Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Posledice sušnog perioda u RC Sremska Mitrovica
Posledice sušnog perioda u RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u ovoj vegetacionoj sezoni  na najvećem broju  lokaliteta zabeležen je veoma mali nivo padavina u toku vegetacije.

Na delu terena, naročito na nekim lokalitetima ispod padina Fruške Gore, padavine nisu zabeležene od 10.06.

Prosečna količina padavina na našem terenu za sedam meseci 2022 godne (januar-juli ) je 182 mm, što je znatno ispod višegodišnjeg proseka za ovaj period i znatno niže od potreba biljka za vodom. Najviše padavina bilo je u februaru (oko 40mm). Treba napomenuti da smo u vegetaciju ušli sa velikim deficitom vlage.

Posledice niskog vodenog taloga i visokih temperatura u predhodnom periodu izazvalo je veliku štetu i smanjenje prinosa na svim jarim ratarskim i povrtarskim kulturama kao i na voćnim zasadima u kojima nema sistema za navodnjavanje.Posledice suše se različito odražavaju na pojedine useve i zasade ali gubitak prinosa je svakako očigledan. Svaka biljka ima određene zahteve prema vodi a njen nedostatak vodi u gubitak prinosa.

Na kukuruzu, posledice suše se razlikuju u zavisnosti od hibrida, vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera. Kod suncokreta bez obzira na njegovu heliotropnost smanjenje prinosa je očigledno, mada u manjem stepenu nego kod ostalih ratarskih kultura.

Soja kao biljka koja ima velike zahteve prema vodi, pretrpela je štete, koje su različite u zavisnosti od lokaliteta, sorte i primenjene agrotehnike.

U zasadima voća, naročito kod mlađih zasada koji su na podlogama sa slabije razvijenim korenovim sistemom došlo je i do odbacivanja plodova, a ekstremno i do sušenja sadnica. Takođe, usled stresa izazvanog visokim temperaturama i sušom, smanjena je otpornost i na bolesti, pa je došlo do pojave bolesti koje su u latentnom obliku u biljkama.

Comments

There are no comments yet for this post.