Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > vinova loza  

Web Part Page Title Bar image
vinova loza

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKnjaževac
NormalKosovska Mitrovica
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalLoznica
NormalMladenovac
NormalNegotin
SelectedNiš
NormalNovi Pazar
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalProkuplje
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZaječar
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 12.5.2022 ‎(1)
Zaštita vinove loze12.5.2022 16:07Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana)

Na području delovanja RC Niš vinova loza se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalazi u različitim fazama razvoja: od faze rasta listova do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 15-53).

velika slika

Padavine koje se najavljuju za subotu mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane prouzrokovača crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola)..

Ukoliko se uoče simptomi ove bolesti preporučuje se, pre najavljenih padavina, primena nekog od fungicida:

-          Mankogal 80, Dithane DG Neotec, Mankosav 75 WG, Prevent 80 WP, Manfil 80 WP ili Vilozeb (a. m. mankozeb) 0,2-0,25%

ili

-          Folpan 80 WDG, Solofol ili Fighter (a. m. folpet) 0,15-0,2%.

Trenutne vremenske prilike i osetljiva faza razvoja vinove loze povoljni su za razvoj i širenje  gljive prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

U cilju zaštite lisne mase od  strane ovog patogena, naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena fungicida na bazi sumpora:

-         Kumulus DF, Microthiol  specijal disperse, Kossan WG, Wetsul 0,3-0,5% ili  Thiovit jet 80 WG,  Cosavet 80 DF 5-7kg/ha.

Na feromonskim klopkama za praćenje leta pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) koje su postavljene na lokalitetima Malča i Gornji Matejevac, beleže se pojedinačni ulovi. Vizuelnim pregledom nisu uočena položena jaja ove štetočine.

Za sada se hemijski tretman u cilju suzbijanja ove štetočine ne preporučuje, a RC Niš nastavlja sa praćenjem te štetočine.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 16.8.2021 ‎(1)
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)16.8.2021 13:45Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Niš monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom i uzorkovanjem zrelih plodova i praćenjem izletanja odraslih jedinki iz njih.

Prvi ulov ove štetočine na lovnim klopkama  registrovan je u zasadu kupine, na lokalitetu Pasi Poljana i na lovnim klopkama u zasadu vinove loze, na lokalitetu Malča.

Ženke D. suzukii polažu jaja u zdrave plodove u fazi zrenja i to zahvaljujući testerastoj legalici. Najveće štete nastaju na plodovima usled polaganja jaja i ishrane larvi mesom ploda. Na mestima gde ženka pravi zareze prilikom polaganja jaja otvara se put za infekcije različitim prouzrokovačima truleži.

Za sada se registruju pojedinačni ulovi, ali se može očekivati povećanje brojnosti ove štetočine zbog njenog visokog reproduktivnog potencijala (jedna ženka položi u proseku 400 jaja) i kratkog ciklusa razvića (minimalan period razvića jedne generacije je 8 dana).

Kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije i smanjio rizik od nastanka šteta u zasadima, preporuka poljoprivrednim proizvođačima u ovom momentu je:

·         Postavljanje lovnih klopki za izlovljavljanje u cilju smanjenja broja odraslih jedinki (mogu se koristiti plastične flaše sa izbušenim rupicama u kojima se sipa mešavina crnog vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterdženta).

·        Skraćivanje intervala berbe radi što bržeg sklanjanja zrelih plodova sa parcele.

·         Uklanjanje divlje kupine, zove, džanarike i drugih biljnih vrsta koje mogu biti domaćini ovoj štetočini sa ivica parcela.

·         Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanje ove veoma opasne štetočine.

Hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja ove štetočine su ograničene zbog berbe i veoma otežane jer su jaja i larve skrivene unutar plodova i moraju biti usmerene na suzbijanje odraslih jedinki. 

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 30.7.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze30.7.2021 13:50Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od zatvaranje grozda, potpuno dodirivanje bobica do početka šarka (BBCH 79-81).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasadavinove loze (lokalitet Gornji Matejevac i Malča) na listovima je registrovano prisustvo odraslih jedinki cikade Scaphoideus titanus.

velika slika

U cilju sprečavanja širenja fitoplazme Flavescence doree, koja prouzorkuje oboljenje – Zlatasto žutilo vinove loze, preporučuje se još jedan, treći tretman, u cilju suzbijanja cikade:

Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a. m. deltametrin) u koncentraciji 0,05-0,07% (karenca 21 dan) ili

Cythrin 250 EC (a. m. cipermetrin) u koncentraciji 0,12-0,15% (karenca 21 dan).

Navedeni insekticidi će delovati i na pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) koji se nalazi u fazi intenzivnog piljenja larvi druge generacije, ali se moraju primeniti na temperaturama ispod 25°C. Za dva dana se najavljuje blagi pad temperatura kada se i preporučuje izvođenje ovog tretmana.

Kod sorti koje nisu još uvek u fenofazi sazrevanje bobica (šarak) preporučuje se primena fungicida u cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze, Uncinula necator:

Vivando (a.m. metafenon) u koncentraciji 0,015-0,02% (karenca 28 dana) ili

Luna expirience (a.m.tebukonazol + fluopiram)  u koncentraciji 0,035-0,04% (karenca 14 dana).

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 14.7.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze14.7.2021 9:51Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 77- 79).

velika slika

Za region Niša se od četvrtka najavljuje višednevni kišni period koji može pogodovati razvoju i širenju gljiva prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U fazama zbijenosti grozdova i u uslovima visoke relativne vlažnosti vazduha, vinova loza je osetljiva na infekciju od strane gljive prouzrokovača sive truleži (Botritis cinerea).

 U cilju zaštite lisne mase i bobica od navedenih patogena proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom fungicida:

Cantus 1-1,2kg/ha  (a.m. boslkalid)  +

Polyram DF 0,2%  (a.m. metiram).

Zbog visokih dnevnih temperatura, tretman treba sprovesti u ranim jutarnjim ili večernjim satima.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 10.7.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze10.7.2021 12:50Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od bobice veličine zrna graška do početka dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju, a i licu listova i dalje se uočava prisustvo trećeg larvenog uzrasta cikade Scaphoideus titanus, koje su sposobne da prenesu fitoplazmu Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze. Takođe, na naličju listova se registruju i egzuvije.

U toku je polaganje jaja i piljenje larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).  

U cilju suzbijanja pomenute štetočine i kontrole širenja zlatastog žutila,  s obzirom da se u zasadima vinove loze i dalje registruje prisustvo larvi cikade, vektora fitoplazme FD, preporučuje se sprovođenje još jednog tretmana nekim od insekticida: 

Elisa (a.mbuprofezin) 0,06% ili 

Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) 0,01-0,015%. 

Navedeni insekticidi za suzbijanje cikade delovaće i na suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca.

Pored hemijskih mera zaštite, sa ciljem kontrole zlatastog žutila, treba redovno sprovoditi i ostale mere kontrole: uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Vremenske prilike pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator). U cilju zaštite lisne mase i bobica od pomenutog patogena preporučuje se primena nekog od fungicida:

Stroby DF, Lunar, Asena (a.m. kresoksim-metil) 0,2%.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 1.7.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze1.7.2021 15:51Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Niš, zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od bobice veličine zrna pšenice do faze bobice veličine zrna graška (BBCH 73-75).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus drugog i trećeg larvenog uzrasta.

velika slika

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

U cilju suzbijanja  te štetočine preporučuje se primena nekog insekticida:

Elisa (a.m. buprofezin) 0,06% ili

Fury 10 EC (a.m. zeta cipermetrin) 0,01-0,015% ili

Sivanto prime (a.m. flupiradifuron) 0,5 l/ha.

Pored hemijskih mera zaštite, sa ciljem kontrole zlatastog žutila, treba redovno sprovoditi i ostale mere kontrole: uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

Vinova loza se nalazi u osetljivoj fazi razvoja na infekcije prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). 

U cilju zaštite grozdova i lisne mase od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje fungicidni tretman kombinacijom preparata na bazi:

Folpan 80 WG (a.m. folpet) 0,15-0,2%

Linus (a.m. ciprodinil+tebukonazol) 1,2-1,6 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 11.6.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze11.6.2021 15:14Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi od prvi cvetovi otvoreni do faze početak cvetanja: oko 10% otvorenih cvetova (BBCH 60-61).

velika slika

Vinova loza ulazi u veoma osetljivu fazu (cvetanje) na infekcije prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).  Nestabilni vremenski uslovi sa padavinama u kojima se odvija proizvodnja vinove loze, pogoduju razvoju i daljem širenju infekcije pomenutim patogenima.

U cilju zaštite vinove loze  preporučuje se primena kombinacije fungicida:

Mikal flash (a.m. fosetil-aluminijum + folpet) 0,3-0,4%  +

Luna expirience (a.m. tebukonazol + fluopiram) 0,04%.

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Niš nastavlja sa praćenjem te cikade i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 3.6.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze3.6.2021 10:30Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze se, u zavisnosti sortimenta, nalaze u fazi cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (55-57 BBCH).

velika slika

Padavine u predhodnom periodu stvorile su poviljne uslove za ostvarenje primarne infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), a takođe, najavljene padavine  za početak naredne nedelje stvoriće povoljne uslove za dalje širenje pomenutog patogena.

Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta i ulazi u osetljivu fazu cvetanja, te se u cilju zaštite lisne mase i cvasti od navedenog patogena  preporučuje primena fungicida:

Ridomil gold MZ 68 WG, Alijansa (a.m. mankozeb + metalaksil-M) 2,5 kg/ha ili

Ridomil gold combi 45 WG (a.m. folpet + matalaksil-M) 2-2,5 kg/ha ili

Mikal flash (a.m. fosetil aluminijum + folpet) 0,3-0,4%.

U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) preporuka je primena fungicida:

Collis (boskalid+kresoksim-metil) 0,03-0,04% ili

Sercadis (a.m. fluksapiroksad) 0,15 l/ha.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 19.5.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze19.5.2021 8:32Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (lobesia botrana); Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno do faze cvast nabubrela cvetovi zatvoreni zajedno spojeni (BBCH 19-55).

Velika slika

Trenutne vremenske prilike i osetljiva faza razvoja, mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) i prouzrokovačem pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 U cilju zaštite vinove loze od navedenih patogena, čim se stvore uslovi, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Dithane DG Neotec, Mankogal 80, Mankosav 75 WG, Prevent 80 WP (a.m. mankozeb) u koncentraciji 0,2-0,25% ili

Folpan 80 WDG, Fighter ili Solofol (a.m. folpet) u koncentraciji 0,15-0,2%

+

Karathane gold 350 EC (a.m. meptildinokap) u količini 0,4-0,5 l/ha.

U toku je polaganje jaja prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a početak piljenja larvi se očekuje u narednih 8 dana.

U cilju sprečavanja daljeg polaganja jaja ove štetočine proizvođačima se preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Crna mamba, Tajfun) u koncentraciji 0,015-0,03%.

Region: Niš
Expand/Collapse Created : 7.5.2021 ‎(1)
Zaštita vinove loze7.5.2021 14:25Eskorioza / crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Eriofide (eriophyoidae)

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove u zavisnosti od sortimenta i  lokaliteta se nalaze u fazi od 4 i više lista razvijeno do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 14-53).

velika slika

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je  prisustvo simptoma crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) u vidu crnih plodonosnih tela gljive (piknida) na lastrima.

velika slika

Kišni period koji se najavljuje tokom naredne nedelje, može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane pomenutog patogena.

Ukoliko se uoče simptomi ove bolesti preporučuje se, pre najavljenih padavina, primena nekog od registrovanih fungicida:

Mankogal 80, Dithane M 45, Prevent 80 WP, Mankosav 75 WG, Mankogal ekstra (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%.

U cilju zaštite lisne mase od  strane gljive prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator), naročito kod osetljivog sortimenta, preporučuje se primena fungicida:

Karathane gold 350 EC (a.m. meptildinokap)  0,4-0,5l/ha.

Vizuelnim pregledima, u pojedinim vinogradima, registrovano je prisustvo eriofidne grinje (Eryophidae). Proizvođačima se preporučuje pregled u cilju utvrđivanja prisustva ove štetočine i ukoliko se registruje njeno prisustvo primena preparata:

Envidor (a.m spirodiklofen)  0,4 l/ha.

velika slika

Region: Niš
1 - 10 Next