Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Pojava braon mramoraste stenice RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, vizuelnim pregledima useva i zasada, na pojedinim lokalitetima,  u blizini naseljenih mesta i u baštama, registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U intenzivnoj proizvodnji, za sada, nije registrovano prisustvo ove štetočine.

 

Jajno leglo braon mramoraste stenice na listu kukuruza

 

Plod kruške sa stenicama-bašta

 

Ova invazivna vrsta stenice je izraziti polifag, a štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka.  Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Na manjim površinama moguće je mehaničko skupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.

Azijska voćna mušica

Na području delovanja RC Subotica, azijska voćna mušica (Drosophila suzukii )prati se  pomoću  lovnih klopki koje su postavljene u zasadima breskve, trešnje, vinove loze i u bašti.

Pregledom lovnih klopki, registrovani su prvi ulovi protekle nedelje.

 

Ulovljene ženke azijske voćne mušice 

 

Ona je invazivna štetočina, i za kratko vreme razvija veliki broj generacija te je zbog toga  neophodno sprovođenje konstantnog monitoringa i primena kontrolnih mera u cilju zaštite zasada.

U cilju  smanjenja rizika od potencijalnih šteta, poljoprivrednim proizvođačima se  preporučuje primena više  zaštitnih mera:

Ø Postavljanje lovnih klopki u cilju  izlovljavanja odraslih jedinki- za izradu klopki mogu se primeniti plastične flaše, u koje se  kao atraktant sipa smeša crnog vina, jabukovog sirćeta i nekoliko kapi detrdženta. Na klopkama se obavezno moraju nalaziti ulazni otvori za odrasle jedinke azijske mušice. Klopke je neophodno postaviti po obodu parcele na rastojanju od 2 do 3 m, dok se u unutrašnjosti parcele klopke postavljaju na rastojanju od 5 m.

Ø Uklanjanje  prezrelih plodova.

Ø Skraćivanje intervala između berbe  plodova.

Ø Uništavanje spontane flore oko zasada.

Cikada Metcalfa pruniosa

Na području delovanja RC Subotica registrovano  je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi i na drugim, uglavnom ukrasnim biljkama i šiblju. Larve luče belu voštanu tvorevinu koja liči na vatu, tako da se po toj beloj tvorevini lako prepoznaju.

 

Metcalfa pruniosa-larva

 

Radi se o polifagnoj štetočini, naseljava veliki broj voćnih vrsta, vinovu lozu, ukrasno i šumsko drveće. Štete mogu biti direktne i indirektne.

Direktne štete nastaju sisanjem sokova biljaka (i larve i imaga sisaju biljne sokove), a kao posledica ishrane biljke imaju slabiji porast.

Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica. 

Mere zaštite mogu biti samo uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, hemijske mere zbog pokretnosti larvi i imaga nisu efikasne.

Povećava se aktivnost poljskih glodara

Vizuelnim pregledima useva pšenice i uljane repice, konstatovano je povećanje broja aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš- Apodemus sylvaticus, poljska voluharica –Microtus arvalis) u odnosu na početak zime.

 

Slika1-aktivne rupe na parceli uljane repice

Slika2-rupe od glodara na uvratini

 

 

Preporučije se proizvođačima:

Da obilaze svoje parcele i prate brojnost poljskih glodara. Suzbijanju se pristupa ukoliko ima više od 10 aktivnih rupa/ha.

Rupe sa otrovanim mamcima obavezno zatrpati sa zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači!

Prvi ulovi jabukovog smotavca na osmatračkim punktovima RC Subotica
Carpocapsa pomonella -jabukov smotavac je kako i najavljeno počeo da leti.
Prvi ulovi su zabeleženi:
27.04.2013 -Punkt Hajdukovo na 88,34 DDC
28.04.2013- Punkt Bački Vinogradi na 100,82 DDC
                  Punkt Palić na 102,35 DDC
                  Punkt Tavankut na 115,58 DDC
Pojava rutave bube u Subotičkom regionu

Rutava buba /Tropinota (Epicometis) hirta -Scarabaeidae

Spada u polifagne vrste ,u zadnje vreme se nalazi  i u našim voćnjacima,hrani se cvetnim delovima svih voćnih vrsta, nalazimo  ga i na  uljanoj  repici  i na drugim  biljkama koji cvetaju.

Tropinota hirta

Imago veoma dobro leti, brzo se seli na nove površine i zato je suzbijanje veoma teško. U toku dana je najaktivnija u periodu od 10 - 16 sati  kada su temperature najveće.

Hemisjko suzbijanje  tj. upotreba insekticida  u voćnim zasadima koji cvetaju kako smo istakli je dosta komplikovano. Prvo što tretmani nisu dovoljno efikasni a drugo što se prskanjem ugrožavaju  pčele koji se nalaze na cvetovima i koji su rado viđeni u voćnim zasadima kao polinatori ( jabučnjaci).

Inostrana praksa je korišćenje raznih klopki za hvatanje ovih insekata ,koji je našao primenu i kod nas –u našim voćnjacima.

Upotreba obojenih posuda (najčešće plavih) napunjenih sa vodom i sa dodatkom materije koje privlače insekte npr.: anis,cimet ,sredtvo za pranje sudova nekog voćnog mirisa.Ove posude se poređaju u voćnjaku.

Drugi način lovljenja je upotreba feromonskih klopki,koji love  i muške i ženske jedinke rutave bube .Služe za signalizaciju i za ublažavanje  šteta od ove štetočine.

Polifagne štetočine koje se prate na području PIS Subotica

Punktovi : Kelebija,Palić,Đurđin,Žednik

 

Kukuruzni plamenac/moljac (Ostrinia nubilalis)

 Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina.Pričinjava štete na kukuruzu,sirku,suncokretu,paprici,paradajzu i drugim kulturama Štete koje čine larve na kukuruzu mogu biti veoma značajne pogotovo druga generacija larvi  koje se hrane na metlici, ubušuju se u klipove i u stabljike koja se lome.

Kukuruzni moljac se prati na svetlosnoj lampi na punktovima Kelebija i Đurđin. Na lokalitetu Kelebija je prisutna konstantana ali niska brojnost imaga koja se hvata na svetlosnoj lampi.Na punktu Đurđin je ulov kukuruznog plamenca veći i u periodu od 21.5., kada je uhvaćeno 54 imaga,pa sve do 27.5. kada je ulovljeno 24 imaga.Vizuelnim pregledima prati se pojava jajnih legala i piljenje larvi.

velika slika

 

Kukuruzna (pamukova) sovica (Helicoverpa armigera)

Na svetlosnoj lampi, postavljenoj u Đurđinu, ulovljeni su prvi primerci imaga kukuruzne (pamukove) sovice na dan 28.5.2012. ( 2 komada)

velika slika

 

Pošto se radi o izrazito polifagnoj štetočini koja pričinjava štete na velikom broju biljnih vrsta, pratićemo brojnost imaga i na feromonskoj klopci, vršiti vizuelne preglede da bi se utvrdio momenat polaganja jaja i piljenje gusenica koje pričinjavaju štete.Kod nas su najugroženiji semenski kukuruz, kukuruz šećerac,soja, suncokret a od povrtarskih biljaka paprika , paradajz.

Feromonske klopke su postavljene 30.05.2012. nakon prvog ulova na svetlosnoj lampi u usev paprike na punktu Palić i u usev kukuruza na punktu Žednik.