Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Braon mramorasta stenica i medena cikada u vinogradima
Braon mramorasta stenica i medena cikada u vinogradima

Na području delovanja RC Požarevac, u pojedinim zasadima vinove loze, registrovano je prisustvo braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) u svim razvojnim stadijumima, kao i imaga i larve cikade Metcalfa pruinosa (bela ili medena cikada). Najintezivnije prisustvo ovih cikada je uočeno u zasadima gde se ne sprovede intenzivne mere zaštite od štetnih organizama, ali su u uočene i u intenzivnim zasadima u manjoj brojnosti.

Odrasle jedinke braon mramoraste stenice su obojene različitim nijansama smeđe boje na leđima i trbuhu, dok su noge takođe smeđe boje, ali sa crnim i belim tačkicama. Na gornjoj ivici štitića ima tri do pet bakarnih pega, a izgled antena je karakterističan za ovu vrstu, gde su na tamnim antenama izraženi bledo žuti prstenovi.

Halyomorpha halys ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava imago u stambenim i drugim građevinskim objektima. U letnjim mesecima, na naličju listova, ženke polažu buretsta, glatka, bela jaja u grupicama od 20 do 30 komada. Larve prolaze kroz pet stupnjeva razvića.

Ova stenica je izrazito polifagna vrsta, štete nanose larve i imago, sisanjem biljnih sokova iz nadzemnih delova biljaka. U vinovoj lozi se najčešće sreću u vreme sazrevanja, gde usled ishrane ove štetočine, dolazi do menjanja oblika, boje i ukusa bobica, pa grožđe gubi tržišnu vrednost. Takođe, mesta uboda su i „ulazna vrata“ za razvoj mnogih patogena, pre svega prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje braon mramoraste stenice. Da bi se smanjila brojnost stenica, hemijsko tretiranje treba sprovoditi po obodu parcela, gde se najviše grupišu, u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim časovima, kada su najaktivnije, insekticidima na bazi piretroida. Na manjim površinama, preporučuje se mehaničko prikupljanje.

Metcalfa pruinosa ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja, u pupoljcima, pukotinama, na kori čokota i drugim mestima. Sredinom maja, larve počinju da se pile, najpre su bele boje, a kasnije svetlo zelene sa prepoznatljivom belom voštanu prevlakom na biljci, nalik na vatu. Hrane se isisavajući sokove, a ujedno luče i mednu rosu. Tokom dvomesečnog razvoja larva prolazi kroz pet razvojnih stadijuma, od kojih su poslednja dva veoma aktivna. Prva imaga se javljaju sredinom jula, a nakon polnog sazrevanja ženka tokom jeseni položi oko 100 jaja.

Ova cikada je široko polifagna vrsta, najštetnija je na vinovoj lozi, a ostale biljke hraniteljke su voćke, brojne vrste šumskog i ukrasnog drveća, mnoge žbunaste i zeljaste biljke. Štete koje nanosi mogu biti direktne i indirektne. Direktne štete, posledica su ishrane larvi i imaga, napadnuto lišće se kovrdža i opada, biljka je iscrpljena i slabijeg rasta. Indirektne štete nastaju usled izlučivanja medne rose, koju naseljavaju gljive čađavice.

Kada se registruje prisustvo ove cikade preporučuje se mehaničko uklanjanje svih zahvaćenih biljnih delova, kao i parloga, jer je na njemu najbrojnija. Mere zaštite protiv ove cikade se sprovode sa suzbijanjem cikade Scaphoideus titanus.

Comments

There are no comments yet for this post.