa manje azota čime se postiže umeren rast izdanaka.

 

Hemijske mere zaštite u borbi protiv ove štetočine se po potrebi sprovode u jesenjem i ranoprolećnom periodu kao i tokom vegetacije. U fazi mirovanja vegetacije mere zaštite se sprovode primenom mineralnih ulja. U rano proleće, po izlasku larvi sa mesta prezimljavanja i početku formiranja kolonija, dok vaši još nemaju voštanu navlaku, hemijske mere zaštite se mogu sprovoditi insekticidima na bazi aktivnih materija flonikamid ili spirotetramat. Prvi insekticidni tretman u toku vegetacije se vrši  neposredno pre, a drugi nakon cvetanja kada još nema previše lisne mase.  Ova tretiranja treba da budu kvalitetna (primena veće količine vode,  dizne usmerene i u zonu prizemnog dela stabla), jer kasniji insekticidni tretmani u toku vegetacije, namenjeni suzbijanju drugih insekata, imaju samo dopunski efekat. S obzirom da na brojnost populacije krvave vaši utiču i insekticidi koji negativno deluju na prirodne neprijatelje krvave vaši, kao što su: parazitska osica (Aphelinus mali), uholaža (Forficula auricularia), predatorske vrste osolikih muva, bubamara i zlatooke i (familije: Syrphidae, Coccinellidae, Chrysopidae), preporučuje se, kad god je to moguće, korišćenje selektivnih insekticida koji štede prirodne neprijatelje ove štetočine. Krajem sezone, sa prestankom upotrebe insekticida, dolazi do širenja krvave vaši, dok suvo i toplo vreme u toku i nakon berbe dodatno pospešuju razvoj ove štetočine. Ukoliko se primeti pojačano prisustvo kolonija tokom jeseni neophodno je prvo obaviti berbu, pa tek onda pristupiti primeni insekticida. Ukoliko su kolonije vaši sporadične, debla i grane se mogu premazivati četkom sa rastvorom insekticida.

 

Suzbijanje krvave vaši otežava gusta bela voštana navlaka kojom su prekrivene i skriveni način života na korenovom vratu, u pukotinama kore i rak ranama, kao i prisustvo lisne mase u toku vegetacije. Osim toga, usled povlačenja mnogih insekticida sa tržišta ova štetočina poslednjih godina predstavlja sve veći problem. I pored primene insekticida koji su dostupni i registrovani za suzbijanje ove štetočine, često dolazi do jačanja njene populacije i prenamnoženja usled neadekvatnog suzbijanja. U cilju kontrole ove štetočine neophodno je poštovanje svih raspoloživih mera, pravovremena primena i adekvatan izbor insekticida.

 

Prezimljujući imago obične kruškine buve

 

Na terenu RC Ruma zasadi kruške se nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišćaod početka opadanja do 70% listova opalo (93-96 BBCH).

 

U zasadima kruške je u toku pojava prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) koja je krupnija, tamnija i otpornija na niske temperature od letnje forme. Vizuelnim pregledom zasada trenutno se registruje nizak intenzitet napada.

 

 

velika slika

 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve u zasadima krušaka.

 

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija!

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm (74 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš; sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

 

Na terenu RC Ruma usevi kukuruza se zavisno od rokova setve  nalaze u različitim fazama razvoja: semenski i merkantilni kukuruz- 7 do 9 i više listova razvijeno (17-19 BBCH), kukuruz šećerac- 9 i više listova razvijeno do početka cvetanja (19-61 BBCH). 

 

U usevima kukuruza u toku je početak polaganja jaja prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Pregledom useva merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala na do 2% pregledanih biljaka.  U usevima semenskog kukuruza za sada nije uočeno njihovo prisustvo.

 

 

 velika slika

 

 

Poljoprivrednim proizvođačima se u narednom periodu preporučuje redovan pregled useva  kukuruza na prisustvo jajnih legala ove štetočine. Najugroženija je proizvodnja kukuruza šećerca i semenskog kukuruza. Po postizanju praga štetnosti  (5% napadnutih biljaka kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca i 10% napadnutih biljaka kod merkantilnog kukuruza) i na početku piljenja larvi preporučuje se sprovođenje  insekticidnog tretmana. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od drugog opadanja plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) još uvek se registruje prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 88%.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi drugo opadanje plodova (73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

  

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenost 66%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od plodovi dostigli dimenzije oko 20 mm do faze drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared) registruje se prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

  

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 96,81%, dok je procenat ispražnjenost 54,54%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next