Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 16.10.2019 ‎(1)
Jesenji tretman u voćnjacima16.10.2019 14:15Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.); Šupljikavost lista koštičavog voća (clasterosporium carpophilum/stigmina carpophila/wilsonomyces carpophilus); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (erwinia amylovora)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi voća se nalaze u fazi od početka opadanja listova do faze 50% listova opalo  (BBCH 93-95).

U fazi kada opadne 70% lisne mase proizvođačima se preporučuje hemijski tretman preparatima na bazi bakra u cilju dezinfekcije stabla i smanjenja infektivnog potencijala patogena kao što su monilioze koštičavog voća (Monilia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kao i prouzrokovača bakterioznih oboljenja (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae) i dr.

Preporučuje se primena nekog od preparata:

  • Bakarni oksihlorid 50, Bakarni kreč 50, Beveblau kreč (Cu iz bakar oksihlorida) 0,75%
  • Cuproxat (Cu iz bakar sulfata) 0,25 - 0,35%.

       

 zasad kajsije     zasad kruške      zasad jabuke

Region: Zrenjanin
Expand/Collapse Created : 13.9.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke13.9.2019 13:56Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području rada RC Mladenovac u toku je berba jabuke, a kasne sorte se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke uočava se prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je početak piljenja larvi  četvrte generacije ove štetočine. Osim toga, u toku je i intenzivno piljenje larvi četvrte generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) koji, u ovom periodu,  zbog nedostatka primarnog domaćina migrira u zasade jabučastog voća.

Proizvođačima kasnih sorti jabuka  se preporučuje vizuelni pregled  na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se uoči njihovo prisustvo, u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove,  preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od insekticida kratke karence:

·         Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33 - 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·         Affirm opti (emamektin-benzoat) u količini 2 kg/ha (karenca 7 dana).

U zasadima gde nisu primenjene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrka trulež plodova (Monilinia fructigena), gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meka trulež plodova (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha   (karenca 3 dana) ili

·         Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha  (karenca 3 dana) ili

·         Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha  (karenca 7 dana).

Prilikom upotrebe pesticida treba voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima se uskoro očekuje berba ili je ona u toku hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

slika1. Fenofaza jabuke

Region: Mladenovac
Zaštita jabuke13.9.2019 10:49Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na teritoriji RC Pančevo zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH  85-87).

 

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

 

 

 

U voćnjacima gde su zastupljene kasne sorte jabuka (Grany Smith, Ajdared, Braeburn, Fuji i dr.) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi, preporučuje se primena insekticida:

 

  • Avaunt 15 EC(a.m. indoksakarb)  0,05% (karenca 7 dana).

 

Ukoliko do sada nisu sprovedene mere zaštite u cilju suzbijanja skladišnih štetočina: prouzrokovača  mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

 

  • Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4 - 0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili
  • Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil) 0,08 -0,1 kg/ha (karenca 3 dana) ili
  • Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

 

U zasadima gde je u toku berba ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a u ostalim zasadima treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 11.9.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke11.9.2019 13:26Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Breskvin smotavac (cydia molesta)

Na području Srbije u toku je berba jabuka dok se pojedine sorte nalaze u fazi sazrevanja plodova.

U pojedinim zasadima registruje se prisustvo položenih jaja i jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je početak piljenja larvi četvrte generacije ove štetočine.

Takođe, u toku je intenzivno piljenje larvi četvrte generacije breskvinog smotavca (Cydia molesta) koji, u ovom periodu, usled nedostatka primarnog domaćina migrira u zasade jabučastog voća.

Proizvođačima kasnostasnih sorti jabuka, krušaka i dunja se preporučuje vizuelni pregled na prisustvo navedenih štetočina. U slučaju registrovanja njihovog prisustva preporučuje se primena nekog od insekticida kratke karence:

·        Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33 - 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili

·        Affirm opti (emamektin-benzoat) u količini 2 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite od skladišnih patogena preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida uz obavezno poštovanje karence primenjenih perparata. U zasadima u kojima se uskoro očekuje berba ili je ona u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite!

Region: Svi regioni
Zaštita jabuke11.9.2019 8:05Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje boje karakteristične za kultivar (BBCH 85) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi IV generacije ove štetočine.

Aktivnosti jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na području delovanja RC Novi Sad prikazani su na mapi:

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi proizvođačima se preporučuje primena insekticida Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,33 - 0,5 l/ha (karenca 7 dana).

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere u cilju zaštite plodova od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.) proizvođaćima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

·         Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  - karenca 3 dana

·         Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4 – 0,45 kg/ha - karenca 3 dana

·         Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha - karenca 7 dana

·         Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha – karenca 14 dana

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Novi Sad
Expand/Collapse Created : 30.8.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke30.8.2019 13:56Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Na terenu RC Kragujevac jabuka se nalazi u fazi napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (85 BBCH).
 
 
U toku je intenzivno piljenje larvi III generacije jabukinog smotavca  (Carpocapsa pomonella).
 
U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi ove štetočine, preporučuje se insekticidni tretman:
 
Affirm 095 SG (a.m.emamektin-benzoat) 0,3 % uz dodatak mineralnog ulja (karenca 7 dana).
 
Preporučuje se spovođenje tretmana u večernjim časovima.
 
U zasadima  gde do sada nisu primenjene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja skladišnih patogena-prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.), preporučuje se fungicidni tretman nekim od  preparata, uzimajući u obzir karencu i vreme berbe:
 
Geoxe 50 WG (a.m fludioksonil) … 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili
 

Bellis (a.m boskalid, piraklostrobin) ... 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)  ili

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil, fludioksonil) ... 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana)

U zasadima u kojima je berba u toku ili se uskoro očekuje, hemijske mere zaštite se ne preporučuju .

Region: Kragujevac
Expand/Collapse Created : 28.8.2019 ‎(2)
Zaštita jabuke28.8.2019 21:45Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi sazrevanja; povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (85 BBCH).

 

U toku je piljenje larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). Kako bi se plodovi zaštitili od ubušivanja larvi, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

Affirm 095 SG (a.m.emamektin-benzoat) 0,3 % uz dodatak mineralnog ulja ( karenca 7 dana).

U zasadima u kojima do sada nisu sprovedene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: mrka trulež plodova (Monilinia fructigena); gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides); meka trulež plodova (Penicillium sp.), preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida :

 

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

 

Voditi računa o karenci primenjenih preparata. U zasadima u kojima je berba blizu ili u toku, ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

 

Zbog visokih dnevnih temperatura, sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima.

 

Region: Ruma
Zaštita jabuke28.8.2019 8:54Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području rada RC Sremska Mitrovica, kasne sorte jabuke se nalaze se u fazi sazrevanja ploda, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja (BBCH 81-85).

U toku je piljenje larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušenja ispiljenih larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

a.m. indoksakarb, preparat  Avaunt 15 EC u konc.0,03 - 0,05% (karenca 7 dana).

Proizvođačima koji u predhodnom periodu nisu sproveli hemijske mere fungicidima u cilju sprečavanja razvoja skladišnih bolesti: mrka trulež plodova(Monilinia fruktigena), gorka trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides), meka trulež plodova (Penicillium sp.) preporučuje se tretman sa nekim od sledećih preparata:

a.m. fludioksonil, preparat Geoxe 50WP u količini 0,4-0,45 kg/ha,  (karenca 3 dana)

a.m. ciprodinil + fludioksonil, preparat Switch 62,5 WG, u količini 0,8-1 kg/ha, (karenca 3 dana)

a.m.boskalid + piraklostrobin,preparat Bellis u količini 0,8kg/ha, (karenca 7 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Sremska Mitrovica
Expand/Collapse Created : 27.8.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke 27.8.2019 7:11Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području Zlatiborskog okruga zasadi jabuka se nalaze u fazi zrenja, pojavljuje se karakteristična boja za kultivar do napredovanje zrenja (BBCH 81-85).

 

Faza razvoja jabuke

 

U toku je piljnje larvi III generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove jabuke preporučuje se primena insekticida:

·         Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,03-0,05% (karenca 7 dana).

 

U pojedinim zasadima jabuka je došlo do pojave grada. Na nastalim povredama na plodovima može doći do razvoja uzročnika truleži plodova.

Za zaštitu jabuke od uzročnika mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke trulež plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium sp.) i sprečavanja njihove pojave u skladištu, preporučuje se primena nekog od fungicida:

·         Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·         Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili

·         Bellis (a.m.boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana)

Izbor fungicida treba prilagoditi propisanoj karenci i planiranom vremenu berbe plodova.

Region: Užice
Expand/Collapse Created : 26.8.2019 ‎(1)
Zaštita jabuke26.8.2019 10:40Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Niš, zasadi jabuka se nalaze u fazi sazrevanja ploda; napredovanje zrenja, povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). 

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove jabuke preporučuje se primena insekticida: 

Avaunt 15 EC (a.m.indoksakarb) 0,03-0,05 %  (karenca 7 dana).

U zasadima jabuka gde do sada nisu primenjene hemijske mere zaštite u cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima: prouzrokovača mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp.), preporučuje se primena nekog od fungicida:

Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil +fludioksonil) 0,8 – 1 kg/ha  ( karenca 3 dana) ili

Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha  ( karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m. boskalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha  (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Niš
1 - 10 Next