Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu
Na području delovanja RC Kikinda izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu ranih i kasnih hibrida.
 
Pregled kukuruza obuhvatio je sledeće lokalitete: Kikinda, Banatsko Veliko Selo, Mokrin, Nakovo, Rusko Selo, Iđoš, Bašaid, Banatska Topola, Novi Kozarci, Novi Kneževac i Sanad.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :
 

Klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

 

51-95 %

Klipovi sa oštećenjima od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

 

2-30 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium sp.

 

4-19 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus sp.

 

0 -1 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp.

 

1-7 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Penicillium sp.

 

0-2 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti +Fusarium sp.+Penicillium sp.

 

0-2 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cikada Reptalus panzeri na kukuruzu
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza, na listovima je registrovano prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
 
 
Cikada je vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača bolesti pod nazivom crvenilo kukuruza.
 
Odrasle jedinke se pojavljuju sredinom juna i aktivne su do početka avgusta meseca. Štetočina ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu larve na korenu pšenice. Polifagna je vrsta i često se sreće na korovskim vrstama kao što su divlji sirak, poponac i tatula. Larve žive na korenu biljaka i prilikom ishrane usvajaju fitoplazmu i kao odrasle jedinke polažu jaja i inficiraju koren kukruza hraneći se floemskim sokovima.
 
Simptomi crvenila uočavaju se na svim delovima biljke, a posebno je izraženo crvenilo duž lisnog nerva. Biljke zaostaju u porastu, a na klipovima se formiraju štura zrna.
 
Osnovna mera suzbijanja je plodored, izbegavati setvu pšenice posle kukuruza jer se na taj način prekida životni ciklus cikade. Takođe, u mere kontrole spada i uništavanje  korovskih biljaka, dok se primena insekticida ne preporučuje u suzbijanju ove štetočine.
Monitoring merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Kikinda izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza hibrida ranih i kasnih grupa zrenja na lokalitetima Kikinda, Nakovo, Banatska Topola, Bašaid, Iđoš, Mokrin, Novi Kneževac, Sajan, Padej i Banatsko Veliko Selo.

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

 

Klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata

 

61-88 %

Klipovi sa oštećenjima od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera)

 

8-27 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Fusarium sp.

 

1-17 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Cladosporium sp.

 

1-5 %

Klipovi sa prisutnim simptomima Aspergillus sp.

 

1 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti + Fusarium sp.

 

1-8 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti+Aspergillus sp.

 

1-4 %

Klipovi sa kombinovanim oštećenjima Insekti +Fusarium sp.+Cladosporium sp.

 

1-6 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polaganje jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca na lokalitetu Banatska Topola registrovano je prisustvo položenih jaja pomenute štetočine na 1% pregledanih biljaka, dok pregledom useva semenskog kukuruza i paprike na lokalitetu Kikinda nije registrovano prisustvo položenih jajnih legala.
 
Picture
 
U toku je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca. RC Kikinda nastavlja sa intenzivnim praćenjem dinamike polaganja jajnih legala, te će po registrovanju postignutih pragova štetnosti proizvođače kukuruza obavestiti o adekvatnom momentu za sprovođenje hemijskih mera zaštite.  
Pojava cikade Reptalus panzeri
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
 
 
Cikada Reptalus panzeri  je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.
 
Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve.
Setva pšenice nakon kukuruza omogućava dalji razvoj larava na korenu pšenice.
 
U borbi protiv ove štetočine najznačajnija mera je pravilan plodored tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida ciklus razvoja cikade.
Kukuruzni plamenac - početak polaganja jaja
Na području delovanja RC Kikinda, u zavisnosti od datuma setve, usevi kukruza se nalaze u fenofazi razvijeno od 4 do 6 listova (BBCH 14-16).
 
 
 
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza, na naličju lista, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dinamiku polaganja jaja kukuruznog plamenca.
Crvenilo na kukuruzu
Vizuelnim pregledom useva kukuruza na području delovanja RC Kikinda, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).
 
Simptomi su prisutni u vidu crvenila na listu (centralni nerv) i stabla kukuruza kao i različiti deformiteti na klipovima.
 
Prvi simptomi se uočavaju već krajem jula meseca kada pocrveni glavni nerv, potom se crvenilo širi na ostatak lista, zahvata stablo i celu biljku.
 
Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela. Ukoliko se registruju biljke sa simptomima crvenila treba izbegavati setvu pšenice nakon kukuruza. Ovom merom se onemogućava dalji razvoj larvi ove cikade kao vektora crvenila kukuruza.
 
  
velika slika                     velika slika
 
Parazitne osice iz roda Trichogramma
Na području delovanja RC Kikinda, praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) registrovana je izrazito visoka aktivnost korisnih insekata iz roda Trichogramma. I dalje je aktivan let II generacije kukuruznog plamenca, dok smanjena brojnost adulta na svetlosnim klopkama ukazuje da pritisak II generacije opada. Vizuelnim pregledom useva kukuruza registruju se sveža i zrela jajna legla plamenca, kao i jajna legla pred piljenje. Pored vitalnih jaja kukuruznog plamenca registruje se i visok procenat parazitiranih jajnih legala.
 
 
Datum pregleda

Ukupan broj pregledanih biljaka

Broj registrovanih jajnih legala
Broj parazitiranih jajnih legala
Procenat parazitiranih jajnih legala (%)
20.07.2018.

100

4
1
25
30.07.2018.

100

6
2
33,33
06.08.2018.

100

19
9
47,37
08.08.2018.

100

13
7
53,85

14.08.2018.

100

11

8

72,73

 
Parazitirana jajna legla kukuruznog plamenca posledica su aktivnosti parazitnih osica iz roda Trichogramma i takva jajna legla lako se prepoznaju po karakterističnoj crnoj boji.
 
Picture
 
Picture
 
Visoka stopa parazitizma, karakteristična za nativnu populaciju Trichogramma spp na teritoriji Vojvodine, značajno olakšava zaštitu kukuruza, što naručito dolazi do izražaja u drugom delu vegetacije kada je otežana primena mehanizacije i sprovođenje hemijskih tretmana. Višegodišnji monitoring kukuruznog plamenca na teritoriji Vojvodine pokazuje da se najveći procenat parazitiranih jajnih legala registruje upravo tokom II i III generacije kukuruznog plamenca.Proizvođačima kukukuruza koji i u ovom periodu godine sprovode hemijske tretmane preporučuje se primena insekticida selektivnih na korisne insekte kako bi se očuvala aktivnost prirodne populacije vrsta iz roda Trichogramma i obezbedio doprinos koji ovi insekti pružaju.
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Položena jajna legla su registrovana na 1% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
S obzirom da prag štetnosti za merkantilni kukuruz iznosi 10%, dok za kukuruz šećerac i semenski kukuruz iznosi 5% registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere se zasada ne preporučuju. RC Kikinda će u narednom periodu nastaviti sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca.
Reptalus panzeri vektor stolbur fitoplazme na kukuruzu
Vizuelnim pregledom useva kukuruza na nekoliko lokaliteta na području delovanja RC Kikinda registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
Picture
 

Cikada Reptalus panzeri je vektor stolbur fitoplazme koja uzrokuje crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Nakon zimske hibernacije otpočinje ishrana larvi na korenu pšenice i divljeg sirka.  U junu mesecu dolazi do ekolzije imaga i promene biljke domaćina ("host shift"), pri čemu adulti prelaze sa useva pšenice na biljke kukuruza. U usevu kukuruza adulti se hrane floemskim sokovima i ukoliko su zaraženi prenose stolbur fitoplazmu na biljke kukuruza. Ženke cikade polažu jaja na koren kukuruza tokom avgusta meseca. Nakon piljenja, larve počinju ishranu na korenu kukuruza, a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida razvoj cikade i znatno smanjuje populacija insekta u narednoj godini.

1 - 10 Next