Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na lokalitetima Mladenovac i Obrenovac, usevi ozime pšenice i ječma  su u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike u fazi od dva lista razvijena do faze bokorenja-drugo stablo vidljivo (BBCH 12- 22).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cicada (Cicadelidae) na do 5 % biljaka.

Osim toga, u usevu ječma je uočeno prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 7% biljaka, dok je u usevu pšenice registrovano prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka.

Na pojedinim parcelama uočeno je prisustvo aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtis alvaris). Prag štetnosti za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa po hektaru, a za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa po hektaru. Ukoliko je brojnost glodara iznad praga štetnosti preporučuje se, nakon prestanka padavina, primena gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

Prilikom primene rodenticida, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači.

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa praćenjem  zdravstvenog stanje ozimih strnih useva.

slika1. Pepelnica na listu pšenice

velika slika

slika2. Mrežasta pegavost na listu ječma

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.