Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi od početak bokorenja do vidljivo drugo i treće stablo (BBCH 21-23).
 
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Banatsko Veliko Selo i Kikinda nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti kao ni štetočina na listovima pšenice.
 
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.
Žitna pijavica na pšenici
Vizuelnim pregledom useva pšenice na lokalitetu Kikinda, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).
 
 
 
U toku je period dopunske ishrane imaga i parenja, a nakon toga sledi period polaganja jaja.
 
Za sada se hemijske mere suzbijanja ne preporučuju, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati aktivnost žitne pijavice i signaliziraće pravo vreme za primenu mera zaštite.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 26-28).
 
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sledećih obolenja:
  • pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 4-14% biljaka 
  • sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2-10% i to samo na donjim listovima
  • lisne rđe  (Puccinia triticina) u vidu pojedinačnih pustula na do 5% biljaka 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli :

Lokalitet

Faza

BBCH

% biljaka sa simptomima pepelnice žita

(Erysiphe graminis)

% biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

% biljaka sa simptomima lisne rđe

(Puccinia tricina)

Kikinda

BBCH 27

4

0

0

Banatska

Topola

BBCH 28

14

10

5

Novi Kneževac

BBCH 26

12

2

0

velika slika

velika slika

velika slika

S obzirom da se uskoro očekuje ulazak useva pšenice u fazu vlatanja, preporuka je da se usevi redovno obilaze i prati zdravsteno stanje biljaka. RC Kikinda će i u narednom periodu nastaviti  da informiše o zdravstvenom stanju useva pšenice.

Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi bokorenja (BBCH 25-28).
 
U prethodnom periodu vladali su  povoljni uslovi za razvoj patogena na usevima pšenice.
Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i lisne rđe (Puccinia recondita) na pregledanim usevima.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

BBCH 26-27

8

2

0

Banatska

Topola

BBCH 28

13

10

7

Novi Kneževac

BBCH 25

22

16

2

Na pojedinim parcelama i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljska voluharica Microtus arvalis i poljskog miša Apodemus sylvaticus) pa se proizvođačima preporučuje pregled i obilazak parcela.

Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se suzbijanje primenom rodenticida. Prilikom primene gotovih mamaka na bazi aktivne materije cinkfosfida i bromadiolon obavezno voditi računa da se rupe zatrpaju kako ne bi došlo do trovanja divljači na parcelama.

Primena hemijskih mera u cilju subijanja patogena na pšenici  za sada se ne preporučuje, a RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima pšenice.

siva pegavost lista pšenice

pepelnica na listu

simptomi rđe na listu

Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetima Banatska Topola, Kikinda i Novi Kneževac usevi pšenice se nalaze u fenofazama od razvoja listova do početka bokorenja (BBCH 16-22).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) i simptoma pepelnice (Erysiphe graminis) dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Tenor

BBCH 16-17

9

0

6

Banatska

Topola

Simonida

BBCH 22

13

0

10

Novi Kneževac

NS 40S

BBCH 16-18  

2

0

2

 
 
 
 
 
U odnosu na prošli pregled koji je sproveden krajem novembra meseca (pogledaj prilog od 27.11.), registrovano je povećanje broja zaraženih biljaka sa simptomima rđe i pepelnice žita. Vremenski uslovi u predhodnom periodu povoljno su uticali na razvoj navedenih patogena.
 
Primena hemijskih mera se za sada ne preporučuje, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima pšenice.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom ozime pšenice na lokalitetima Kikinda, Banatska Topola i Novi Kneževac usevi se nalaze u fenofazama razvoja listova; od dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.), dok simptomi sive pegavosti lista (Septoria tritici) nisu registrovani.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Tenor

BBCH 12-13

2

0

1

Banatska

Topola

Simonida

BBCH 14

0

0

4

Novi Kneževac

NS 40S

BBCH 12-13  

0

0

0

 
 
 
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja navedenih patogena.
 
Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae). U cilju suzbijanja navedenih štetočina, RC Kikinda dao je preporuku 24.10. (vidi preporuku).
 
Na pojedinim parcelama primećena je aktivnost poljskih glodara (Apodemus sylvaticus -poljski miš).
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela i ukoliko se ustanovi preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (a.m.cink-fosfid; a.m. bromadiolon gotovi mamci).
Prilikom primene mamaka i postavljanja u rupe, obavezno je njihovo zatrpavanje kako ne bi došlo do trovanja divljači.
 
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do faze kasna mlečna zrelost (BBCH 75-77).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum), a procenat zaraženih klasova se kreće od 5 do 50%.
 
Simptomi koje prouzrokuje gljiva Fusarium graminearum registrovani su kako na parcelama gde nisu u periodu cvetanja pšenice sprovedene hemijske mere zaštite tako i na parcelama gde jesu ali u manjem intenzitetu. Značajan faktor u pojavi simptoma ima i osetljivost gajene sorte prema patogenu kao i sprovedene agrotehničke mere. Tokom perioda klasanja i cvetanja pšenice tokom ove sezone često su padale kiše koje su stvarale izuzetno povoljne uslove za razvoj ovog oboljenja.
 
Simptomi na klasu se registruju u vidu belih klasova sa šturim zrnima, a na klasovima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive.
Pored gubitka prinosa, gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.
 
 
 
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice nalaze se u različitim fenofaza razvoja od prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog kolenca (BBCH 31-32).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka, na prizemnom delu stabla.
Prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.
 
 
 
 
Na nekoliko lokaliteta registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva po biljci pomenute štetočine primena nekog od registrovanih insekticida :
  • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC; Futocis EC 2,5; Konfuzija  (a.m. deltametrin ) 0,2-0,3 l/ha

velika slika

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 27-31).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2 do 6% biljaka. Takođe, registrovana su i položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

 

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Avenue

30 -31

0

6

0

Banatska

Topola

Solehio

30

0

2

0

Mokrin

Ingenio

27

0

2

0

Bašaid

NS 40 S

30

0

0

0

 

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju,a RC Kikinda nastavlje sa praćenjem zdravstvenog stanje useva ozime pšenice.

  

velika slika

velika slika

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja; od tri do sedam stabala vidljivo (BBCH 23-27).

 

Rezultati vizuelnih pregleda ozime pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis)

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

(Puccinia spp.)

Kikinda

Avenue

BBCH 26-27

0

4

0

Banatska

Topola

Solehio

BBCH 24

0

0

0

Mokrin

Ingenio

BBCH 23-24

0

2

0

Bašaid

NS 40 S

BBCH 23-24

0

0

0

 

U odnosu na prethodni pregled, utvrđeno je da je došlo do manjeg povećanja broja zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani prilikom pregleda useva.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.

 

  

velika slika                                        velika slika

  

1 - 10 Next