Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (VII nedelja praćenja)
Na lokalitetu Divoš, regionalni centar Sremska Mitrovica prati proizvodnju jabuke. Jabuke se nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03), do faze početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 07).

Askospore

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prošlogodišnjeg prezimelog lišća, registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis). Pregledom 98 pseudotecija ustanovljeno je da u 26 nema formiranih askospora, u 50 je do 25% formiranih askospora dok je u 22 do 50 % formiranih askospora. Procenat dozrelosti askospora je 23,97%.

Piljenje larvi obične kruškine buve
Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u različitim fenofazama razvoja: sorte Viljamovka i Karmen nalaze se u fazi početak pucanja pupoljaka, dok je
Junska lepotica u fazi od prvi zeleni listići (BBCH 07) do zeleni listići oko 5mm iznad ljušture pupoljka(BBCH 09).
 
Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovan je početak piljenja larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).
 
 
Brojnost ispiljenih larvi je veoma niska, te se za sada ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.
Pregled pseudotecija (VI nedelja praćenja)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fenofazama: Početak bubrenja lisnih pupoljaka (pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama- BBCH 1) do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama-BBCH 3).

fenofaza Ajdared

Laboratorijskim pregledom prošlogodišnjeg prezimelog lišća na prisustvo patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti lista jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost askospora od 7.04%.

pseudotecija K2

Bakterioze koštičavog voća - obavezna rezidba zaraženih biljnih delova

Poslednjih godina, tokom vizuelnih pregledala voćnih zasada, uočeno je širenje simptoma kod koštičavog voća koji ukazuju na bakterioze. Dva su bakteriozna patogena koja prouzrokuju bolesti kod koštičavog voća: 

1. Prouzrokovač bakteriozne pegavosti i uvelosti zeljastih biljaka i rak-rana i bakterioznog izumiranja koštičavog voća. (Pseudomonas syringe pv.syringe) i 2. Prouzrokovač rak-rana i izumiranja grana koštičavog voća (Pseudomonas syringe pv.morsprunorum).

simptom bakterioze na grančici

Simptomi prisustva oba patogena su veoma slični, infekcije koje nastaju u toku vegetacije su od manjeg značaja, obično se ispoljavaju pojavom pega na listu jer se patogen širi ksilemom. Infekcija u periodu mirovanja ili početka kretanja vegetacije je intenzivnija, bolest se širi floemom i ksilemom što dovodi do pucanja kore, stvaranja rak rana i do izumiranja čitavih stabala.

Naročito je važno istaći značaj nepravilne rezidbe u širenju datih patogena. Veoma često, rezidba se izvodi nestručno, radnici na tom poslu nisu upoznati sa simptomima i ostavljaju zaražene grane iako se one jasno razlikuju u odnosu na zdrave.

 Alat kojim se vrši rezidba učestvuje u prenošenju patogena sa zaraženih na zdrava mesta. Zato je neophodno upoznati radnike sa simptomima, kako bi prilikom rezidbe odstranili zaražene delove biljke a takođe treba izvršiti obaveznu dezinfekciju alata.

Vreme rezidbe treba obaviti pred sam početak kretanja vegetacije (upravo sada) jer je patogen aktivan pri niskim temperaturama.

Pregled pseudotecija (IV nedelja praćenja)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi (BBCH 01)-početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama.

Fenofaza:Ajdared

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis) ustanovljena je dozrelost od 2,58% za ovu nedelju praćenja.

Pseudotecija

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) je na našem proizvodnom području isključivo štetočina jabuke.

Ima više generacija u toku godine, 10-15, što zavisi od vremenskih prilika (temperature kao i početka kretanja vegetacije, kada dolazi do migracije štetočine).

Najveći deo populacije prezimljava na korenovom vratu (slika1.) ili na biljnim delovima na dubini od nekoliko centimetara. U slučaju jakog napada moze da prezimi i na samom stablu (slika 2.).

Prezimljava kao larva prvog ili drugog stupnja razvoja, larve mogu podneti veoma niske temperature (do -27 °C), dok ostali razvojni stadijumi sa pojavom veoma niskih temperatura uginjavaju.

 

slika 1. podzemni deo

slika 2. nadzemni deo

U proleće, sa kretanjem vegetacije i vaš migrira sa prezimljujućih mesta ka krošnji, stvaraju  se generacije  beskrilnih jedinki koje polažu jaja u pukotine kore, na mestu predhodnih povreda ili mesta od rezidbe, tu se pile larve a kasnije dolazi do eklozije imaga. Prekrivene su zaštitnom vunasto-paperjastom tvorevinom mlečno bele boje što znatno otežava njihovo suzbijanje. 

Embrionalni razvoj u proseku traje oko 10 dana. Postoji sezonski dimorfizam. Do juna se uglavnom pojavljuju beskrilne forme a od jula i tokom avgusta se razvija krilati imago.

Štetočina živi u kolonijama, na granama i grančicama, ima usni aparat za bodenje i sisanje. Na mestu ishrane tkivo jabuke hipertrofira, prave se rane na koje se naseljavaju sekundarne štetočine. Pri manjem napadu smanjuje se rodnost i dolazi do postepenog iznurivanja voćke a u slučaju intenzivnijeg  napada, dolazi do propadanja stabala.

Veoma je važno očuvati populacju parazitne osice (Aphelinus mali), koja u značajnoj meri smanjuje populaciju krvave vaši. U voćnjacima gde se vrši nekontrolisana upotreba insekticida, prirodni neprijatelji se uništavaju, stvara se prirodna neravnoteža u korist štetnih organizama.

Takođe, izbor podloge u velikoj meri utiče na pojavu vaši, bujne podloge (MM106, MM26) pogoduju razvoju štetočine. Bujnost je važna jer kod bujnih podloga i stabala, pokrovnost prilikom upotrebe insekticida je mala. Takođe, izbor sorte je važan u smislu da štetočina ima veći afinitet ka crvenim sortama.

Mere zaštite:

-izbor slabije bujne podloge pri podizanju zasada (koristiti M9 i M27)

- pravilna upotreba insekticida u cilju očuvanja populacije predatora

-prilikom rezidbe, praviti manje rane, ostraniti pojedinačne grane sa rak- ranama ukoliko je to moguće.

-izbalansirana ishrana biljke

- hemijske mere zaštite registrovanim insekticidima (Teppeki / Afinito, na početku formiranja kolonija 0,14 kg/ha i Movento 100 SC, po pojavi prvih migratornih formi 0,15%)

Pregled pseudotecija V.inaequalis (III nedelja praćenja)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH01).

fenofaza jabuka

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 1,22%.

Pregled pseudotecija V.inaequalis (II nedelja praćenja)
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fenofazi mirovanja vegetacije (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljen je početak dozrevanja pseudotecija i formiranje askusa i askospora.
Procenat dozrelosti pseudotecija je 0,48%.
 
k1
Pregled pseudotecija Venturia inaequalis (I nedelja praćenja)

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi jabuke se nalaze u fenofazi lisni pupoljci su zadebljali, cvetni pupoljci su zatvoreni i pokriveni (BBCH 00)

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) nije registrovano prisustvo formiranih askusa i askospora, što znači da je navedeni patogen još uvek u saprofitnoj fazi i pseudotecije još nisu zrele.

Velika slika

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa laboratorijskim pregledom prošlogodišnjeg lišća jabuke, da bi smo blagovremeno ustanovili prelazak navedenog patogena iz saprofitne u parazitnu fazu (kao i momenat oslobađanja zrelih askospora), kada je sposoban da vrši primarne infekcije.

Polaganje jaja obične kruškine buve u regionu Sremska Mitrovice

Vizuelnim pregledom zasada krušaka na terenu RC Sremska Mitrovice, registrovano je polaganje jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Intenzitet prisustva jaja se razlikuje po voćnjacima, a prisutne su i odrasle jedinke. 

 

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, praćenje ove štetočine se nastavlja i pravo vreme za tretman će biti objavljeno na ovom Portalu.

velika slika

1 - 10 Next