Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja  krompirove zlatice

Na području delovanja RC Novi Pazar,  usevi krompira se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta i nadmorske visine, nalaze u fazi od klijanja i nicanja, stabla probijaju površinu zemlje, (Pešterska visoravan), do treći  list na glavnoj stabljici razvijen (Novog Pazara), (BBCH 9- 13).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  prezimljavajućih imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) kao i jajnih legala na naličju lista.

RC Novi Pazar nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite u periodu piljenja larvi.

Krompirov moljac (Phthorimea operculela)

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Lukarsko Goševo  beleže se  kontinuirani ulovi odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), a suvo i toplo vreme favorizuje razvoj  ove štetočine.

 

Velika slika

 

Mere borbe i kontrole ove štetočine zavise od stanja useva i vremena vađenja krtola krompira.

Na parcelama gde je u toku vađenje ili se uskoro planira (usevi krompira na lokalitetima oko Novog Pazara i okoline Tutina):

-        Krtole krompira nakon vađenja treba u najkraćem roku skloniti sa parcele.

-        Krompir treba čuvati u dobro pripremljenim i obezbeđenim skladištima, sa mrežama na svim otvorima kako bi se sprečio ulazak moljca u skladište i njegov dalji razvoj

-        U skladištima treba održavati temperaturu ispod 10°C.

 

Na parcelama krompira gde se ne planira skorije vađenje :

               - Održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, kako bi se zatvorile pukotine i sprečilo poleganje jaja na krtole.

                -Na lokalitetu Pešterske visoravni  većina parcela je sa kasnim sortama krompira na kojima se krompir neće uskoro vaditi, pa se proizvođačima ovog lokaliteta, kao i proizvođačima gde cima krompira još nije suva i neće se uskoro početi sa vađenjem, preporučuju hemijske mere zaštite

(videti u preporuci od 22.7.2021.).

Prisutne bolesti u usevima krompira

 Na području delovanja RC Novi Pazar usevi krompira se nalaze se u različitim fazama cvetanja i formiranja krtola (BBCH 40-65).

 

Vizuelnim pregledom useva uočeni su simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

 

 

Plamenjača krompira - Gljiva se razvija na svim nadzemnim i podzemnim delovima krompira, na lišću, stabljici, cvetovima i krtolama. Na donjim listovima biljaka su prvi vidljivi simptomi u vidu pega, koje su žućkaste i vodenaste, a  kada  se povećavaju  dobijaju  tamniju boju. Ako je vreme vlažno na naličju lista se obrazuje sivkasta prevlaka koju čine konidiofore i konidije gljive. Na ostalim nadzemnim delovima javljaju se slične pege. U kišnim godinama obrazuje se veliki broj pega i tada biljke izumiru i izgledaju kao da su spržene. Izumrlo tkivo truli i razvija neprijatan miris.

U proleće se ostvaruje primarna infekcija konidijama koje stvara micelija iz zaraženih krtola. Konidije dospevaju na zdrave biljke vetrom i kišnim kapima, klijaju i vrše infekciju.

Preventivne mere zaštite od ovog patogena su: zdrav semenski materijal, gajenje manje osetljivih sorti krompira; zaražene biljke odmah ukloniti i uništiti; redovna zaštita od korova; đubrenje zrelim stajnjakom.

 

Crna pegavost krompira - Gljiva se uglavnom javlja na listu, a ređe na krtolama krompira. Na listu se ispoljava u vidu jasno ograničenih zagasito mrkih pega okruglastog i poligonalnog oblika. U pegama se obrazuju koncentrični krugovi, po čemu se bolest raspoznaje. Ako je infekcija jaka dolazi do sušenja lišća. Na krtolama se javljaju sitne pege koje su blago utonule i tamne boje. Meso krtola ispod ovih pega postaje smeđe–crno boje.

Parazit se održava na zaraženim biljnim ostacima. U povoljnim uslovima na biljnim ostacima nastaju konidije koje vrše primarne infekcije.

Osnovne mere zaštite od ovog patogena su: sadnja zdravih krtola; uništavanje zaraženih biljnih ostataka; višegodišnji plodored;

 

Sve preporuke koje je RC Novi Pazar dao za zaštitu krompira od pomenutih patogena u tekućoj godini videti na linku.

 

 

 

Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području delovanja RC Novi Pazar, sadnja ranih sorti krompira pomerena je za početak  aprila meseca, i zavisi od vremenskih uslova (optimalna temperatura zemljišta 120-150 C). Sadnja krompira namenjenog za jesenju proizvodnju tek treba da bude u narednom periodu i zavisiće prvenstveno od vremenskih uslova.

Krompirov moljac (Phtorimaea operculla) je najznačajnija štetočina, posebno za jesenju proizvodnju krompira. Pred setvu, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere kontrole u cilju sprečavanja šteta od moljca:

-Sadnja sorti krompira sa kraćim vegetacionim periodom, zato što su sorte sa dugom vegetacijom najugroženije.

-Za sadnju se koriste neoštećene i zdrave krtole. Krtole koje imaju simptome napada od krompirovog moljca treba izbaciti i uništiti.

-Optimalna dubina sadnje je 15 cm (duboka sadnja).

-Formiranje visokih bankova čiju kompaktnost treba održati tokom vegetacije.

-Primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda.