Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita vinove loze  

Preporuke: Zaštita vinove loze

Open

Naslov preporuke

Zaštita vinove loze 

Tekst

Na području delovanja RC Vranje zasadi vinove loze se nalaze u fazi od bobice veličine graška do faze početak dodirivanja bobica (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze evidentirano je pisustvo cikade Scaphoideus titanus. Najzastupljenije su larve trećeg uzrasnog stupnja koje mogu da prenose fitoplazmu Flavescence doree (FD) prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

Sa ciljem kontrole zlatastog žutila i suzbijanja navedene cikade proizvođačima se preporučuje drugi hemijski tretman nekim od insekticida:

-          Sivanto prime (flupiradifuron) u količini 0,5 l/ha ili

-          Elisa (buprofezin) u količini 0,06% ili

-          Fury 10 EC (zeta cipermetrin) u koncentraciji 0,01-0,015%

U cilju nastavka zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) preporuka je primena nekog od sledećih fungicida.

-          Stroby DF, Asena, Lunar Summo (kresoksim-metil) u koncentraciji 0,02% ili

-          Akord, Akord WG, Riza 250 EC (tebukonazol) u količini 0,4 l/ha.

Preporuka je da se hemijske mere zaštite sprovode u večernjim časovima zbog visokih dnevih temperatura.

Region

Vranje 

Štetni organizmi

Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus); Pepelnica vinove loze (uncinula necator) 

Usev/zasad

Vinova loza 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 7.7.2021 12:42  by RC Vranje 
Last modified at 7.7.2021 13:48  by Boško Jezerkić