Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke_BD > jabuka  

Web Part Page Title Bar image
jabuka

 Izaberi region

Select
NormalBačka Topola
NormalBeograd
NormalČačak
NormalJagodina
NormalKikinda
NormalKragujevac
NormalKraljevo
NormalKruševac
NormalLeskovac
NormalMladenovac
NormalNegotin
NormalNiš
NormalNovi Sad
NormalPančevo
NormalPirot
NormalPožarevac
NormalRuma
NormalSenta
NormalSmederevo
NormalSombor
NormalSremska Mitrovica
NormalSubotica
NormalŠabac
NormalUžice
NormalValjevo
NormalVranje
NormalVrbas
NormalVršac
NormalZrenjanin
NormalSvi regioni

 Preporuke

Štetni organizmi
Expand/Collapse Created : 22.10.2020 ‎(1)
Zaštita jabuke od krvave vaši22.10.2020 10:17Krvava vaš (eriosoma lanigerum)
Regionalni centar: Vršac
 
Berba jabuka je u regionu koji pokriva RC Vršac uglavnom završena.
U mnogim zasadima se registruje prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum). Kolonije  su prisutne na izdancima iz vegetativnih podloga ili na delu podloge u prizemnom delu stabla.
Posebnu pažnju treba obratiti na stabla na ivičnim delovima parcele gde se naseljavanje vašima prvo dešava. Prisustvo se lako uočava po beloj voštanoj prevlaci koju ove vaši imaju na telu. 
 
Kolonija vaši
 
Najbrojniji deo kolonije ove vaši će prezimeti na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata na dubini od 10-15cm. U proleće jedinke migriraju na nadzemni deo stabla gde se hrane stvarajući rak rane na granama. Ova štetočina ima veliku moć reprodukcije i mogu naneti značajne štete.
 
Proizvođačima se preporučuje pregled zasada jabuka. Ukoliko uoče stabla koja su naseljena kolonijom ovih vaši, kako bi se sprečila njihova migracija na podzemne delove i prezimljavanje u voćnjaku, preporučuje se da se samo ta stabla istretiraju insekticidom na bazi a.m. hlorpirifos: Konzul (hlorpirifos+cipermetrin) u konc 0,1- 0,15%.
Region: Vršac
Expand/Collapse Created : 1.10.2020 ‎(1)
Zaštita voćnjaka od glodara1.10.2020 8:06Poljski miš (apodemus sylvaticus)

Vizuelnim pregledom zasada jabuke i breskve registrovano je prisustvo aktivnih rupa glodara. Izrazito povoljni vremenski uslovi u proteklom periodu, omogućili su njihovo masovno namnožavanje.

Proizvođačima preporučujemo pregled svojih voćnjaka i ukoliko se registruje povećan broj aktivnih rupa od glodara, sprovođenje njihovog suzbijanja primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Region: Pančevo
Expand/Collapse Created : 30.9.2020 ‎(1)
II generacija dudovca (Hyphantria cunea)30.9.2020 11:17Dudovac (hyphantria cunea)

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledima zasada jabuke i šljive, na više lokaliteta, na pojedninačnim stablima registrovano je prisustvo larvi druge generacije dudovca (Hyphantria cunea).

 

Štete prave larve hraneći se lišćem. Mlade gusenice dudovca se najpre nalaze u grupama u paučinastim gnezdima, a kasnije, starije gusenice se razilaze po stablu i žive samostalno. U slučaju jakog napada može doći do golobrsta.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled zasada. U zasadima gde se regustruju pojedinačna gusenična gnezda preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Ukoliko je brojnost guseničjih gnezda veći, 2-3 gnezda po stablu, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

Region: Pirot
Expand/Collapse Created : 18.9.2020 ‎(2)
Zaštita jabuke18.9.2020 11:50Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena); Zelena povrtna stenica (Nezara viridula)
Na teritoriji RC Kragujevac kasne sorte jabuke nalaze se u fazi napredovanja zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).
 
Trenutno je u toku polaganje jaja četvrte generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) na punktu Čumić (okolina Kragujevca), pa se piljenje larvi na ovom delu regiona očekuje u narednih nekoliko dana. Na punktu Vinča (okolina Topole) i dalje je u toku piljenje larvi treće generacije, a u narednim danima očekuje se početak leta i polaganja jaja IV generacije ove štetočine.
 
