Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Pregled pseudotecija -I nedelja

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke u zavisnosti od sorte nalaze se u različitim fenofazama, uglavnom je faza mirovanja (BBCH 00) dok je Ajdared i Greni Smit u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

 

Pregledom pseudotecija na prisustvo askospora patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljeno je da na našem terenu nema formiranih askospora i askusa.

RC Sremska Mitrovica će nastaviti sa pregledom pseudotecija.

Aktivnost obične kruškine buve
Vizuelnim pregledom zasada kruške na terenu RC Sremska Mitrovica, ustanovljena je aktivnost obične kruškine buve (Cacopsylla pyri): kopulacija i početak polaganja jaja.
 
imago
Indeks prisustva imaga je 1.66
 
Indeks prisustva položenih jaja je 0.83
 
Mere zastite se za sad ne preporučuju.
 
RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćenjem aktivnosti kruškine buve.
 
Prouzrokovač raka-rana i izumiranja grana kod višnje i trešnje

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi višnje se dominantno nalaze u fenofazi starenja i opadanja lista (BBCH 95), najmanje 50% lisne mase je opalo.

U pojedinim zasadima, naročito kod kojih u prethodnom periodu nije izvršena adekvatna zaštita, list je u potpunosti opao što će za posledicu imati slabiju diferencijaciju pupoljaka i rodnost u narednoj vegetaciji.

U pojedinim zasadima se registruju i simptomi bakterioznog oboljenja, raka-rana i izumiranja grana koštičavih voćaka (Pseudomonas syringe pv. morsprunorum).

Simtomi bolesti su – pojava okruglastih  nekrotičnih pega na listovima koje su oivičene oreolom. Tkivo u okviru pega izumire i ispada obrazujući šupljine.  Pojava rak-rana na granama je najkarakterističniji znak kada je u pitanju ova bolest, obolela kora se suši i puca obrazuju se kvrge i zadebljanja  koje su obložene smolom. Ovakve grančice često izumiru, a pri jačem napadu dolazi do sušenja celog stable.

Ciklus razvoja ove bakterije se može podeliti u dve faze, zimsku gde parazit obrazuje rak rane, a s proleća se formiraju pege na lišću, te u jesen usled vlažnog vremena nastaje infekcija mlađih grančica bakterijama oslobođenih iz lišća. Tokom zime bakterije naseljavaju susedne pupoljke i tkiva, koji se u proleće ne otvaraju, ubrzo se suše i propadaju.

Najosetljiviji period za infekciju biljke je od oktobra do marta (patogen prodire peko rana koje nastaju opadanjem lišća zatim rana od rezidbe ili rana nastalih na drugi način), te je stoga primena bakarnih preparata u fazi opadanja lišća veoma važna mera zaštite i sprečava prodiranje patogena u biljku.

Detaljnije informacije o jesenjem tretmanu bakrom proizvođači pogledati u preporuci od 2.11.2023.

 

Pojava zimskog imaga obične kruškine buve

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se dominantno nalaze u fazi oko 50% lišća opalo (BBCH 95).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo zimske forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Zimski imago na listu kruške

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Za razliku od imaga letnjih formi koji su sitniji i svetliji, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature. Obična kruškina buva uglavnom prezimljava u krušicima u opalom lišću ili ispod kore debla.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Paljenje žetvenih ostataka - Nesavestan odnos prema prirodi

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na pojedinim lokalitetima nesavesnim ponašanjem pojedinaca, tj paljenjem žetvenih ostataka, načinjena je velika šteta na usevima i zasadima.

Štete u zasadima su od minimalnih (zapaljeno lišće) do potpuno ugljenisanih stabala (slika 1) - lokalitet Grgurevci šteta na zasadu šljive - 100 stabala, zasad u desetoj godini, izgoreo u potpunosti ksilem, floem, kambijum, kora.

Štete su napravljene i na ratarskim usevima, kukuruzu koji još nije obran, spaljena su strništa koja za posledicu imaju degradaciju zemljišta.

Paljenjem se uništavaju korisni mikroorganizmi čija je uloga u zemljištu da procesom humifikacije-pretvaraju neorgansku materiju u organsku - stvaraju najplodniji sloj zemljišta, humus.

Uništavanjem humusa zemljište je degradirano, odnosno smanjuje se kvalitet zemljišta kao pogodnog tla za rast biljke.

Apelujemo na proizvođače da je paljenje žetvenih ostataka zastareli način njihovog uklanjanja sa njiva, i pričinjava ogromne štete poljoprivredi, životnoj sredini i prirodi.

 

Podsećamo da je ovaj vid uklanjanja žetvenih ostataka u našoj zemlji zakonom zabranjen!

Jabukina lisna galica

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na lokalitetu Jarak, ustanovljeno je prisustvo jabukine lisne galice(Dasineura mali).

 

larve u listu

simptom napada

Štetočina isključivo napada vršne delove letorasta. Ženka polaže jaja na vršne delove i najmlađe listove. Ispiljene larve hraneći se uvijaju listove, na obodu se formiraju crveno žute gale te je onemogućen dalji rast letorasta. Na kraju se vrhovi suše i listovi opadaju. U jednom listu može biti i do 15-ak larvi.

Trenutni nivo prisustva simptoma jabukine lisne galice ne iziskuje dodatne mere kontrole, već se one sprovode zajedno sa suzbijanjem jabukinog smotavca.

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi vinove loze nalaze se u različitim fenofazama razvoja, u zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije zasada, od cvetovi potpuno razvijeni, cvetovi odvojeni do rano cvetanje: 30 % cveta opalo.

Vizuelnim pregledom zasada na listovima pri površini zemlje uočene su larve prvog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme zlatastog žutila vinove loze.

Za sada se ne preporučuje tretman insekticidom u cilju suzbijanja ove štetočine, s obzirom da su tek larve od trećeg stupnja razvoja sposobne da prenesu fitoplazmu.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od  ekspozicije terena i sorte, nalaze u fazi od  drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).   

  

Pseudotecija 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljeno je da je i dozrelost i ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što znači  da je završen period primarnih infekcija tog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od  ekspozicije terena i sorte, nalaze u fazama od kraj cvetanja, sve latice su opale do plodovi su dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 71-72).  

                                   Pseudotecija

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 89,06 % i ispražnjenost pseudotecija od 45,83 %.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte i ekspozicije terena nalaze u fazama od kraj cvetanja, sve latice su opale do plodovi su dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 71-72).  

  

Fenofaza jabuke

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis),  iz prezimelog lišća jabuke, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 77,94 % i ispražnjenost pseudotecija od 35,29 %.

1 - 10 Next