Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih useva

 

Na terenu RC Ruma ozimi usevi se nalaze u različitim fazama bokorenja: vidljivo četvrto do šesto sekundarno stablo (24-26 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice (lokaliteti: Ruma, Irig, Rivica) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti (Septoria tritici) na 13% do 22%, pepelnice žita (Erisyphe graminis) na   17 do 52% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 1 do 27% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima sive pegavosti

%  biljaka sa simptomima pepelnice

% biljaka sa simptomima rđe

Ruma

25 BBCH

15

49

27

Irig

25-26 BBCH

13

17

1

Rivica

24-25 BBCH

22

52

3

 

velika slika

 

Pregledom useva ječma (lokaliteti: Ruma, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) na 13 do 32% biljaka, sočivaste pegavosti  (Rhynchosporium secalis) na 3 do 8% biljaka i pepelnice žita (Erisyphe graminis) na  3 do 42% biljaka.

 

Lokalitet

Faza razvoja

%  biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti

%  biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti 

% biljaka sa simptomima pepelnice

Ruma

25-26 BBCH

13

8

3

Šatrinci

24-25 BBCH

32

3

42

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuje primena fungicida, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

 

Tokom pregleda na  parcelama pod ozimim strnim žitima registrovano je prisustvo  aktivnih rupa od  poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis). Preporučuju se  obilasci parcela u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. Mogu se koristiti gotovi mamci (a.m. bromadiolon) uz obavezno zatrpavanje mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozimih useva
 

Na terenu RC Ruma ozimi usevi se, zavisno od vremena setve i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi pšenice su u fazi od tri lista razvijeno do početka bokorenja (13-21BBCH), a usevi ječma u fazi bokorenja; vidljivo prvo ili drugo sekundarno stablo (21-22 BBCH).

 

Pregledom useva pšenice (lokaliteti: Ruma, Irig, Rivica) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na   5 do 40% biljaka i rđe (Puccinia spp.) na 0 do 7% biljaka. Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.

 

Pregledom useva ječma (lokaliteti: Ruma, Šatrinci) registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača pepelnice žita (Erisyphe graminis) na  0 do 15% biljaka i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 6 do 11% biljaka.

 

 

 velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo cikada (Cicadelidae), dok se prisustvo vaši (Aphididae) registruje u niskim brojnostima. RC Ruma je preporučio mere za suzbijanje ovih štetočina  25.10.2019. (vidi preporuku).  Pad temperature uticaće na smanjenje aktivnosti ovih štetočina.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozimih strnina.

Stanje u usevima strnih žita
 

Na terenu RC Ruma, u zavisnosti od vremena setve i primenjene agrotehnike, usevi strnih žita se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do faze bokorenja: do četvrto stablo vidljivo (12-24 BBCH).

 

 Vizuelnim pregledom  useva pšenice (lokaliteti: Ruma/Fišer i  Irig) uočava se prisustvo simptoma pepelnice (Erysiphe graminis). Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.) nisu uočeni.

 

Lokalitet

Sorta pšenice

BBCH skala

Erisyphe graminis

% napadnutih

biljaka

Ruma/Fišer

Simonida

 12-13 BBCH

(2-3 lista razvijeno)

0

Irig

Zvezdana

22-23 BBCH

(2. do 3. stablo vidljivo)

15

 

 Vizuelnim pregledom  useva ječma (lokaliteti: Ruma/Fišer i  Irig) uočava se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosprium secalis). Simptomi  rđe (Puccinia spp.) nisu uočeni.

 

Lokalitet

Sorta ječma

BBCH skala

Pyrenophora teres

Erisyphe graminis

Rhynchosprium secalis

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

Ruma/Fišer

NS 565

 13 BBCH

(3 lista razvijeno)

0

0

0

Irig

Nonius

23-24 BBCH

(3. do 4. stablo vidljivo)

4

25

2

 

Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti na ječmu

 

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Rđa pšenice

Na terenu RC Ruma usevi pšenice se nalaze u fazi mlečne zrelosti (73 do 77 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva (lokaliteti: Irig, Ruma, Voganj, Stejanovci, Dobrinci, Putinci, Donji Petrovci) na pojedinim parcelama registruje se prisustvo simptoma rđe.

 

Na terenu je dominantno prisustvo simptoma prouzrokovača lisne rđe (Puccinia recondita f. sp. tritici), dok se žuta lisna rđa (Puccinia striiformis f. sp. tritici ) uočava samo sporadično. Simptomi su registrovani na listu zastavičaru kao i na prvom i drugom listu ispod zastavičara.

 

U zavisnosti od lokaliteta, osetljivosti sortimenta i prethodno sprovedenih mera zaštite, procenat zaraženih biljaka kreće se do 50%.

 

 

  Lisna rđa                         Žuta lisna rđa

 

velika slika

 

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
 

Na terenu RC Ruma usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja.

 

Vizuelnim pregledom  useva pšenice od 15.3.2018, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erisyphe graminis) i rđe (Puccinia spp.).

 

Lokalitet

Sorta pšenice

BBCH skala

Septoria tritici

Erisyphe graminis

Puccinia spp.

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

Ruma - Fišer

NS40S

24-25 BBCH

26

0

0

Irig

Basmati

24-25 BBCH

38

1

0

Voganj

Euclide

25 BBCH

49

2

1

 
 

Septoria tritici        Erisyphe graminis

Puccinia spp.

 

Pregledom useva ječma od 15.3.2018, utvrđeno je da se ječmovi nalaze u fazi od kraja bokorenja i početka rasta stabljike do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja.

 

Pregledom useva uočeni su simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosprium secalis), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i ramulariozne pegavosti (Ramularia collo-sygni).

 

Lokalitet

Sorta ječma

BBCH skala

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Erisyphe graminis

Ramularia

collo-cygni

 

% napadnutih

biljaka

 % napadnutih

  biljaka

 % napadnutih

 biljaka

% napadnutih

 biljaka

Ruma - Fišer

Nonius

25 BBCH

8

1

0

1

Ruma/

Pavlovački put

Nonius

30 BBCH

11

0

0

8

Inđija

Bravo

30-31 BBCH

8

0

92

0

 

 

    Pyrenophora teres            Erisyphe graminis

velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Stanje u usevima ozime pšenice, ječma i uljane repice
 

Na terenu RC Ruma, u zavisnosti od vremena setve, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od 2 do 5 sekundarnih stabala vidljivo (22-25 BBCH).

 

 Vizuelnim pregledom  useva pšenice (lokaliteti: Ruma-Fišer, Irig, Voganj) registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erisyphe graminis), dok simptomi rđe (Puccinia spp.) nisu uočeni.

 

Lokalitet

Sorta pšenice

BBCH skala

Septoria tritici

Erisyphe graminis

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

Ruma - Fišer

NS40S

22 BBCH

1

2

Irig

Basmati

23BBCH

12

4

Voganj

Euclide

23 BBCH

2

3

 

Septoria tritici                   Erisyphe graminis

velika slika

 

Pregledom useva  ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres), sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosprium secalis) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

 

Lokalitet

Sorta ječma

BBCH skala

Pyrenophora teres

Rhynchosporium secalis

Erisyphe graminis

% napadnutih

biljaka

 % napadnutih

  biljaka

 % napadnutih

 biljaka

Ruma - Fišer

Nonius

 23 BBCH

0

0

0

Ruma/

Pavlovački put

Nonius

24-25 BBCH

27

2

0

Inđija

Bravo

24 BBCH

3

0

80

 

Pyrenophora teres            Rhynchosporium secalis

velika slika

 

Pregledom  useva uljane repice na terenu (lokaliteti: Ruma-Fišer i Rivica; faza: 9 i više listova razvijeno / 18 BBCH) uočeno je prisustvo  simptoma suve truleži (Phoma lingam) na 9-13% biljaka, na pojedinačnim listovima.

 

 

Phoma lingam

velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

Stanje u usevima ozime pšenice, ječma i uljane repice
 

Na terenu RC Ruma, u zavisnosti od vremena setve, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do faze bokorenja: drugo sekundarno stablo vidljivo (13-22 BBCH).

 

 Vizuelnim pregledom  useva pšenice (lokaliteti: Ruma-Fišer, Irig, Voganj) nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Pregledom useva  ječma uočeni su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

 

Lokalitet

Sorta ječma

BBCH skala

Pyrenophora teres

Erisyphe graminis

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

Ruma - Fišer

Nonius

 13-14 BBCH

(3-4 lista razvijeno)

6

0

Ruma/

Pavlovački put

Nonius

22 BBCH

(drugo stablo vidljivo)

8

0

Inđija

Bravo

22 BBCH

(drugo stablo vidljivo)

4

46

 

  Mrežasta pegavost (velika slika)

  Pepelnica (velika slika)

 

Pregledom  useva uljane repice na terenu (lokaliteti: Ruma-Fišer i Rivica; faza: 9 i više listova razvijeno / 18 BBCH) uočeno je prisustvo  simptoma suve truleži (Phoma lingam) na 7-8% biljaka, na pojedinačnim listovima.

 

  Suva trulež (velika slika)

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

 

RC Ruma- zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice
 

U sklopu monitoringa zdravstvenog stanja useva ozime pšenice u periodu od 02.06. do 06.06.2017. izvršen je pregled useva pšenice na oglednom polju RC Ruma i proizvodnih parcela na terenu. Registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici),  

pepelnice žita (Erysiphe graminis) i  rđe (Puccinia spp.).

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokalitet Ruma/Fišer, netretirana površina):

 

Datum setve: 22.11.2016.

Datum očitavanja:02.06.2017.

Fenofaza: nalivanje zrna (71 BBCH)

Naziv sorte:

Septoria tritici

 

(% zaraženih biljaka)

najviši list sa simptomom

Erysiphae graminis

(%zaraženih biljaka)

najviši list sa simptomom

Puccinia spp.

 

(%zaraženih biljaka)

najviši list sa simptomom

1. Simonida

5

Z-3

0

0

2. NS Ilina

0

0

0

3. NS Petrija

0

0

0

4. NS Doroteja

0

20

Z-2

0

5. NS Matuška

0

0

1

Z-3

6. NS Efrosinia

0

0

0

7. NS Ubavka

0

0

0

8. NS 40 S

0

12

Z-2

0

9. Zvezdana

3

Z-3

0

3

Z-2

10. NS Futura

2

Z-3

33

Z-2

0

11. NS Mila

0

0

0

12. NS Kala

5

Z-3

0

2

Z-3

13. NS Vlajna

0

0

0

14. NS Javorka

2

Z-3

0

0

15. NS Obala

0

2

Z-3

0

16. NS Azra

0

42

Z-2

0

17. Ortegus

0

0

0

18. Faustus

0

0

0

19. Salasar

0

1

Z-3

0

20. Hy Win

0

0

0

21. Hy Fi

0

0

0

22. HY Star

0

3

Z-3

1

Z-3

23. Apache

0

0

0

24. Andino

0

31

Z-2

0

25. Anapurna

0

0

0

26. Avenue

0

0

0

27. Nikol

2

Z-3

0

0

28. Sonergy

0

0

0

29. Fructidor

0

0

0

30. Sofolk

0

0

0

31. Accroc

0

0

0

32. Solenzara

0

0

0

33. Viriato

0

0

0

34. Kingston

0

0

0

35. Klima

0

0

0

36. Ostro (spelta)

0

0

0

 

 

Simptomi prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici  su uočeni kod 6 sorata, na 2-5% biljaka i to do lista drugog kolenca (z-3). Tokom vegetacije simptomi su u najvećoj meri registrovani na listu prvog kolenca i sporadično na listu drugog kolenca. Nije zabeleženo njihovo širenje na gornje listove.

 

Simptomi prouzrokovača pepelnice, Erysiphe graminis  su registrovani kod 8 sorata, na 1-42% biljaka. Kod 3 sorte simptomi su prisutni u tragovima na pojedinačnim biljkama, dok je kod 5 sorata zabeleženo značajnije širenje (simptomi prisutni na prizemnom delu stabla i do lista trećeg kolenca (z-2)).

 

 Simptomi prouzrokovača rđe, Puccinia spp. su uočeni na 4 sorte, na 1-3% biljaka u vidu pojedinačnih uredosorusa na listu drugog i trećeg kolenca (z-3, z-2). Prilikom ranijih vizuelnih pregleda tokom sezone simptomi rđe nisu uočavani.

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Datum očitavanja:05.06.-06.06.2017.

Fenofaza: rana do srednja mlečna zrelost (73-75 BBCH)

 

 

Redni broj

Lokalitet/Sorta

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici)

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis) 

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

Puccinia spp.)

1

Voganj/Zvezdana

 

2

0

13

2

Voganj /Solehio

 

0

3

0

3

Ruma/Ingenio

 

4

0

10

4

Ruma/ Iliko 

0

0

4

5

Ruma/Euklid

0

0

0

6

Irig/Zvezdana

2

8

5

7

Irig/ Ingenio

0

0

3

8

Rivica/Basmati

0

0

0

9

Buđanovci/Solehio

0

0

0

10

Buđanovci/Sofru

0

0

4

11

Kraljevci/Ingenio

0

0

6

 

Usled značajnog nedostatka vlage  tokom vegetacije na većini pregledanih parcela registruje se potpuno sušenje donjih listova (zeleni su samo zastavičar i list ili dva ispod njega). Takođe se uočava i uvrtanje, žućenje i sušenje listova do zastavičara.

 

Sušenje i uvijanje listova velika slika

 

Simptomi prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)  su uočeni na 3 parcele (sorte: Zvezdana i Ingenio) na 2-4% biljaka i to na listovima drugog ili trećeg kolenca (z-3, z-2).

 

Simptomi prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) su prisutni na 2 parcele (sorte: Solehio i Zvezdana) na 3-8% biljaka, na prizemnom delu stabla i do lista trećeg kolenca (z-2).

 

Simptomi prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) su registrovani na 7 parcela (sorte: Zvezdana, Ingenio,  Iliko, Sofru)  na 3-13% biljaka. Simptomi  se uočavaju na listu zastavičaru i listovima ispod zastavičara (z-1, z-2).

 

 

Simptom rđe velika slika

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
 

Na terenu RC Ruma, usevi ozime pšenice iz ranijih rokova setve (prva dekada oktobra) nalaze se u različitim fazama klasanja, dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama vlatanja (kolenčenja), pa do faze zastavičara.

 

Pregledom useva pšenice na netretiranim parcelama registruje se prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria tritici), dok simptomi pepelnice  (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nisu uočeni.

 

 

 

Zdravstveno stanje pregledanih  useva pšenice (27.04.2017):

 

Lokalitet/sorta

Datum setve

Fenofaza (BBCH)

Septoria tritici

% zaraženih biljaka

simptomi na listu 1. kolenca

simptomi na listu 2. kolenca

 

Ruma/Ingenio

 

5.10.2016.

 

33

(III kolence najmanje 2 cm iznad drugog)

 

19

1

 

Voganj/Zvezdana

 

7.10.2016.

15

 

Irig/ Zvezdana

 

8.10.2016.

12

1

 

S obzirom da nije postignut ekonomski prag  štetnosti za sivu pegavost lista pšenice, Septoria tritici  (na 10% pregledanih biljaka, na  listu drugog kolenca prisutni simptomi bolesti), tretman se ne preporučuje.  

 

Stanje u usevima ozime pšenice i ječma
 

Na terenu RC Ruma, usevi ozime pšenice i ječma iz ranijih rokova setve nalaze se u fazi od početka rasta stabljike do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (30-31 BBCH). Usevi iz kasnijih rokova setve se još uvek nalaze u fazi bokorenja.

 

Pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria tritici), dok simptomi pepelnice  (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nisu uočeni.

 

Zdravstveno stanje pregledanih  useva pšenice:

 

Lokalitet/sorta

Datum setve

Fenofaza (BBCH)

Patogen

% zaraženih

biljaka

 

Ruma/Ingenio

 

5.10.2016.

 

30

Septoria tritici

40

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

Voganj/Zvezdana

 

7.10.2016.

 

31

Septoria tritici

17

 

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

Irig/ Zvezdana

 

8.10.2016.

 

31

Septoria tritici

11

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

 U usevima pšenice se ne preporučuje primena fungicida. 

 

1 - 10 Next