Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i nadmorske visine , nalaze u različitim fazama razvoja od jedan do četiri lista razvijeno (BBCH 11-14).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije uočeno  prisustvo štetnih insekata,  kao ni prisustvo aktivnih rupa od glodara poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Takođe, vizuelnim pregledima useva nije uočeno prisustvo prouzrokovača bolesti.

Kao posledica niskih temperatura i prizemnih mrazeva, uočava se žućenje vršnih listova ozime pšenice.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, na nižim nadmorskim visinama, usevi ozime pšenice se nalaze od faze nicanja do faze tri  lista razvijeno (BBCH 09-13). Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama nicanja.

Na više lokaliteta (Bele Vode, Vranovina), na nižim nadmorskim visinama, vizuelnim pregledima nisu uočeni simptomi biljnih bolesti, dok je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) uočeno na do 7 % biljaka. Najavljeno zahlađenje za naredni period uticaće na smanjenje brojnosti i aktivnosti navedenih štetočina.

Takođe, vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljskog miša – Apodemus spp. i poljske voluharice – Miocrotus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Šturost klasa ozime pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice  nalaze se u zavisnosti od nadmorske visine u različitim fazama razvića i sazrevanja plodova.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na više lokaliteta  registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa- fuzarioze (Fusarium graminearum). 

U usevima pšenice na nižoj nadmorskoj visini (lokalitet Novi Pazar) registrovani su simptomi na do 12% klasova, a procenat zaražene površine klasa kreće se od 10 do 15. Na višoj  nadmorskoj visini (lokalitet Sjenica) pisustvo simptoma fuzarioze uočeni su na do 7% klasova, a procenat zaražene površine klasa se kreće do 5.

 
Do infekcije ovim patogenom, dolazi u fazi cvetanja u uslovima učestalih kiša, ali i u uslovima velike vlažnosti i optimalnih temperatura vazduha.  Usevi u kojima hemijske mere zaštite nisu blagovremeno sprovedene cvetovi predstavljaju „ulazna vrata“ za prodor ove fitopatogene gljive.  Nakon ostvarene infekcije, vlažno i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju ovog patogena.

Na zaraženim biljkama prvi simptomi se uočavaju na klasićima koji gube normalnu zelenu boju i postaju bledi i žućkasti. Ova bolest može zahvatiti pojedinačne klasiće, delove klasa ili čitav klas. Zaražena zrna su nenalivena, štura i lošeg kvaliteta, što za posledicu ima i smanjenje prinosa.

Takođe, zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Žitni pivac (Anisoplia sp)

Obilaskom useva ozime pšenice,  na pojedinim parcelama  na lokalitetu Vranovina (Novi Pazar), koje se nalaze u fenofazi kraj klasanja: pojavili su se svi klasovi (BBCH 59), registrovana je pojava žitnog pivca (Anisoplia sp).

Štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela. Odrasle jedinke žitnih pivaca  se hrane zrnima u fazama mlečne i voštane zrelosti na klasu. Da bi samo jedan pivac zadovoljio dopunsku ishranu potrebno je da se ishrani sa 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko je dostignut prag štetnosti od 3-5 imaga na metar kvadratni, preporučuje se insekticidni tretman (na obodu parcele).

Mogu se koristiti insekticidi registrovani za suzbijanje drugih štetočina, ali se obavezno mora uzeti u obzir karenca insekticida koje je kod mnogih registrovanih preparata duga (35 ili 42 dana).

Mogu se koristiti insekticidi sa kraćom karencom poput:

Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha  - karenca 14 dana ili

Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) 0,1 l/ha - karenca 14 dana.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi  su u fazama razvoja listova, 7-9 listova razvijeno (BBCH 17-19).

Na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) usevi su u različitim fazama bokorenja (BBCH 24-27).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice na nižim nadmorskim visinama, lokaliteti Šaronje, Vranovina, Deževa i Polokci, iz ranih rokova setve (05-15.10.2022.g), utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 10 % do 15 % biljaka. U usevima pšenice iz kasnijih rokova setve (polovina novembra 2022.godine), na istim lokalitetima,  simptomi navedenog patogena su prisutni na 5 % do 7% biljaka.

Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita) uočena je na pojedinačnim parcelama na lokalitetu Vranovina i to  u usevima iz ranih rokova setve,   na od 1 % do 3 %  biljaka, a u usevima iz kasnijih rokova setve nije registrovano prisustvo simptoma rđe.

Simptomi žuto mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-reptens) registrovani su na od 0 % do 3% na svim pregledanim lokalitetima.

Vizuelnim pregledom nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja. Na višim nadmorskim visinama (Pešterska visoravan) usevi  su u fazama razvoja listova, 4-6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

Na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar) usevi su u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-24).

 

 

 

Tokom vizuelnih pregleda useva  na nižim nadmorskim visinama (Novi Pazar), na lokalitetima Bele Vode, Požega i Polokci, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5 % biljaka. U usevu pšenice na lokalitetu Polokci registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4% biljaka.

 

 

 Na pregledanim lokalitetima nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i poljska voluharica - Microtus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo lisnih vaši u usevima ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar, na nižim nadmorskim visinama, na teritoriji Novog Pazara,  još uvek je u toku setva  ozime pšenice, dok se usevi iz ranijih  rokova setve  nalaze u fazama nicanja pa do 1-2   razvijena lista. 

 

Na višim nadmorskim visinama, Pešterska visoravan (Sjenica), setva se planira  u narednom periodu.

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na  lokalitetu   Polokce   (Novi Pazar),  registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši  (Aphididae)   na do 5% biljaka.

 

 

Po EPPO standardu PP 2/11(1) prag štetnosti za primenu insekticida je 10% biljaka naseljenih štetnim insektima. Proizvođačima se preporučuje da u ovom periodu redovno pregledaju useve na prisustvo ovih štetočina.

 

Prisustvo cikade  Psammotettix alienus  nije uočeno.

 

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima  ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na teritoriji delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i nadmorske visine, nalaze u fazi od pojave zastavičara (Pešterska visoravan i Sjenica) do faze rukavac zastavičara se otvara (Novi Pazar) (BBCH 37-49).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo fitofagnih insekata u niskom intenzitetu: biljnih vaši (Aphididae) na do 3 % biljaka i žitne oštroglave stenice (Aelia spp) na do 1 % biljaka. Nije registrovano prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).

 
 

Štete od žitnih stenica pravi imago i larve IV i V larvenog stupnja. Sišući biljne sokove one iscrpljuju biljku i usporavaju rast. Kritičan prag štetnosti je 4-5 imaga po m².

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma žuto mrke pegavosti lista pšenice (Pyrenophoratritici-repentis) na do 3 % biljaka.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanje RC Novi Pazar usevi ozime pšenice se zavisno od rokova setve  i nadmorske visine, nalaze u različitim fazama bokorenja: od prvo do treće stablo vidljivo  (BBCH 21-23).

  

Vizuelnim pregledom useva na više lokalitete i na različitim nadmorskim visinama nije  registrovano  prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo štetočina.

Prilikom vizuelnog pregleda nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

               

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Novi Pazar  usevi ozime pšenice se , u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze tri lista razvijeno (BBCH 13) do faze šest listova razvijeno (BBCH 16).

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti i štetočina.

Takođe,  vizuelnim  pregledom useva nije registrovano  prisustvo aktivnih rupa od glodara : poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

1 - 10 Next