Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita vinove loze  

Preporuke: Zaštita vinove loze

Open

Naslov preporuke

Zaštita vinove loze 

Tekst

Na terenu RC Kragujevac vinova loza se nalazi u fazi početak dodirivanja bobica (BBCH 77) do zatvaranje grozda, potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

velika slika

Nakon perioda sa visokim temperaturama bez padavina, u najavi je kišni period koji će početi od petka. Takvi uslovi mogu dovesti do infekcije gljivom prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Sada se vinova loza nalazi u fenofazi kada je osetljiva na napad gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea). U cilju zaštite od pomenutih patogena preporuka je fungicidni tretman pre padavina:

Cabrio top (a.m. metiram, piraklostrobin) … 0,15-0,2% +

Ciprodex, Diverto (a.m ciprodinil) … 1,25-1,5 l/ha ili

 

Cantus (a.m boskalid) … 1-1,2 kg/ha +

Solofol (a.m folpet)… 1-1,5 kg/ha

uz napomenu da će predložene kombinacije preparata imati efekta i u suzbijanju pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

Takođe, proizvođačima kod kojih je prisutan jak populacioni pritisak cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescence doree (FD), gde su i ranijih godina bili prisutni simptomi zlatastog žutila vinove loze, preporučuje se i treći insekticidni tretman protiv ove štetočine. Naročito je važno napomenuti da su netretirani vinogradi u okolini vikendica, neodržavani i zapušteni vinogradi rezervoar odakle vektori migriraju i na ostale zasade pa se naročito skreće pažnja vlasnicima takvih vinograda da sprovedu celovitu zaštitu protiv pomenute štetočine:

Fury 10 EC (a.m. zeta-cipermetrin) … 0,01-0,015 % (MBT 1) ili

Sivantio prime (flupiradifuron) 0,5 l/ha  (MBT 1) ili

Fastac 10 EC (afla-cipermetrin) 0,012-0,0,15% (MBT 1).

Prilikom primene preparata treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja preparata (MBT) u toku jedne vegetacije.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Region

Kragujevac 

Štetni organizmi

Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola); Pepelnica vinove loze (uncinula necator); Siva trulež (botrytis cinerea); Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus) 

Usev/zasad

Vinova loza 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 5.7.2022 15:02  by RC Kragujevac 
Last modified at 5.7.2022 17:10  by Boško Jezerkić