Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Repičina lisna osa (Athalia rosae)
Na području delovanja RC Kikinde setva uljane repice počela je početkom septembra meseca i usevi koji su posejani u prvoj dekadi septembra meseca nalaze se u fenofazi kotiledoni potpuno razvijeni do faze prvi list razvijen (BBCH 10-11).
 
 
 
 
Površine pod uljanom repicom značajno se povećaju poslednjih godina na našem terenu.
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice na lokalitetu Banatske Topole registrovano je prisustvo imaga repičine lisne ose (Athalia rosae).
 
 
 
 
Štete pričinjavaju pagusenice repičine lisne ose koje oštećuju mlade listove i pri velikoj brojnosti mogu izazvati golobrst useva. U početnim fazama razvoja uljana repica je najosetljivija na napad ove štetočine. U narednom periodu se očekuje polaganje jaja, a RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati stanje u usevima uljane repice.
 
Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, a poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje u narednom periodu pregled i obilazak parcela pod uljanom repicom.
Plamenjača u usevima soje
Na području delovanja RC Kikinde, usevi soje se nalaze u fenofazi prvi cvetovi otvoreni do faze otvoreni cvetovi na trećini cvasti stabljike (BBCH 60-63).
 
Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovani su simptomi plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-20 % pregledanih biljaka.
U proteklom vegetacionom periodu bili su izuzetno povoljni uslovi za razvoj ovog patogena.
 
 
 
Simptomi se manifestuju na licu lista u vidu svetlozelenih ili žućkastih pega nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično uvija se po ivici i na kraju opada.
 
Mere koje se preporučuju su sledeće:
  1. Gajenje otpornih sorata
  2. Plodored
  3. Proizvodnja zdravog semena
  4. Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

Zaštita useva soje primenom fungicida se kod nas obično ne sprovodi jer ovaj patogen za sada ne predstavlja ograničavajući faktor u proizvodnji soje.

Zdravstveno stanje uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetima Kikinde i Banatske Topole usevi uljane repice nalaze se u fenofazi razvijeno devet i više listova do faze razvoja sekundarnih stabala (BBCH 19-25).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo velike repičine pipe u usevu (Ceutorhynchus napi ). U toku je izlazak imaga sa mesta prezimljavanja i dopunska ishrana.
 
 
 
Na listovima uljane repice registrovano je i prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam).
Procenat napadnutih biljaka iznosi 4%, a procenat zaražene lisne površine iznosi 2,29%.
 
 
 
Mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje useva uljane repice.
Stanje u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva uljane repice ( Kikinda i Banatska Topola ), registrovano je da se uljana repica nalazi u fenofazi razvoja dva do četiri lista ( BBCH 12-14 ).
Na pregledanim parcelama setva uljane repice obavljena je u prvoj dekadi septembra meseca.
 
Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetočina na usevima uljane repice ( Phyllotreta spp. buvači ;  pagusenice repičine lisne ose Athalia rosae ) , sem sporadičnih oštećenja na listovima kotiledona na uljanoj repici od buvača.
 
U narednom periodu proizvođačima se preporučuje obilazak  i pregled parcela pod uljanom repicom jer toplo vreme pogoduje razvoju pomenutih štetočina.
 
Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.
 
  
 
       BBCH 12-14                              uljana repica
 
 
 
Uljana repica
Na lokalitetu Banatske Topole, vizuelnim pregledom useva uljane repice ustanovljeno sporadično prisustvo repičinog sjajnika na cvastima uljane repice.
Uljana repica se nalazi u fenofazi cvetanja BBCH 63 (30 % cvetova glavne cvasti otvoreno), sorta uljane repice je PR 46 W 14).
 
Repičin sjajnik (Melighetes aeneus) pretežno se hrani polenom, tako da oštećuje prvenstveno pupoljke biljaka. Sjajnik ima jednu generaciju godišnje, a najveće štete pričinjavaju kada je toplo vreme.
Pad temperature proteklog vikenda, uslovio je i manju brojnost repičinog sjajnika, a kritična brojnost za ovu štetočinu je prema EPPO standardu i fenofazi BBCH 53  prisustvo 7 do 8 imaga po jednoj cvasti.
Zbog niske brojnosti prisutnih imaga, fenofaze cvetanja uljane repice (kada je aktivnost pčela najveća) u ovom momentu se ne preporučuje primena insekticida.
 
    
       uljana repica                             repičin sjajnik
 
Cikade na okopavinama
Vizuelnim pregledima useva kukuruza i šećerne repe, utvrđeno je prisustvo cikada na ovim kulturama.
 
    
     cikade na kukuruzu                  cikade
 
    
   cikade na šećernoj repi              cikade
Plamenjača suncokreta (Plasmopara halstedii )
Na području delovanja RC Kikinda vizuelnim pregledima na više lokaliteta utvrđeno je prisustvo prouzrokovača plamenjače na suncokretu ( Plasmopara halstedii ).
Obolele biljke suncokreta ispoljavaju simptome u vidu kržljavosti, zaostajanja u porastu, skraćenja  internodija i zadebljalog stabla.
Na naličju listova suncokreta formira se gusta bela navlaka konidija i konidiofora gljive.
Glavice obolelih biljaka su sitne, imaju uspravan položaj i semena su štura.
Parazit prezimljava u vidu oospora u zaraženim ostacima biljaka, a vitalnost mogu da održe i do 10 godina.
Samonikle biljke suncokreta koje su prisutne na njivama značajno doprinose obnavljanju i povećanju infekcionog materijala u zemljištu.
Mere zaštite su : gajenje otpornih hibrida suncokreta, višegodišnja plodosmena (5-6 god.), uništavanje samoniklih biljaka suncokreta na parcelama.
             
Velika slika - Suncokret
Velika slika - Kržljava biljka sa skraćenim internodijama
Velika slika - Zdrave biljke i obolele biljke
Velika slika - Bela navlaka na naličju listova suncokreta
( konidije sa konidioforama )
Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)
Na području delovanja RC Kikinda, na tri lokaliteta prati se pojava i brojnost štetočine kukuruza - kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).
Imago kukuruzne zlatice se hrani lišćem, a kasnije prelazi na klip gde se hrani polenom i svilom, pa sve to dovodi do smanjenja broja zrna u jednom klipu. Prezimljava kao jaje u zemljišu, nakon piljenja larava u pogodnim uslovima, larve se prvo hrane na korenu kukuruza, kasnije se ubušuju u koren , posle čega se biljka savija i dobija karakterističan izgled koji se naziva ,, guščiji vrat ,,.
Najbolja mera koja se preporučuje da bi se redukovala velika brojnost kukuruzne zlatice na jednoj parceli je plodored.
RC Kikinda prati brojnost ove štetočine na tri lokaliteta :
  1. Kikinda
  2. Novi Kneževac
  3. Iđoš

Na lokalitetima Novog Kneževca i Iđoša na feromonskim klopkama registruju se pojedinačni primerci kukuruzne zlatice, dok je na lokalitetu Kikinde u usevu kukuruza u monokulturi situacija drugačija.

KIKINDA - usev kukuruza (monokultura)

  • 26.06. na klopkama 10 uhvaćenih imaga
  • 27.06. na klopkama 63 uhvaćena imaga
  • 28.06. na klopkama 41 uhvaćen imago

                     

Velika slika

Velika slika

Velika slika

Velika slika

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetu Iđoša u kukuruzu šećercu radi se monitoring kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
Osmatranjima 20.06. uočena je gusenica na stablu i početak ubušivanja na 584,57 DDC ili 466,67 DDC od biofiksa.
Utvrđeno je da nije došlo do polaganja novih jajnih legala na listove kukuruza.
U periodu od 25./26.06.2012. na sva tri lokaliteta na svetlosnim lampama u Kikindi, Iđošu i Novom Kneževcu opada brojnost ulovljenih imaga kukuruznog plamenca, od svega nekoliko ulovljenih imaga u proseku.  
           
Na lokalitetu iđoša vizuelnim pregledom na kukuruzu  utvđeno je prisustvo larve L5 veličine 15 mm. 
Obzirom da je brojnost leptira na svetlosnim lampama mala, da je uočena larva L5 uzrasta vizuelnim pregledom, let leptira prve generacije se završava u ovom periodu.
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Vizuelnim pregledima na lokalitetu Iđoša u kukuruzu šećercu radi se monitoring kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
Kukuruzni plamenac je značajna štetočina jer i jedna gusenica može da smanji prinos kukuruza za nekoliko procenata.Oštećenja koja pravi gusenica na stablu i klipovima predstavljaju ulazna vrata za razne prouzrokovače obolenja na kukuruzu koja se javljaju kasnije u vegetaciji.
Hemijsko suzbijanje gusenica insekticidima radi se kada se gusenice ispile, jer se one kasnije kreću ka listovima na vrhu, zavlače se u pazuh listova i tu počinju polako sa ishranom, ubušuju se u stablo i formirane klipove kukuruza i njihovo suzbijanje je teže.
U proteklom periodu vizuelnim pregledima ustanovljeno je sledeće :
  - Prva jajna legla uočena su 04.06. na 396,44 DDC od 01.01. ili 278,54 DDC od biofiksa
 -  Osmatranjima 08.06. nije uočeno novo jajno leglo
 - Osmatranjima 11.06.  utvrđeno je novih 5 jajnih legala pri 473,33 DDC  od 01.01.ili 355,43 DDC od biofiksa
 - Osmatranjima 15.06. uočeno je novih 7 jajnih legala tada je bio pik polaganja jajnih legala na ovom lokalitetu pri 509,38 DDC od 01.01. ili 391,48 DDC od biofiksa
 - Osmatranjima 18.06. položeno 1 jajno leglo
 - Osmatranjima 20.06. gusenica na stablu kukuruza i početak ubušivanja  pri 584,57 DDC ili 466,67 od biofiksa

 

         Velika slika                         Velika slika

Suzbijanje kukuruznog plamenca u usevima semenskog kukuruza i kukuruza šećerca insekticidima najefikasnije se izvodi pred samo piljenje larava faza ,, crne glave ,, (slika u prilogu ) ili kada su se ispilele prve gusenice larvenih stupnjeva L1,L2 i nije došlo do ubušivanja u stabljiku kukuruza.

                    

                 Velika slika  Jajno leglo u fazi ,,crne glave ,, 

                         

1 - 10 Next