Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Šabac usevi pšenice posejani u predhodnom periodu se nalaze u fenofazi razvoja 2 do 4 lista (BBCH 12-14). Setva je još uvek u toku.

 

 

faza razvoja

 

Vizuelnim  pregledom parcela, kako iz ranijih rokova setve tako i u usevima koji su kasnije posejani gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite i dalje se registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na oko 16% biljaka i cikada na oko 7%  biljaka.

 

Trenutne i najavljene niske temperature uticaće na smanjenje aktivnosti štetnih insekata.

 

     

lisne vaši                                sl.2

 

 

Na  pregledim usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao što su siva pegavost lista (Septoria tritici) i pepelnice (Erysiphe graminis) i dr.                            

 

Na  parcelama pod ozimim kulturama registruje se povećano naseljavanje poljskih glodara pre svega poljskih miševa (Apodemus sylvaticus ) i poljske voluharice (Miocrotus arvalis), pa se proizvođačima preporučuje pregled useva pogotovo uvratina i ivičnih delova parcele.

 

      

rupe od glodara          sl.2

 

Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo aktivnih rupa od glodara na nivou praga štetnosti  (prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha) preporučuje se primena registrovanih rodenticida.

 

Prilikom upotrebe i stavljanja gotovih mamaka u aktivne rupe iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Prisustvo prezimljujućeg imaga kruškine buve

Na terenu RC Šabac zasadi kruške se, u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i do sada primenjenih hemijskih mera zaštite nalaze u različitim fazama opadanja lišća.

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom zasada, registrovano je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 5,25 %.

     

imago                                imago

Usled pojave sezonskog dimorfizma zimska forma imaga obične kruškine buve se razlikuje od letnje forme. Zimski imago je veći, tamniji i otporniji  na niske temperature.

RC Šabac nastavlja praćenjem obične kruškine buve.

Prisustvo poljskih glodara na području RC Šabac

Na području delovanja RC Šabac  pregledom  lucerišta, strništa, površina pod zasejanom uljanom repicom, utrina, ledina, parcela  gde je skinut  kukuruz   višegodišnjih zasada voća je registrovano prisustvo aktivnih rupa poljskih glodara i to poljskih miševa (Apodemus ssp.) kao i poljske voluharice (Microtus arvalis)  u različitim intezitetima  napada.

 

U zasadima voća  rupe su vidljive po obodima voćnjaka u starijim zasadima.

Na novoposejanoj uljanoj repici uglavnom nema vidljivih rupa samo na pojedinim parcelama su vidljive pjedinačne rupe po obodu njive.

Najveći  intezitet napada glodara je registrovan na starim lucerištima,  nezaoranim  strništima  (najviše na parcelama gde je bila pšenica), kao i na parcelama gde je skinut  kukuruz.

 

     

lucerišta                      strnjišta pšenice 

 

      

kukuruzište                   ledine

 

Veoma toplo vreme za ovo doba godine pogoduje aktivnosti poljskih glodara.

 

U ovom periodu primena registrovanih preparata u cilju suzbijanja glodara (rodenticida) opravdano je da se izvede u lucerištima  i na  parcelama  gde  će se obavljati redukovana obrada pred setvu ozimih kultura, jer je na tim mestima  brojnost pomenutih štetočina u II kategoriji (za poljskog miša od 10-50 rupa/ha, za poljsku voliharicu 10-500 rupa/ha).

 

Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem otvorenih rupa i njihovim praćenjem. Ukoliko su prilikom narednog obilaska rupe ponovo otvorene, ubrajamo ih u aktivne.

Suzbijanje se vrši nekim od registrovanih mamaka. Mamke treba postaviti u jame i pokriti zemljom kako bi izbegli trovanje stoke i divljači. Takođe, potrebno je ukloniti sa parcele uginule jedinke i ostatke konzumiranih mamaka.

Kada je reč o smanjenju šteta od glodara ne treba  se oslanjati samo na hemijske mere suzbijanja. Duboko oranje deluje višestruko negativno na brojnost glodara tako da bi mu trebalo pristupiti čim dozvole uslovi. Na ovaj način se može značajno redukovati brojnost glodara, što bi svakako trebalo iskoristiti i smanjiti njihov potencijal pred zimu kako bi se sprečile ogromne štete i naredne godine. Takođe, gde je moguće trebalo bi izvesti oranje graničnih i neobrađenih površina.

Preporuka svim poljoprivrednim proizvođačima je da obilaze svoje parcele i prate brojnost i naseljavanje glodara tj. da prate migraciju sa neobrađenih na novoposejane parcele i pravovremeno reaguju kada se ta brojnost poveća.

RC Šabac i dalje nastavlja sa praćenjem prisustva glodara.

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC  Šabac, vizuelnim pregledom useva  merkantilnog kukuruza (lokalitet  Slepčević, Provo, Mačvanski Belotić, Bogatić) registrovano je prisustvo sveže  položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3- 4%  biljaka.   

 

jajno leglo kukuruznog plamenca 

Pregledom useva paprike na gore navedenim lokacijama  nije registrovano prisustvo jajnih legala ove štetočine.

Prag štetnosti za merkantilni kukuruz je 10 % biljaka sa položenim jajnim leglima.

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Šabac nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Prisustvo polifagnih štetočina u usevu paprike na otvorenom

Na teritoriji delovanja RC Šabac paprika  na otvorenom polju se u zavisnosti od vremena rasadjivanja I primene zaštitnih folija nalazi u fazi od 9 listova razvijeno do formiranja plodova (BBCH 19-71).

Vizuelnim pregledom useva paprike na otvorenom, na  lokalitetu Mačvanski Belotić registrovan je početak polaganja  jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 2% biljaka, kao i  jaja sovice gama (Autographa gamma) na naličju listova na oko 5% pregledanih biljaka. Takođe je registrovano prisustvo imaga kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis ) na  3% pregledanih  biljaka dok položena jaja nisu registrovana. 

     

jaje H.armigere            jaje A.gamme 

 

imago O.nubilalis

Ovo  su  polifagne štetočine I veoma značajne u proizvodnji  paprike.

Praćenje početka leta leptira vrši se na osnovu feromonskih klopki postavljenih u usevu  paprike dok se praćenje polaganja jaja vrši  vizuelnim pregledima. Čim se uoče prva položena  jaja  i u narednim pregledima  brojnost novopoloženih jaja se uveća treba primeniti insekticide sa ovicidno-larvicidnim delovanjem. 

Larve gama sovice prave štete na lišću  svojom ishranom, dok  ženka  pamukove sovice polaže jaja uglavnom na generativnim organima biljaka u koje se ubušuje ispiljena gusenica. Takvi plodovi gube tržišnu vrednost. Jedna od najčešćih indirektnih šteta je pojava raznih  gljivičnih oboljenja posle njihovog napada (Erwinia carotovora ).

RC Šabac nastavlja da prati zdravstveno stanje paprike na otvorenom i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Prisustvo larvi Scaphoideus titanus u zasadu vinove loze

Na području delovanja RC Šabac vinova loza se nalazi u fazi od  bobice su veličine zrna pšenice do faze bobice veličine graška (73-75 BBCH).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na listovima uočeno je dominantno prisustvo larvi drugog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus .

 

L2 larveni stupanj 

Cikada vinove loze ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u stadijumu jajeta ispod kore dvogodišnjih lastara vinove loze. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a imaga se javljaju od početka jula i prisutna su do kraja septembra. Larve i imago hrane se na naličju lista isisavajući sadržaj floema. Direktnih šteta od ishrane skoro da nema, a štetnost se ogleda u vektorskoj ulozi. Vektor su fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, a larve cikade Scaphoideus titanus su sposobne da prenesu navedenu fitoplazmu od trećeg larvenog supnja razvoja.

S obzirom da su trenutno prisutne larve  drugog razvojnog stupnja, za sada se ne preporučuju mere hemijske zaštite. RC Šabac  nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pojava cikada u kukuruzu

Na području delovanja RC Šabac usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvoja lista I rasta stabla.

