Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Čačak, usevi ozime pšenice se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 13-16), dok se usevi ozimog ječma nalaze u različitim fazama bokorenja (BBCH 21-23). 

Faza razvoja pšenice  Faza razvoja ječma

Pšenica                                 Ječam

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 8% biljaka.

U usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Takođe, pregledom useva ozime pšenice i ječma uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 4 % biljaka.  Prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris) nije registrovano.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Čačak, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od nicanja do tri razvijena lista (BBCH 09-13), dok usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od dva do četiri razvijena lista (BBCH 12-14).

Pšenica Ječam

Pšenica                              Ječam

Vizuelnim pregledom ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 4 % biljaka u ranije posejanim usevima.

Pyrenophora teres

velika slika

U usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Takođe u usevima strnih žita registruje se prisustvo lisnih vašiju. Prognozirane niske temperature u narednom periodu uticaće na smanjenje aktivnosti i brojnosti ovih štetnih insekata.

Lisne vaši

velika slika

RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve u zasadima kruške

Na području RC Čačak, zasadi kruške se nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo imaga prezimljujuće generacije obične kruškine buve (Cacopsylla pyri ) u indeksu napada 3,33. Zbog prisustva sezonskog dimorfizma kod obične kruškine buve, imago prezimljujuće generacije je, u odnosu na imaga koji je aktivan u toku vegetacije, tamniji, veći i ima veću otpornost na niske zimske temperature.

Zimski imago obične kruškine buve

velika slika

RC Čačak nastavlja sa praćenjem navedene štetočine.

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Čačak, na lokalitetima: Mrčajevci, Zablaće, Ježevica, Gornja Gorevnica, Gornja Trepča, Stančići, Baluga, Trbušani, Prijevor, Viča, Belica, Rogača i  Grab  izvršen je vizuelni pregled zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu i to na 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnih grupa zrenja.

Pregledano je po 100 klipova na svakoj parceli u cilju utvrđivanja prisustva gljiva iz roda Fusarium, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium i oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica - Helicoverpa armigera) na klipovima.

Gljive iz rodova Fusarium, Aspergillus i Penicillium su sposobne da u određenim uslovima proizvode mikotoksine, kao sekundarne metabolite, koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja. Važan momenat je utvrđivanje prisustva gljiva u polju, kako bi se preduzeli ispravni koraci u procesu berbe i čuvanja kukuruza.

Rezultati vizuelnih pregleda zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu su:

-        prisustvo oštećenja od insekata (pamukova sovica - Helicoverpa armigera i kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis) na 0% do 46% klipova,

Larva kukuruznog plamenca

velika slika

-        prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium na 2% do 38% klipova,

Fusarium

velika slika

-        prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus na 0% do 13% klipova,

Aspergilus

velika slika

-       prisustvo simptoma gljiva iz roda Penicillium na 0% do 3% klipova,

-        prisustvo simptoma gljiva iz roda Cladosporium na 0% do13% klipova,

      -        prisustvo simtoma kombinovanih oštećenja na 0% do 28% klipova.

Kombinovani simptomi

velika slika

 

   

Prisustvo larvi prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i oštećenja od njihove ishrane u usevu kukuruza

Na području delovanja RC Čačak, usevi kukuruza se nalaze u fazi početka cvetanja (BBCH 52 – 53).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza  na lokalitetu Mrčajevci, registrovano je prisustvo larvi prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% biljaka. Takođe su registrovana i oštećenja na listovima i stabljici kukuruza kao posledica ishrane larvi kukuruznog plamenca.

 

Larva kukuruznog plamenca i oštećenja  

velika slika

Kukuruzni plamenac je polifagna štetočina koja napada preko 200 vrsta (sirak, suncokret, paprika, paradajz, i dr.). Štete pravi gusenica koja se hrani parenhimom lista i metlicom, a kasnije u drugoj generaciji prelazi na zrno i klip. Napadnute biljke zaostaju u porastu i lako se lome. Oštećena zrna i drugi oštećeni delovi biljke su pogodni za prodor patogena (gljiva uzročnika sekundarnih infekcija).

Hemijske mere suzbijanja kukuruznog plamenca se preporučuju ukoliko je 10% biljaka sa položenim jajima kod merkantilnog kukuruza i 5% biljaka kod semenskog i kukuruza šećerca, na početku piljnja larvi. Za suzbijanje ove štetočine registrovane su sledeće aktivne materije: hlorantraniliprol, hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin, indoksakarb i dr.

Siva trulež (Botrytis cinerea) na malini

Na području  rada RC Čačak, maline se nalaze u fazi sazrevanja plodova (BBCH 81 – 85).

Obilaskom zasada na više lokaliteta, registrovani su sporadično plodovi zararaženi gljivom prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea).

Siva trulež maline

velika slika

Tokom ove vegetacije, u periodu cvetanja i razvoja plodova maline vladali su povoljni uslovi za razvoj ovog patogena (česte padavine koje su prouzrokovala dugotrajna vlaženja cvetova i plodova). U zasadima gde se nisu na vreme mogle sprovesti hemijske mere zaštite, došlo je do pojave simptoma sive truleži.

Na zaraženim plodovima javlja se karakteristična siva navlaka koja predstavlja sporonosne organe gljive.

 Ovakve plodove treba sklanjati sa parcele kako ne bi došlo do zaraze zdravih plodova.

Ubrane plodove treba što pre uskladištiti u hladnjači.

Regionalni centar Čačak je u ovoj vegetaciji, zbog izrazito povoljnih uslova u četiri navrata preporučio hemijske mere kontrole (16.05.,25.05.,2.06.,4.06.).

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus

Na području delovanja RC Čačak, zasadi vinove loze nalaze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u fazi od kraj cvetanja do faze formiranje plodova: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova opadaju (BBCH 79 - 71).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus prvog razvojnog stupnja. 

 

larve cikade Scaphoideus titanus

velika slika

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada je izraziti monofag, svoje razviće završava isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara.

Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek treći larveni stupnjevi sposobni su da prenesu fitoplazmu.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

Prisustvo štetočina u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Čačak, usevi kukuruza se nalaze u fazi od pet do sedam listova  razvijeno (BBCH 15 -17).

Vizuelnim pregledom useva, na lokalitetu Mrčajevci, registruje se prisustvo krilatih i beskrilnih formi lisnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka i imaga buvača (Phyllotreta sp.) na 5% biljaka. 

 

Lisne vaši

velika slika

 

Lisne vaši nanose direktne štete biljkama tako što se ishranjuju sisajući njihove sokove iz biljnog tkiva usled čega dolazi do raznih deformacija na biljci, zaostajanja u porastu i smanjenja prinosa.  Pored direktnih šteta lisne vašu su prenosioci mnogobrojnih fitopatogenih biljnih virusa, među kojima je i virus mozaične kržljavosti kukuruza (Maize dwarf mosaic virus, MDMV).

 

 

Buvači

velika slika

 

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju buvača. U usevima kukuruza registruje se prisustvo imaga koji pravi štete izgrizajući listove rupičasto.

Navedene štetočine ne pričinjavaju značajne ekonomske štete u usevima kukuruza,  jer je trenutna brojnost niska, te se hemijske mere sa ciljem njihovog suzbijanja ne preporučuju.

 RC Čačak nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima kukuruza.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Čačak, zasadi jabuka se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

 

Faza razvoja jabuke

Faza razvoja

 

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 97,68% i ispražnjenost pseudotecija od 40,74%.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Prisustvo krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevima krompira

Na području delovanja RC Čačak, usevi krompira nalaze se u fenofazi od tri do šest troliski razvijeno (BBCH 13-16).

 

Imago krompirove zlatice              Jaja krompirove zlatice

Imago krompirove zlatice  Jaja krompirove zlatice

 

Vizelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo imaga i jajnih legla prve generacije krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). U toku je kopulacija imaga i  početak poleganja jaja ove štetočine. U narednom periodu se očekuje početak piljenja larvi.

Za sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

RC Čačak nastavlja sa praćenjem razvoja ove štetočine u usevu krompira i signaliziraće pravo vreme za tretman.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima