Skip to main content

Vranje

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Vranje > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vranje setva ozime pšenice i ječma je јoš uvek u toku a ranije posejani usevi su u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta u fazi od nicanja do razvijena 1-3 lista (BBCH 09-13).

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma na različitim lokalitetima registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae ) na 3-4% biljaka i krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae ) na 1-2% biljaka. Ove štetočine pričinjavaju direktne štete prilikom ishrane biljnim sokovima a značajnije su indirektne štete jer su prenosioci fitpatogenih virusa. Prag štetnosti u ovim fazama razvoja strnih žita je do 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više cikada ili lisnih vaši.

Takođe, vizuelnim pregledom u ozimim strnim žitima nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva ozimih strnih žita na prisustvo aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se utvrdi prisustvo 10-50 rupa od poljskog miša(Apodemus sylvaticus )ili 10-500 rupa od poljske voluharice( Microtis alvaris) preporuka je da primene neki od rodenticida u obliku mamaka. Nakon primene mamaka svaku rupu treba zatrpati da ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju a RC Vranje nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

 

Comments

There are no comments yet for this post.