Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita ozimih strnina i mladih zasada od glodara  

Preporuke: Zaštita ozimih strnina i mladih zasada od glodara

Open

Naslov preporuke

Zaštita ozimih strnina i mladih zasada od glodara 

Tekst

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnina i mladih zasada registruje se prisustvo glodara, poljskog miša (Apodemys sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Ovi glodari su polifagne štetočine i mogu da prouzrokuju štete na velikom broju gajenih poljoprivrednih kultura. Najčešće se hrane zrnevljem i plodovima biljaka koje rastu u njihovim staništima, kao i zelenim i podzemnim delovima biljaka.

U jesenjem periodu na usevima ozimih strnina hrane se semenom i klijancima, a u povoljnim uslovima za razvoj mogu načiniti velike štete i značajno smanjiti prinos. U mladim zasadima voća, usled ishrane glodara korom stabla i korenom biljaka, može doći do oštećenja i sušenja mladih voćaka.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze useve i mlade zasade i prate prisustvo glodara. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru.

Ukoliko se registruju brojnosti iznad pragova štetnosti preporučuje se njihovo suzbijanje primenom registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke.  

Region

Svi regioni 

Štetni organizmi

Poljska voluharica (microtus arvalis); Poljski miš (apodemus sylvaticus) 

Usev/zasad

SVI 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 20.11.2020 12:40  by Boško Jezerkić 
Last modified at 20.11.2020 14:10  by Boško Jezerkić