Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Prisustvo štetnih insekata u usevima ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od vremena setve nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze bokorenja (5 stabala vidljivo) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 25-31). 

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na pojedinim lokacijama, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada, kao i oštećenja na listovima od njihove ishrane.

 

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasle jedinke. