Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac
Prisustvo pipe repičine mahune u usevu uljane repice

Na području delovanja RC Šabac usevi uljane repice se nalaze u fazi punog cvetanja (BBCH 65).

 

faza razvoja uljane repice

 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice, na lokalitetu Majur, na rubnim delovima parcela, registrovano je prisustvo imaga pipe repičine mahune (Ceutorhynchus assimilis) i  imaga repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), kao i oštećenja koja su nastala usled njihove ishrane na cvetnim pupoljcima. Takođe, osim  ovih  štetočina, registrovano je i prisusutvo  imaga kupusne muve (Delia radicum).

 

              

pipa repičine ljuske     repičin sjajnik

 

imago kupusne muve

 

Pipa repičine ljuske najpre naseljava prelazne domaćine iz familije krstašica (stočna repica, rotkva), a zatim prelazi na useve uljane repice. Ženke polažu jaja tek kada se počnu razvijati mahune, u koje, svojom legalicom polažu jaja. Kada se ispile, larve se hrane semenkama unutar mahuna. Odrasle larve napuštaju mahunu i spuštaju se u zemlju gde se preobražavaju u lutku i imago. Novi imago se tokom jula i avgusta hrani raznim krstašicama pre povlačenja na prezimljavanje.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu PP 2/8 (1), hemijske mere zaštite se preporučuju tek nakon formiranja prvih mahuna, odnosno po postizanju praga štetnosti od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.

Primena insekticida u periodu cvetanja uljane repice je zabranjena.

RC Šabac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Prisustvo šljivinih osa u zasadima šljiva

Na području delovanja RC Šabac zasadi šljiva se, u  zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena, nalaze u fazi  puno cvetanje: najmanje 50 % latica otvoreno do faze prve latice opadaju (BBCH 65-66) .

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljiva, na lokalitetima Majur i Varna, registrovani su ulovi odraslih jedinki crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

 

     

 

zasad šljive               šljivine ose           

 

Šljivine ose imaju jednu generaciju godišnje. Ženke polažu jaja u čašične listiće cvetova. Štete prave larve koje se ubušuju u tek zametnute plodove. Suzbijanje šljivinih osa se sprovodi u periodu piljenja gusenica, pre njihovog ubušivanja u plodove.

 

Primena insekticida je zabranjena u vreme cvetanja voćaka!

 

RC Šabac nastavlja sa praćenjem aktivnosti šljivinih osa kao i fenofaze razvoja šljive i blagovremeno će dati preporuku za suzbijanje navedenih štetočina.

Početak piljenje larvi obične kruškine buve

Na teritoriji RC Šabac kruška se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalazi u fenofazi crvenih pupoljaka, cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi do faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 57-60). 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Štitar, registrovano je prisustvo imaga, položenih jaja kao i početak piljenja larvi obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Sa povećanjem temperature u narednom periodu očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi navedene štetočine. Pošto ulazimo u fazu cvetanja, primena insekticida nije dozvoljena.

RC Šabac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.

Zdravstveno stanje useva pšenice na području delovanja RC Šabac

Na terenu RC Šabac, usevi pšenice koji su posejani u ranim rokovima setve (Mačvanski region), nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike (BBCH 30); usevi pšenice koji su posejani u kasnijim rokovima setve (region Posavotamnave i Pocerine) nalaze se u fenofazi bokorenja (BBCH24-26).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom parcela pod pšenicom  ustanovljeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 6-43% biljaka. U odnosu na raniji pregled došlo je do povećanja prisustva simptoma i to u najgušćim usevima. Lisna rđa pšenice (Puccina recondita), prisutna je u nižem procentu, od 0- 2% biljaka i to u ranim rokovima setve. Pepelnica žita (Erysiphae gramminis), prisutna je jedino  u usevima gustog sklopa i u ranim rokovima setve, od 2-13% biljaka.

        

simptom sive pegavosti lista   simptom pepelnice

Vremenski uslovi tokom prethodnih meseci kao što su temperature, padavine, relativna vlažnost vazduha  izuzetno su pogodovali pojavi i  širenju navedenih patogena, pogotovo u gušćim usevima pšenice i  usevima koji su posejani ranije.

Vizuelnim pregledom useva na  različitim lokalitetima registrovano prisustvo štetnih insekata: krilatih formi lisnih vaši kao i kolonija (Aphididae). Sa povećanjem temperatura u narednom periodu treba obratiti pažnju i na njihovo veće  prisustvo.

 

lisna vaš

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva pšenice u narednom periodu jer se primena hemijskih mera očekuje čim se zemljište prosuši o čemu će RC Šabac blagovremeno dati preporuku.

Zdravstveno stanje useva uljane repice na području RC Šabac

Na području delovanja RC Šabac, usevi uljane repice se nalaze u fazi od 8-9 i više listova razvijeno (BBCH 18-19).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva uljane repice na više lokaliteta, Majur, Jevremovac i Lipolist, registrovani su simptomi suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na od 13 % do 17 % biljaka, i to na najstarijem lišću. 

 

 

simptom suve truleži

Simptomi su u vidu okruglih pega u kojima se formiraju sitne crne tačkice koje predstavljaju piknide. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima. Vremenske prilike u proteklom periodu bile su povoljne za širenje pomenutog patogena. Najavljene niže temperature u narednom periodu usporiće razvoj i dalje širenje suve truleži u usevima uljane repice.

Vizuelnim pregledom useva uljane repice kao i pregledom zutih lovnih klopki nije uočeno prisustvo male (Ceutorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi ). Takođe nije registrovano ni prisustvo štetnih glodara.

Za sada se ne preporučuju mere zaštite, a RC Šabac nastavlja sa monitoringom useva uljane repice.

Zdravstveno stanje pšenice na teritoriji RC Šabac

Na teritoriji delovanja RC Šabac usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama bokorenja: od 4 stabla vidljivo do 6 stabala vidljivo (24-26 BBCH). 

 

   Razvojna faza

Vizuelnim pregledom useva pšenice, uočeno je prisustvo simptoma bolesti i to: pepelnice žita (Erysiphae graminis) na od 4 % do 6 % biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na od 18 % do 26 % biljaka. 

    

simptom pepelnice  

Takođe, tokom pregleda useva pšenice uočeno je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) u niskim brojnostima, dok aktivne rupe od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus) za sada nisu registrovane.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju , a RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisutna obična kruškina buva u krušicima

Na terenu RC Šabac zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

 

 

           Zasad

Vizuelnim pregledom zasada na lokalitetima Lipolist, Orašac i Ševarice utvrđena je niska brojnost prezimljujućih odraslih jedinki obične kruškine buve(Cacopsylla pyri). Takođe, pregledima je uočeno i prisustvo položenih jaja ove štetočine.

 

   

SL.1                                           položena jaja C.pyri

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Šabac  nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozime pšenice na teritoriji RC Šabac

Na teritoriji delovanja RC Šabac usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama bokorenja: od 3 stabla vidljivo do 6 stabala vidljivo (23-26 BBCH).

   BBCH 23 BBCH 26

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, uočeno je prisustvo simptoma bolesti i to: pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 7-8 % biljaka,  lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na 3-4% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria triticina 14-15% biljaka.

Intenzitet zaraze bolestima se dosta razlikuje i zavisi od datuma setve, sortimenta i primenjenih agrotehničkih mera. Najveći procenat biljaka sa simptomima bolesti uočeni su u najrazvijenijim usevima i u usevima gušćeg sklopa bljaka.

 

    Pepelnica   Siva pegavost lista

Takođe, tokom pregleda useva pšenice uočeno je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae), kao i pojedinačnih aktivnih rupa od  poljske voluharice (Microtus arvalis). Aktivne rupe od poljskog miša (Apodemus sylvaticus) u usevima pšenice za sada nisu registrovane.

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju , a RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na terenu RC Šabac usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja lista i početnim fazama bokorenja (14-19 BBCH).

 

             

Razvojna faza pšenice      Razvojna faza ječma

 

usevima pšenice nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, dok je u usevima ječma registrovano prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti  ječma (Pyrenophora teres) na 7-9 % biljaka i pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 4% biljaka. U ovim fazama razvoja i pri ovom nivou prisustva simptoma navedenih bolesti se ne preporučuje primena fungicida.

 

                      

           Sl. 1                                               Sl. 2

                                          

                                     Sl. 3                                          

Na parcelama se i dalje registruje prisustvo prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), usled povoljnih vremenskih uslova za njihov razvoj u proteklom periodu. Prognozirane niske temperature za naredni period uticaće na smanjenje njihove brojnosti i aktivnosti.

 

                        

Lisne vaši na pšenici                     Lisne vaši na ječmu

 

Tokom pregleda nisu uočene ni aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

 

RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

Pojava prezimljujuće forme obične kruškine buve (Cacopylla pyri)

Na terenu RC Šabac zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i do sada primenjenih hemijskih mera zaštite nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 2,5%.

 

  Imago na listu

Usled pojave sezonskog dimorfizma zimska forma imaga obične kruškine buve se razlikuje od letnje forme. Zimski imago je veći, tamniji i otporniji  na niske temperature.

 

RC Šabac nastavlja praćenje obične kruškine buve.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima