Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Pojava cikade Reptalus panzeri
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
 
 
 
Cikada Reptalus panzeri  je vektor stolbur fitoplazme prouzrokovača bolesti crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve.
 
Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i na biljkama kukuruza se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza na kome se hrane ispiljene larve.
Setva pšenice nakon kukuruza omogućava dalji razvoj larava na korenu pšenice.
 
U borbi protiv ove štetočine najznačajnija mera je pravilan plodored tj. izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida ciklus razvoja cikade.
Kukuruzni plamenac - početak polaganja jaja
Na području delovanja RC Kikinda, u zavisnosti od datuma setve, usevi kukruza se nalaze u fenofazi razvijeno od 4 do 6 listova (BBCH 14-16).
 
 
 
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza, na naličju lista, registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dinamiku polaganja jaja kukuruznog plamenca.
Crvenilo na kukuruzu
Vizuelnim pregledom useva kukuruza na području delovanja RC Kikinda, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila (prouzrokovač Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).
 
Simptomi su prisutni u vidu crvenila na listu (centralni nerv) i stabla kukuruza kao i različiti deformiteti na klipovima.
 
Prvi simptomi se uočavaju već krajem jula meseca kada pocrveni glavni nerv, potom se crvenilo širi na ostatak lista, zahvata stablo i celu biljku.
 
Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela. Ukoliko se registruju biljke sa simptomima crvenila treba izbegavati setvu pšenice nakon kukuruza. Ovom merom se onemogućava dalji razvoj larvi ove cikade kao vektora crvenila kukuruza.
 
  
velika slika                     velika slika
 
Parazitne osice iz roda Trichogramma
Na području delovanja RC Kikinda, praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) registrovana je izrazito visoka aktivnost korisnih insekata iz roda Trichogramma. I dalje je aktivan let II generacije kukuruznog plamenca, dok smanjena brojnost adulta na svetlosnim klopkama ukazuje da pritisak II generacije opada. Vizuelnim pregledom useva kukuruza registruju se sveža i zrela jajna legla plamenca, kao i jajna legla pred piljenje. Pored vitalnih jaja kukuruznog plamenca registruje se i visok procenat parazitiranih jajnih legala.
 
 
Datum pregleda

Ukupan broj pregledanih biljaka

Broj registrovanih jajnih legala
Broj parazitiranih jajnih legala
Procenat parazitiranih jajnih legala (%)
20.07.2018.

100

4
1
25
30.07.2018.

100

6
2
33,33
06.08.2018.

100

19
9
47,37
08.08.2018.

100

13
7
53,85

14.08.2018.

100

11

8

72,73

 
Parazitirana jajna legla kukuruznog plamenca posledica su aktivnosti parazitnih osica iz roda Trichogramma i takva jajna legla lako se prepoznaju po karakterističnoj crnoj boji.
 
Picture
 
Picture
 
Visoka stopa parazitizma, karakteristična za nativnu populaciju Trichogramma spp na teritoriji Vojvodine, značajno olakšava zaštitu kukuruza, što naručito dolazi do izražaja u drugom delu vegetacije kada je otežana primena mehanizacije i sprovođenje hemijskih tretmana. Višegodišnji monitoring kukuruznog plamenca na teritoriji Vojvodine pokazuje da se najveći procenat parazitiranih jajnih legala registruje upravo tokom II i III generacije kukuruznog plamenca.Proizvođačima kukukuruza koji i u ovom periodu godine sprovode hemijske tretmane preporučuje se primena insekticida selektivnih na korisne insekte kako bi se očuvala aktivnost prirodne populacije vrsta iz roda Trichogramma i obezbedio doprinos koji ovi insekti pružaju.
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva kukuruza šećerca registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Položena jajna legla su registrovana na 1% pregledanih biljaka.
 
Picture
 
S obzirom da prag štetnosti za merkantilni kukuruz iznosi 10%, dok za kukuruz šećerac i semenski kukuruz iznosi 5% registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere se zasada ne preporučuju. RC Kikinda će u narednom periodu nastaviti sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca.
Reptalus panzeri vektor stolbur fitoplazme na kukuruzu
Vizuelnim pregledom useva kukuruza na nekoliko lokaliteta na području delovanja RC Kikinda registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.
 
Picture
 

Cikada Reptalus panzeri je vektor stolbur fitoplazme koja uzrokuje crvenilo kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve na korenu pšenice. Nakon zimske hibernacije otpočinje ishrana larvi na korenu pšenice i divljeg sirka.  U junu mesecu dolazi do ekolzije imaga i promene biljke domaćina ("host shift"), pri čemu adulti prelaze sa useva pšenice na biljke kukuruza. U usevu kukuruza adulti se hrane floemskim sokovima i ukoliko su zaraženi prenose stolbur fitoplazmu na biljke kukuruza. Ženke cikade polažu jaja na koren kukuruza tokom avgusta meseca. Nakon piljenja, larve počinju ishranu na korenu kukuruza, a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida. Najznačajnija mera borbe je izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza čime se prekida razvoj cikade i znatno smanjuje populacija insekta u narednoj godini.

Kukuruzni plamenac ( Ostrinia nubilalis )
Na području delovanja RC Kikinda, usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fenofazi 5-9 i više listova razvijeno (BBCH 15-19).
 
Vizuelnim pregledom kukuruza šećerca (Enterprise), koji se nalazi u fenofazi razvoja 9 i više listova razvijeno (BBCH 19), na naličju listova, registrovano je prisustvo sveže položenog jajnog legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1 % biljaka.
 
 
 
Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Korisni insekti
Na teritoriji delovanja RC Kikinda, u toku je intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi II generacije kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis. Monitoringom ove štetočine kukuruza, registrovana je značajna aktivnost parazitnih osica iz roda Trichogramma. U pitanju su parazitoidi koji svog domaćina ubijaju u stadijumu jajeta, a pored kukuruznog plamenca, parazitiraju i brojne druge štetne Lepidoptere. Ipak najznačajnije poljoprivredne štetočine u našem regionu, koje ovi korisni insekti parazitiraju su kukuruzni plamenac, pamukova sovica Helicoverpa armigera, ali i štetočine iz roda Mamestra (kupusna sovica Mamestra brassice i povrtna sovica M. oleracae). Jaja domaćina, parazitirana od strane Trichogramma spp. se veoma lako razlikuju od neparazitiranih po crnoj boji, što je posledica deponovanja pigmenta melanina na horinu jaja domaćina.
 
Picture
 
 Procenat parazitiranih jajnih legala kukuruznog plamenca
Lokalitet
Usev
Domaćin

Datum pregleda

Procenat parazitiranih jajnih legala
Banatska Topola
semenski kukuruz
O. nubilalis

1.8.2017.

34%
Kikinda
merkantilni kukurz
O. nubilalis

1.8.2017.

28%

Kikinda

kukuruz šećerac

O. nubilalis

1.8.2017.

50%

 
Zbog izražene aktivnosti ovih korisnih insekata, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena insekticida koji ne deluju štetno na Trichogramma vrste. Preparat ovicidno-larvicidnog delovanja, koji pokazuje visoku efikasnost u suzbijanju kukuruznog plamenca, a pritom ima izraženo selektivno delovanje je insekticid Coragen, pa se upravo ovom preparatu daje prednost na parcela na kojima je uočena značajana aktivnost Trichogramma osica.
 
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza (hibrid: Pioneer P0412) na lokalitetu Banatska Topola registrovana su jajna legla II generacije kukuruznog plamenca - Ostrinia nubilalis. Pregledani usev se nalazi u BBCH fazi 55 (izrasla polovina metlica: polovina metlice počinje da se odvaja). Kako je u toku početak aktivnosti II generacije, jajna legla kukuruznog plamenca su registrovana svega na 1% pregledanih biljaka. 
 
 
Picture
 
U narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja ove štetočine. Zbog niskog procenta registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere se zasad ne preporučuju, ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva kukuruza u cilju praćenja dinamike polaganja jajnih legala plamenca.
RC Kikinda nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca, a po postizanju pragova štetnosti oglasiće se sa signalom za hemijski tretman.
 
Monitoring kukuruza pred berbu (rani i kasni hibridi kukuruza)
Na području delovanja RC Kikinda izvršen je pregled zdravstvenog stanja klipova kukuruza ranih hibrida (u periodu od  07.09. do 09.09.) i hibrida kasnih gupa zrenja (od 27.09. do 29.09.).
 
Na svakoj parceli pregledano je po 100 klipova kukuruza na prisustvo insekata i gljivičnih obolenja (Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp.), pri čemu je utvrđeno da dominiraju oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera), kao i kombinovana oštećenja navedenih insekata i gljive roda Fusarium spp.
 
Rezultati očitavanja prikazani su u tabeli:
 
Region Lokacija (ha ) Hibrid Fao  Datum BPK BS I F A P C I_F I_A F_A I_P I_F_A I_F_P I_F_C I_P_C
Kikinda Nakovo 1,30 Pioneer 9911 400 07.09. 100 55 23 13 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Nakovo 9,00 Pioneer 4717 300 07.09. 103 52 31 9 0 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Nakovo 2,00 Pioneer 9715 260 07.09. 100 34 32 5 2 0 1 25 0 0 0 0 1 0 0
Kikinda Novi Kozarci  5,50 Pako 500 07.09. 100 40 33 9 0 0 0 16 0 0 1 1 0 0 0
Kikinda Kikinda 3,00 Pioneer P0023 410 08.09. 103 24 60 0 0 0 1 16 0 0 1 0 0 1 0
Kikinda Banatska Topola 20,00 Pioneer 36V52 430 08.09. 103 22 70 1 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0
Kikinda Bašaid 10,00 KWS Krabas 350 08.09. 100 54 35 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Mokrin 1,00 Pako 500 09.09. 100 47 46 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Iđoš 4,00 Pioneer 9911 400 09.09. 103 65 26 3 0 0 1 7 0 0 0 1 0 0 0
Kikinda Iđoš 20,00 KWS Konfite 400 09.09. 100 88 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Kikinda 2,00 BC Klipan 550 27.09. 100 70 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Kikinda 4,00 NS 640 600 27.09. 100 66 28 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Mokrin 2,00 ZP 666 600 27.09. 100 68 28 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda Nakovo 1,00 Pioneer 1114 670 28.09. 100 26 51 6 0 0 0 15 0 0 0 0 2 0 0
Kikinda Nakovo 3,00 Pioneer 0412 530 28.09. 101 49 38 3 0 0 0 9 0 0 1 0 1 0 0
Kikinda Nakovo 1,50 ZP 684 600 28.09. 100 39 39 6 0 2 2 9 0 0 2 0 1 0 0
Kikinda Ban.Veliko Selo 27,00 Pioneer P0725 630 29.09. 100 16 65 3 0 0 1 13 0 0 2 0 0 0 0
Kikinda Ban.Veliko Selo 50,00 Pioneer PR35F38 530 29.09. 101 13 61 5 0 0 1 18 0 0 0 0 2 1 0
Kikinda Banatska Topola 35,00 Pioneer 0725 630 29.09. 101 30 59 3 0 0 0 5 0 0 3 0 0 1 0
 
BS - bez simptoma
I - simptomi oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera i Ostrinia nubilalis)
F - simptomi oštećenja od Fusarium spp.
A - simptomi oštećenja od Aspergillus spp.
P - simptomi oštećenja od Penicillium spp.
C - simptomi od oštećenja od Cladosporium spp.
 
Simptomi različitih kombinacija (kombinovana oštećenja) prikazani su u tabeli.
(I+F;I+A; I+C; F+A; F+P; I+P; I+F+P; I+F+C; F+P+C; I+P+C; I+F+P+C)
 
  
       velika slika                                 velika slika
 
1 - 10 Next