Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Prisustvo štetočina u kukuruzu
Prisustvo štetočina u kukuruzu

Na području rada RC Užice usevi kukuruza se nalaze u fazi početak pojave metlice, metlica se uočava na vrhu stabla (BBCH 51).


Vizuelnim pregledom kukuruza na lokalitetu Požega, uočeno je prisustvo kukuruzne zlatice Diabrotica virgifera var.virgifera. Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jajeta u zemljištu, a piljenje larvi je u toku maja i juna. Masovna pojava imaga je u toku jula i avgusta. Larve, naročito ako su u većoj brojnosti, su mnogo štetnije od imaga. One se hrane na korenu, izgrizajući ga i bušeći. Biljke sa potpuno uništenim korenom padaju na zemlju. Ako je koren delimično oštećen, stabljika poleže u vidu guščijeg vrata. Ovakve biljke nisu u stanju da ishrane klip, što dovodi do manjeg prinosa zrna, a teže je i za berbu kombajnom. Imaga se hrane listovima, polenom, svilom i mladim zrnima. Takođe, imaga mogu biti prenosioci fitopatogenih gljiva, bakterija i virusa. Pored kukuruza ima više alternativnih domaćina među gajenim i korovskim biljkama.

Najznačajnija mera borbe je plodored, a pored toga bitan je i izbor hibridađubrenje, ranija setva, tretiranje semena insekticidom i uništavanje potencijalnih biljaka domaćina.

Pored kukuruzne zlatice, registrovano je i prisustvo cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je poznata kao vektor Stolbur fitoplazme, prouzrokovača crvenila kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje, i veći deo svog razvojnog ciklusa provede u zemljištu kao larva, koja se hrani na korenu domaćina.
Imaga se pojavljuju od početka juna do kraja jula, hrane se floemskim sokovima na listu kukuruza. Nakon ishrane ženke polažu jaja na koren kukuruza, na kome se hrane ispiljene larve. Setvom ozime pšenice nakon kukuruza larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.  

Početni simptomi su crvenilo kukuruza u periodu mlečne zrelosti, u vidu linija duž glavnog lisnog nerva. Bolest se prenosi na stabljiku i klip, koji zaostaje u porastu, zrna su deformisana, a često se i cela biljka suši. Prvi simptomi se uočavaju na obodu parcela, a kasnije mogu zahvatiti čitave parcele.

Hemijske mere sa ciljem suzbijanje navedene cikade se ne preporučuju. Obzirom da larve prezimljavaju na korenu ozime pšenice ne preporučuje se setva pšenice posle kukuruza. Tom merom se prekida razvojni ciklus te cikade, a samim tim i smanjuje rizik od pojave crvenila kukuruza.

Comments

There are no comments yet for this post.