Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Mehurasta gar kukuruza
Mehurasta gar kukuruza

Na području delovanja RC Požarevac usevi kukuruza nalaze se u fazi razvoja zrna, od faze rane mlečne zrelosti do približno sva zrna dostigla krajnju veličinu (BBCH 73-79).

 Vizuelnim pregledima useva na više lokaliteta, uočeno je prisustvo mehuraste gari na klipovima kukuruza (Ustilago maydis).

Mehurasta gar kukuruza napada sve nadzemne delove biljke, ali je formiranje tumora najčešće na klipu. Formiranje mehurastih izraslina, odn. tumora sunđeraste konzistencije  specifično je za meristemsko tkivo. Pojava simptoma jače je izražena u uslovima većih padavina nakon suša kada se meristemsko tkivo naglo aktivira, pa dolazi do ubrzanog porasta. Tada pojedini klipovi u celosti mogu biti zahvaćeni bolešću. Tumori su u početku svetle zeleno-sive boje, mesnati i čvrsti, a sa starenjem opna počinje da tamni, puca i iz tumora se oslobađa prašna masa crnih teleutospora.

Guke i teleutospore koje dospeju na zemlju predstavljaju izvor zaraze za narednu godinu. Prezimele teleutospore klijaju u proleće, a nastale spore raznošene vetrom i dospevanjem na mlade biljne delove zarazu ostvaruju direktnim prodorom u epidermalne ćelije. Optimalni uslovi za ostvarivanje zaraza su temperature od 26-28° C, zbog čega je i pojava simptoma izraženija u drugom delu vegetacije,  kada biljke dostignu 30-50 cm.

Vremenski uslovi u proteklom periodu pogodovali su ostvarivanju zaraza ovog patogena. Obzirom da se patogen ne prenosi semenom, i da je jedini vid održavanja patogena teleutosporama na parcelama poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje uklanjanje zaraženih klipova pre oslobađanja teleutospora, primena trogodišnjeg plodoreda, kao i optimalno đubrenje kako bi se izbegao intenzivan porast u najosetljivijim fazama rasta prema ovom patogenu.

Comments

There are no comments yet for this post.