Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Cercospora beticola u usevima šećerne repe

 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (35-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva na pojedinim parcelama je registrovano prisustvo  simptoma pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) u vidu pojedinačnih pega. Procenat napadnutih biljaka se kreće do 2%.

 

velika slika

 

S obzirom na uslove u kojima se odvija proizvodnja šećerne repe (učestale padavine, visoka relativna vlaga, optimalne temperature) i da je u okviru pega došlo do sporulacije, u narednom periodu se očekuje dalje širenje simptoma.

 

RC Ruma  nastavlja sa praćenjem ovog patogena i blagovremeno će signalizirati momenat za tretman.

 

Pojava repine pipe na starim repištima

 

Na terenu RC Ruma tokom proteklog vikenda otpočela je setva šećerne repe.

 

RC Ruma u 2023. godini prati pojavu i kretanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Kraljevci i Ljukovo.

 

Na lokalitetu Ljukovo, sa porastom temperature, registrovan je izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja, pa se u feromonskim klopkama postavljenim na staro repište registruje prisustvo imaga ove štetočine.

 

 

 velika slika

 

Sa daljim porastom temperature vazduha i zemljišta očekuje se intenzivniji izlazak  imaga sa mesta prezimljavanja, a nakon toga i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

S obzirom da su početne faze razvoja šećerne repe najugroženije,  proizvođačima se kao preventivne mere kontrole preporučuju:

 

-          setva “ lovnih pojaseva“ (gušća setva na uvratinama),

-          kopanje lovnih kanala oko starih repišta, 

-          redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana (praćenje početka nicanja useva i  prisustva repine pipe na starim i novim repištima).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima i na vreme će signalizirati vreme za primenu insekticida.

Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (33-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Ruma, Kraljevci, Dobrinci i Ljukovo registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat napadnutih biljaka se kreće od 0 do 4%.

 

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

Ruma

0

Kraljevci

0

Dobrinci

1

Ljukovo

4

 

Nakon dvodnevne inkubacije u laboratorijskim uslovima i mikroskopiranjem biljnog materijala registrovane su konidije ovog patogena.

 

 velika slika

 

Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

 

RC Ruma  nastavlja sa monitoringom u usevima šećerne repe i praćenjem uslova  za infekciju i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

 

Prisustvo repine pipe na starim repištima

RC Ruma u 2022. godini prati pojavu i kretanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Ruma i Ljukovo.

 

Porast temperature zemljišta i vazduha uslovio je izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja, pa se u feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima registruje prisustvo imaga ove štetočine.

 

 

 Siva repina pipa (velika slika)

 

Sa daljim porastom temperature se očekuje masovniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja, a pri temperaturama vazduha preko 20°C i prelet sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je otpočela. Kao preventivne mere kontrole proizvođačima se preporučuje: gušća setva na uvratinama (tzv. lovni pojasevi), kopanje lovnih kanala oko starih repišta i redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima i na vreme će signalizirati vreme za primenu insekticida.

Repina korenova vaš

Na terenu RC Ruma na pojedinim parcelama je registrovano prisustvo, odnosno simptomi prisustva repine korenove vaši (Pemphigus fuscicornis) u različitom intenzitetu napada.

 

Repina korenova vaš ima 8 do 13 generacija godišnje. Prezimljava kao beskrilna partenogenetska ženka na starim repištima. Pri velikoj brojnosti prezimelih ženki, uz prisustvo korova iz familije štireva (Amaranthaceae), odnosno podfamilije Chenopodioideae (pepeljuga, loboda i dr.) i u toplim i suvim uslovima može se očekivati njena masovna pojava.

 

U godinama sa suvim i toplim letima u napadnutim usevima se uočavaju oaze u okviru kojih biljke gube turgor, venu i zaostaju u porastu. Koren ostaje nerazvijen, a takve biljke se lako vade iz zemljišta. Na korenovim dlačicama se uočava pepeljasta paučinasta masa nastala usled presvlačenja ovih vaši.

 

 

velika slika

 

 

Repina korenova vaš nanosi štete sisanjem sokova na korenovim dlačicama i sitnijim korenčićima, usled čega dolazi do njihovog delimičnog ili potpunog izumiranja i formiranja plutastog tkiva. Na taj način se smanjuje pristup vode i hranljivih materija, dok prinos, sadržaj šećera i druge tehnološke vrednosti korena mogu biti značajno smanjeni.

 

U mere borbe ubrajaju se:

-pravilan plodored - ne treba gajiti repu na zaraženim površinama 4-5 godina;

-higijena polja- uništavanje korova (pepeljuga, loboda i dr.) koji predstavljaju žarišta i mesto održavanja ove štetočine, kao i uklanjanje rasutog i neizvađenog korenja;

-često i obilno navodnjavanje, čime se gotovo u potpunosti isključuje štetnost ove vrste.

 

Sprovođenje ovih mera, kao i širenje mreže za navodnjavanje ratarskih useva doprinelo bi uspešnijoj borbi u zaštiti šećerne repe od ove i drugih kserotermofilnih štetočina.

Repin moljac u usevima šećerne repe

 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvića korena (40 BBCH).

 

Na pojedinim parcelama, vizuelnim pregledom  je registrovano prisustvo gusenica repinog moljca (Scrobipalpa occelatella), odnosno biljaka  sa simptomima oštećenja (5-20% biljaka).

 

velika slika

 

Ova štetočina ima 4-5 generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu gusenice ili lutke u zemljištu. Brojnost ove štetočine se povećava u sušnim i toplim godinama.

 

Gusenice prve generacije ne nanose velike štete (mine na listovima), dok gusenice kasnijih generacija mogu naneti značajne štete. One se ubušuju  u vegetativne pupove, lisne drške, lisnu rozetu, koren i korenov vrat  biljaka, a svilastim nitima zapredaju centralno lišće čime se zatvara porast rozete. Ubušivanjem, odnosno izmetom prljaju rozetu repe koja se pretvara u crnu, suvu masu usled čega ne dolazi do formiranja novog lišća, što utiče na smanjenje prinosa korena i sadržaja šećera.


Ekonomski prag štetnosti je kada na 70% biljaka ima 4-5 gusenica po biljci. U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje repinog moljca, ali se prema EPPO standardu (PP 2/13 (1)) za ovu namenu mogu koristiti preparati na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin.

 

Uočene štete nisu na nivou praga štetnosti, pa se hemijske mere za sada ne preporučuju.  RC Ruma nastavlja sa praćenjem aktivnosti ove štetočine i blagovremeno će obavestiti o eventualnoj potrebi za tretmanom.

 

Prisustvo prvih pega Cercospora beticola

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (33-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Ruma, Kraljevci, Ljukovo i Jarkovci  registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat napadnutih biljaka se kreće od 0 do 4%.

 

 

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

Ruma

0

Kraljevci

0

Ljukovo

4

Jarkovci

1

 

            

 Cercospora beticola- simptom i konidija

 

Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

RC Ruma  nastavlja sa praćenjem ovog patogena i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Pojava sive repine pipe na starim repištima

 

U feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu, na lokalitetu Inđija/Jarkovci,  registrovana je pojava imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris. Na  lokalitetu Kraljevci za sada nema ulova.

 

 velika slika

 

Sa porastom temperature zemljišta i vazduha očekuje se intenzivnija pojaveaimaga, a nakon toga i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je otpočela. S obzirom da su početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje:

·         kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih

·         setva lovnih pojaseva (gušća setva na uvratinama)

·         redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; treba pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine na starim i novim repištima.

Stanje u usevima šećerne repe

 

Usevi šećerne repe se nalaze u različitim fazama zatvaranja redova (31-35 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva na terenu RC Ruma registrovano je prisustvo simptoma bakterioza (Pseudomonas syringae) na 5 do 30% pregledanih biljaka.

 

Simptomi bakterioza

 

Na pojedinim parcelama  registrovane su prve pege od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa pegama se kreće do 2%. 

 

Simptom i konidije prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva šećerne repe i na vreme će dati signal za tretman.

 

Pojava sive repine pipe
 

U feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima  registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris (Inđija 15.03., Kraljevci 18.03.).

 

Siva repina pipa

 

Sa daljim porastom temperature zemljišta i vazduha očekuje se intenziviranje pojave imaga, kao i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je u toku. S obzirom da su početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

  

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

1 - 10 Next