Skip to main content

Knjaževac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Knjaževac > Prilozi > Prisustvo lozine lisne grinje šiškarice (Eriophyes vitis) u zasadima vinove loze
Prisustvo lozine lisne grinje šiškarice (Eriophyes vitis) u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Knjaževac zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do bobice veličine zrna pšenice (BBCH 69 – 73).

U toku vizuelnih pregleda zasada vinove loze, u pojedinim vinogradima, uočeno je prisustvo lozine grinje šiškarice (Eriophyes vitis) u niskom intenzittetu napada. Ova grinja je prouzrokovač erinoze vinove loze. Na licu listova vinove loze su ispupčenja, a sa naličju se nalaze udubljenja ispunjena vunastom prevlakom i kolonijama ovih grinja.

Ispupčenja na listu u kasnijoj fazi mogu dobiti crvenkasto rđastu ili ljubičastu boju. Sa povećanjem broja pega, kasnije u toku vegetacije dolazi do sušenja i propadanja listova jer se u okviru pega remeti proces fotosinteze.

U proleće, sa kretanjem vegetacije i sa porastom temperature grinje odlaze na tek razvijene listove i na naličju  počinju da se hrane, ubadajući biljno tkivo, usled čega dolazi do proliferacije i stvaranja bradavičastih ispupčenja. Na naličju listova polažu veliki broj jaja, stvaraju vunastu prevlaku unutar koje se obavlja presvlačenje i razviće. Ove grinje imaju više generacija godišnje.

Zaštita u vinogradima protiv ove štetočine se sprovodi zimskim tretiranjem i akaricidima u toku vegetacije (u slučaju jačeg napada). Pri manjem intenzitetu napada mogu se primeniti mehaničke mere uklanjanja i uništavanja napadnutih listova.

Comments

There are no comments yet for this post.