Proizvođačima se može preporučiti insekticidni tretman u cilju zaštite plodova od ubušivanja mladih larvi ove štetočine nekim od preparata sa kraćom karencom (spisak videti ovde).
 
U pojedinim zasadima jabuke primetna je i zelena povrtna stenica (Nezara viridula) u maloj brojnosti. U takvim slučajevima, preporučuje se njeno mehaničko uklanjanje ili, ukoliko je prisutna u većem indeksu napada, masovno izlovljavanje, kao i  tretiranje insekticidima iz grupe piretroida ivičnih oboda parcela, odakle i kreće napad, odnosno mesta na kojima se agregiraju. Budući da se hrani na različitim korovskim biljkama, borba protiv korova je značajna preventivna mera.
 
 
Takođe, u cilju zaštite plodova od skladišnih bolesti: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides), ako je fungicidni tretman do sada izostao, proizvođačima se može preporučiti tretman nekim od fungicida:
 

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) ... 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili

Swich 62,5 WG (a.m.ciprodinil, fludioksonil) ... 0,08-0,1 kg (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m.boksalid, piraklostrobin) … 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).

Važno je napomenuti da se prilikom izbora preparata obrati pažnja na karencu i maksimalni dozvoljeni broj tertmana u toku jedne vegetacije. Hemijske mere zaštite se ne preporučuju u zasadima gde je berba u toku.

Region: Kragujevac
Zaštita jabuke18.9.2020 8:42Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Vranje zasadi jabuke se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).

Velika slika

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), a na feromonskim klopkama se svakodnevno očitavaju ulovi odraslih jedinki.

U jabučnjacima gde je zastupljen kasni sortiment (Grany Smith, Ajdared, Breaburn, Fuji i dr.), u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi jabukinog smotavca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

Affirm opti (a.m.emamektin-benzoat) u dozi 2 kg/ha (karenca 7 dana).

U voćnjacima gde još uvek nisu sprovedene hemijske mere zaštite od skladišnih bolesti: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se primena nekog od fungicida:

Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) u dozi 0,4-0,45kg/ha (karenca 3 dana) ili

Swich 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) u dozi 0,08-0,1kg (karenca 3 dana) ili

Bellis (a.m.boksalid+piraklostrobin) u dozi 0,8kg/ha (karenca 7 dana).

U zasadima u kojima je berba u toku ne preporučuju se hemijske mere zaštite. U ostalim zasadima treba voditi računa o karenci primenjenih preparata.

Region: Vranje
Expand/Collapse Created : 16.9.2020 ‎(1)
II generacija dudovca (Hyphantria cunea)16.9.2020 22:35Dudovac (hyphantria cunea)
Na području delovanja RC Jagodina, vizuelnim pregledima voćnih zasada šljive i jabuke, na pojedinim lokacijama i na pojedinačnim stablima, registrovano je prisustvo zapredaka od gusenica II generacije dudovca (Hyphantria cunea).
 
 
Ova štetočina je polifag i napada veliki broj voćnih vrsta, a najveće štete prouzrokuje na dudu, šljivi, trešnji, višnji, jabuci i u zasadima krušaka.
 
Štete izazivaju gusenice koje luče leplivu masu, stvaraju paučinaste niti, povezuju lišće i stvaraju gnezda unutar kojih se hrane lisnom masom. Pri jačem napadu, naročito kod mladih zasada, može doći do golobrsta.
 
Proizvođačima se preporučuje obilazak voćnih zasada i pregled stabala na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se uoče pojedinačna gusenična gnezda preporučuje se njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje. Ukoliko se registruje jači napad, a prag štetnosti je  2-3 gusenična gnezda po stablu i kod mladih voćaka gde su zahvaćena ćitava stabla,  preporučuje se primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.
Region: Jagodina
Expand/Collapse Created : 15.9.2020 ‎(1)
Zaštita jabuke15.9.2020 9:12Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Negotin zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od napredovanja zrenja: povećanje inteziteta boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).

jaje jabukinog smotavca

velika slika

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).

U voćnjacima gde su zastupljene kasne sorte jabuka (Ajdared,Grany Smith,Braeburn i dr.), u cilju zaštite plodova od ubušavanja larvi, preporučuje se primena insekticida:

Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb)  0,5 l/ha  (karenca 7 dana).

Ukoliko do sada nisu sprovedene hemijske mere u cilju zaštite od skladišnih bolesti: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides), preporučuje se zaštita nekim od fungicida:

Geoxe 50WG (a.m. fludioksonil)  0,4-0,45 kg/ha  (karenca 3 dana)    ili

Switch 62,5WG (a.m. ciprodinil+fludioksonil)  0,08-0,1 kg/ha  (karenca 3 dana)    ili

Bellis (a.m. boksalid+piraklostrobin)  0,8 kg/ha  (karenca 7 dana).

U zasadima gde je berba u toku ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite! U ostalim zasadima treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Region: Negotin
Expand/Collapse Created : 14.9.2020 ‎(1)
Zaštita jabuke14.9.2020 11:50Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama zrenja, od faze napredovanje zrenja: povećanje  intenziteta boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu, (BBCH 85-87).

 

 

Ajdared                       Granny Smith

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavaca (Carpocapsa pomonella).

U zasadima u kojima je  prisutan kasni sortiment (Ajdared, Granny Smith, Breaburn, Fuji i dr.), u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi jabukinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

 

·         Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb)...0,5 l/ha   (7 dana karenca).

 

U cilju sprečavanja pojave prouzrokovača truleži u skladištima: mrke truleži plodova (Monilinia fructigena), gorke truleži plodova (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži plodova (Penicillium spp), u zasadima gde još nije sproveden tretman, proizvođačima se preporučuje primena  nekog od fungicida:

 

·         Bellis (a.m. boskalid + piraklostrobin)...0,8 kg/ha   (7 dana karenca) ili

·         Switch 62,5 WG (a.m. ciprodinil + fludioksonil)...0,8-1 kg/ha   (3 dana karenca) ili

·         Geoxe 50 WG (a.m. fludioksonil)...0,4-0,45 kg/ha  (3 dana karenca).

 

U zasadima u kojima je berba u toku hemijske mere zaštite se ne preporučuju!

Prilikom primene hemijskih sredstava za zaštitu bilja treba voditi računa o karenci preparata i uskladiti je sa vremenom berbe!

Region: Kraljevo
Expand/Collapse Created : 8.9.2020 ‎(5)
Zaštita jabuke8.9.2020 20:40Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)
Na području delovanja RC Jagodina zasadi jabuke se zavisno od sortimenta nalaze u fazi od napredovanja zrenja, karakteristične boje za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).
 
 
Vizuelnim pregledom plodova jabuke uočeno je prisustvo položenih jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella).
 
U voćnjacima gde su zastupljene kasnije sorte jabuke (Grany Smith,Ajdared, Braeburn i dr.) u cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi jabukinog smotavca, preporučuje se primena insekticida:
 
- Affirm opti (a.m.emamektin-benzoat)  u količini 2 kg/ha (karenca  7 dana).
 
U voćnjacima gde nije sprovedena zaštita od skladišnih bolesti: prouzrokovača mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), meke truleži ploda (Penicillium spp.) i gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) preporučuje se zaštita nekim od fungicida:
 
 - Geoxe 50 WG (a.m.fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili
 - Switch 62,5 WG (a.m.ciprodinil+fludioksonil) 0,08-0,1 kg/ha (karenca 3 dana) ili
 - Bellis (a.m.boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana).
 
U zasadima gde je berba u toku ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite! Kod ostalih zasada treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!
Region: Jagodina
II generacija dudovca (Hyphantria cunea)8.9.2020 14:38Dudovac (hyphantria cunea)

Na teritoriji RC Zrenjanin, vizuelnim pregledom stabala višnje, šljive i jabuke registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica  II generacije dudovca (Hyphantria cunea). Gusenična gnezda uočena su na pojedinačnim stablima u voćnjacima, na stablima u okućnicima i u zasadima voća manjih površina.

Dudovac je polifagna štetočina. Hrani se na preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete pričinjava na dudu, orahu, šljivi, kajsiji, višnji i trešnji. Štete pričinjavaju gusenice, koje se hrane lišćem, upredaju ga i skeletiraju. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i ukoliko se registruje prisustvo pojedinačnih zapredaka njihovo mehaničko uklanjanje i uništavanje.

Ukoliko se vizuelnim pregledima zasada registruju veće brojnosti guseničnih gnezda (prag štetnosti je 2-3 gusenična gnezda po stablu) i u mlađim zasadima gde su zahvaćena čitava stabla, preporučuje se spovođenje hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida.

     

 zapredak sa gusenicom

Region: Zrenjanin
1 - 10 Next