   

faza razvoja kukuruza     cikada Reptalus panzeri

Vizuelnim pregledom useva kukuruza  na lokalitetima Uzveće, Dublje, Mačvanski Belotić, Duvanište, Štitar  registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.  Cikada Reptalus panzeri je vektor Stolbur fitoplazme, koja prouzrukuje bolest crvenilo kukuruza.

Reptalus panzeri  ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz.

Pomenuta cikada je vektor fitoplazme koja prouzrokuje crvenilo kukuruza koje se redovno javlja na teritoriji rada RC Šabac, pogotovo na terenu Mačve gde je najčešće  prisutno dvopolje u plodoredu.

Simptomi se ogledaju u pojavi crvenila na listovima, centralnom nervu i stablu kukuruza kao i deformacijama na klipu.

Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

Primena insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje, a kao rešenje se predlaže izbegavanje dvopoljnog  plodoreda odnosno setva pšenice posle kukuruza.

 

Prisustvo Fusarium graminearum u usevima pšenice

Na području delovanja RC Šabac, usevi pšenice se nalaze u fazi razvića ploda: od faze rane mlečne zrelosti do faze srednje mlečne zrelosti (BBCH 73-75). 

    

lokalitet Slepčević              lokalitet Vukošić

U usevima ozime pšenice na više lokaliteta( Slepćević, Tabanović, Vukošić, Mačvanski Belotić, Cerovac, Matijevac), vizuelnim pregledom različitog sortimenta pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova kreće se od 9 % do 13 %, a procenat zaražene površine klasa kreće se od 10 % do 70 %.

 

simptom šturosti klasa

Do infekcije klasa ovom glivom dolazi usled velike vlažnosti vazduha u vreme cvetanja pšenice . U usevima gde se hemijske mere zaštite blagovremeno ne sprovedu, cvetovi predstavljaju „ulazna vrata“ za prodiranje ove fitopatogene gljive i samim tim dolazi do nastanka infekcije.

U mlečnoj fazi zrenja zaraženi klasovi se lako uočavaju. Za razliku od zdravih klasova koji su zeleni i povijeni od težine zrna, klasovi zaraženi fuzariozom su uspravni i slamasto žute boje, na čijim plevicama se može videti narandžasta prevlaka. Zaraženi mogu biti pojedini klasići, deo klasa ili ceo klas.

Zaraženi klasovi imaju slabu nalivenost zrna pa samim tim smanjuje se prinos i hektolitarska težina. Osim navedenih šteta, značaj ovog patogena je u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi

Na teritoriji RC Šabac zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi cvast nabubrela do faze cvasti potpuno razvijene (BBCH 55-57).

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na listovima uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus.

 

larva

Cikada vinove loze ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u stadijumu jajeta ispod kore dvogodišnjih lastara vinove loze. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a imaga se javljaju od početka jula i prisutna su do kraja septembra. Larve i imago hrane se na naličju lista isisavajući sadržaj floema. Direktnih šteta od ishrane skoro da nema, a štetnost se ogleda u vektorskoj ulozi u prenošenju fitoplazme Flavescence doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze, a larve cikade Scaphoideus titanus su sposobne da prenesu navedu fitoplazmu od trećeg larvenog supnja razvoja.

S obzirom da su trenutno prisutne larve prvog stupnja, za sada se ne preporučuju mere hemijske zaštite.

Početak polaganja jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Šabac usevi kukuruza se nalaze u fazi od 4 do 9 listova razvijeno (BBCH 14-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetima Belotić, Vukošić, Matijevac ( Opština Vladimirci ) registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala  I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3 % biljaka.

    

položeno jajno leglo    sl.2

U ovom momentu se ne preporučuje insekticidni tretman.

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šecerca, a prag štetnosti za ove useve je 5 % biljaka sa  položenim jajnim leglima. Zato je preporuka proizvođačima kukuruza šećerca redovan pregled parcela u cilju utvrđivanja polaganja jajnih legala.  

RC Šabac  nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevu kukuruza i blagovremeno će signalizirati  momenat za primenu mera zaštite.    

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima