Skip to main content

Region Sombor

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

 Ostalo

  Arhiva
  Arhiva (kalendar)
  Fotografije
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sombor
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sombor.
Prisustvo imaga rutave bube u usevu suncokreta

Na području delovanja RC Sombor suncokret se nalazi u fenofazi –od početka  do punog cvetanja (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta) na glavicama suncokreta.

  

velika slika                               velika slika

Rutava buba  ima jednu generaciju godišnje i  prezimljava kao odrasla jedinka u zemlji na dubini do 10 cm. Po izlasku iz zemlje prvo naseljava maslačak ,a kasnije se seli na uljanu repicu, krušku, jabuku, trešnju i dr. Imago rutave bube je dobar letač. Najaktivniji je u najtoplijem delu dana, u periodu od 10-16h.

Oštećuje cvetne pupoljke i cvetove. U cvetu stradaju prašnici i tučkovi što remeti proces oplodnje koji je u toku.

Pored imaga rutave bube, u cvetu suncokreta su prisutne i pčele.

Primena insekticida zbog prisustva pčela i drugih polinatora nije dozvoljena!

Plamenjača soje (Peronospora manshurica)

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja ( BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovano je prisustvo simptoma plamenjače soje ( prouz Peronospora manshurica) u niskom intenzitetu napada.

      

velika slika                                                         velika slika

Simptomi se prvo uočavaju oko dve nedelje posle nicanja soje, na pojedinačno zaraženim kljiancima ali ovi simptomi obično prolaze nezapaženi u polju. Kasnije se na lišću mladog troperog lišća javljaju bledozelene pege različite veličine i oblika. Pege postaju svetlo do tamnomrke boje, oivičene žućkastom bojom tkiva. Na naličju zaraženog lišća, u okviru pega, obrazuje se paperjasta navlaka od konidiofora i konidija gljive, sivkaste do purpurne boje. U slučaju jače zaraze, može doći i do opadanja lišća.

Plamenjača može da se javi i na mahunama, ali najčešće bez vidljivih simptoma. Unutrašnjost zaražene mahune kao i seme najčešće su prevučeni beličastom masom od micelija i oospora gljive. Seme može da bude delimično ili potpuno zahvaćeno parazitom.

Razvoju plamenjače pogoduje prohladno i vlažno vreme, kao i gušći usevi. Sa starenjem biljka postaje otpornija. Takođe i visoke temperature i dugi periodi bez padavina onemogućavaju širenje bolesti.

Prisustvo cikada u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se nalaze u fenofazi rasta stabla ( BBCH 30-38 ).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

velika slika

Cikada Reptalus panzeri je vektor Stolbur fitoplazme. Ima  jednu generaciju godišnje. Prezimljava kao larva koja se hrani  na korenu pšenice. Odrasle jedinke   se javljaju  tokom juna meseca i sa pšenice prelaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza i nakon piljenja, larve počinju da se hrane. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve cikade neometano nastavljaju svoj razvoj.

Početni  simptomi javljaju se krajem jula kada  prvo dolazi do crvenila glavnog nerva na listu  koji je iznad klipa. Kasnije se  crvena boja širi i na ostatak lista. Simptomi se mogu videti i na stablu i na komušini. Usled zaraze često može doći i do sušenja cele biljke. Na zaraženim biljkama  klip  je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

   

simptom iz 2018.      simptom iz 2018.

U cilju suzbijanja crvenila kukuruza  najznačajnija mera je plodored odnosno izbegavanje setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz jer se na taj način onemogućava dalji razvoj cikade i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

 

Štetočine u usevima soje

Na području delovanja RC Sombor usevi soje se nalaze u fenofazi cvetanja ( BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo  

-tripsa (Thysanoptera) na 5 % biljaka

velika slika

-sveže položenih jaja sovica (Autographa gamma i Helicoverpa armigera ) na 3% biljaka

 

-imaga i jajnih legala stenica (Halyomorpha halys i Nezara viridula)

velika slika

Trenutne visoke temperature u narednom periodu usloviće intenzivniju pojavu navedenih štetočina.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u usevima soje.

Registrovane pege Cercospora beticola u usevima šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor, šećerna repa se nalazi u fenofazi zatvaranja redova (BBCH 31-39).

velika slika

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na više lokaliteta, registrovane su  pojedinačne pege koje prouzrokuje Cercospora beticola na 1% biljaka.  

Analizom  pega u laboratoriji (biljni materijal donet sa lokaliteta Radojevići, sorta Koala) registrovane su konidije patogena.

    
pega C.beticola                    konidija C.beticola
 

Trenutni uslovi u polju (temperatura, relativna vlažnost vazduha) su veoma povoljni za ostvarenje infekcije pa se u narednom periodu  očekuje dalje širenje simptoma.

Za sada se  hemijski tretman ne preporučuje.

 

RC Sombor  nastavlja i u narednom periodu da prati uslove  za infekciju i razvoj ovog patogena na osnovu kojih će dati signal za primenu fungicida.

Dudovac Hyphantria cunea

Na području delovanja RC Sombor, na punktu Riđica, na pojedinačnim stablima duda registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od larvi I generacije dudovca (Hyphantria cunea).

velika slika

Hyphantria cunea  ima 2-3 generacije godišnje a prezimljava u stadijumu lutke. Ženka polaže 300-800 jaja na naličje lista. Jaja su svetlo zelene boje, pokrivena dlačicama sa stomaka ženke. Iz položenih jaja pile se gusenice koje u početnim stupnjevima razvoja skeletiraju lišće, dok odrasle  gusenice  mogu potpuno da pojedu list. Po piljenju se sve gusenice nalaze na jednom listu, a kasnije se šire i na ostale listove koje zapredaju svojom svilom. Zapreci ostaju na krošnjama, a odrsale gusenice izazivaju golobrst. Lutke se nalaze u kokonima, na skrovitim mestima u voćnjaku, u ogradama.

Na svetlosnim lampama , na punktovima Toplana, Riđica i Karavukovo prvi ulovi imaga ove štetočine registrovani su 06.05.2022. a od 23.05. svakodnevno se registruju ulovi imaga dudovca na svetlosnim lampama.

velika slika

Simptomi oštećenja od gusenica su za sada registrovani na pojedinačnim granama, pa se preporučuje mehaničko uklanjanje i uništavanje zapredaka u kojima se gusenice nalaze kako ne bi došlo do daljeg širenja i pojave većih šteta.  

Stenice u zasadima leske

Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo imaga i janih legala zelene povrtne stenice (Nezara viridula) i  braon mramoraste stenice (Halyomorpha hallys) .

Zelena povrtna stenica (Nezara viridula) je štetočina koja se sreće najčešće  u usevima povrća (paradajz, paprika, krompir, boranija) ali i u usevima soje, kukuruza i u zasadima voća i vinove loze. Štete nanosi i larva i imago bušeći biljno tkivo i sisajući sokove iz tkiva. Na mestima uboda dolazi od diskoloracije, a oštećeni plodovi dobijaju gorak ukus i gube tržišnu vrednost.

Jajno leglo N.viridula na leski

mesto oštećenja na plodovima paradajza

Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) u Srbiji je registrovana 2015. god dok je na području delovanja RC Sombor registrovana 2018. godine.

Ova  stenica je izraziti polifag. Štete nanose i larve i imaga i to sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. Karakteristični simptomi napada su u vidu sitnih beličastih  pega a u slučaju jakog napada može doći  do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa.

Imago je smeđe boje sa karakterističnim bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Glava imaga  je gotovo četvrtasta na vrhu.

Imaga se šire  aktivnim letom, dok se larve sele hodajući sa biljke na biljku.  Prezimljava imago, a na proleće se dopunski hrani i nakon parenja polaže jaja (od juna do kraja avgusta).  

Suzbijanje braon mramoraste stenice  je otežano s obzirom da najveće štete pravi u periodu sazrevanja plodova. Kao jedan od načina suzbijanja mogu se primeniti  lovne klopke  za masovno izlovljavanje i smanjivanje populacije,  ali za sada, u Srbiji  još uvek nema komercijalnih klopki za njeno izlovljavanje. Na manjim površinama, u baštama i na okućnicama, mehaničko uklanjanje je dobra i pouzdana mera.

  

imago H.halys                        jajno leglo H.halys

          

piljenje larvi H.halys                         oštećenja na plodovima leske

S obzirom na fenofazu razvoja leske pažnju je potrebno usmeriti na zaštitu ploda od imaga navedenih stenica.

 

Za tretman se mogu primeniti insekticidi na bazi aktivne materije deltametrin.  

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati stanje u zasadima leske.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda - plodovi dostigli veličinu oko 20 mm do drugog opadanja plodova  (BBCH 72-73).

fenofaza razvoja ploda sorte Ajdared

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke (sorta Ajdared, punkt Apatin) registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost  pseudotecija za ovu nedelju  iznosi 100 %, dok je ispražnjenost pseudotecija 72,72 %.

Tab.1 - Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis za 2022.

Datum pregleda

BBCH skala

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

02.02.

00

0,0

-

09.02.

00

0,0

-

17.02.

00

0,0

-

23.02.

00

0,87

-

03.03.

00

2,27

-

09.03.

01

5,28

-

17.03.

03

10,37

-

25.03.

07

16,03

-

30.03.

09

17,92

-

07.04.

59

24,50

-

15.04.

63

38,50

-

22.04.

65

54,0

-

29.04.

67

59,0

-

06.05.

69

65,74

-

13.05.

71

75,98

10,00

20.05.

71

95,5

35,89

27.05.

72

100

72,72

 

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija V.inaequalis

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na području delovanja RC Sombor vinova loza se nalazi, u zavisnosti od sortimenta, u fenofazi od cvast nabubrela; cvetovi zatvoreni zajedno spojeni, do faze cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na punktu Riđica, registrovano je prisustvo larvi prvog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus, na naličju lista.

  

velika slika                                 velika slika

Scaphoideus titanus  je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD), koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze. Izraziti je monofag. Razvija jednu generaciju tokom godine a prezimljava u stadijumu jaja. Larve se sreću od polovine maja i prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Odrasle jedinke se u vinogradima javljaju u junu i prisutni su u njima do septembra.

U zasadima je trenutno prisutna larva  prvog stupnja a tek larva trećeg larvenog stupnja je infektivna i sposobna da prenese fitoplazmu sa zaraženog na zdrav čokot.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze i na vreme će signalizirati mere zaštite.

Prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na području delovanja RC Sombor usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi 5-9 listova ( BBCH 15-19).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Ratkovo registrovana su sveže položena jaja prve generacije kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.

 

faza kukuruza                         sveže položeno jaje kukuruznog plamenca

Trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju ove štetočine, pa se u narednom periodu očekuje intenzivnije polaganje jaja  kukuruznog plamenca. Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Sombor nastavlja da preti stanje u usevima kukuruza i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima