Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Štetni insekti u usevima pšenice i ječma
Štetni insekti u usevima pšenice i ječma

Na području delovanja RC Požarevac vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma na listu i klasu registrovana je pojava štetnih insekata: lisnih vaši (Aphididae), žitne stenice (Eyrigaster sp.), žitne pijavice (Lema melanopus), smrdljivog martina(Dolycoris baccarum) i zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula).

Navedeni štetni organizmi (vaši i stenice) štete nanose isisavanjem sokova iz zelenih biljnih delova, usled čega se u vreme i nakon cvetanja ometa normalan razvoj i nalivanje semena. Kao posledica ishrane ovih štetočina dolazi do obrazovanja belih i šturih klasova, deformisanja i smanjenja broja zrna u klasu, a na mestu ishrane usled oštećenja omogućen je prodor patogena. Nastale štete utiču na smanjenje kvaliteta i kvantiteta prinosa.

Prisutne larve žitne pijavice (Lema melanopus) štete prave izgrizajući list uzdužno sa lica lista čime se remeti fotosintetska aktivnost i ometa nalivanje semena.  

Hemijske mere zaštite se  u usevima pšenice i ječma u fazi cvetanja i nalivanja semena sprovode kada se dostigne prag štetnosti:

·        70% klasova  sa kolonijama vaši u toku cvetanja i posle cvetanja do mlečne zrelosti

·         3-4 imaga žitne stenice po m2

·         0,5-1 larva žitne pijavice po biljci

Prisustvo pomenutih štetočina registrovano je po obodima parcela, u niskoj brojnosti.

RC Požarevac za sada ne preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite, i nastavlja sa praćenjem razvoja useva i pojavom štetnih organizama.

Comments

There are no comments yet for this post.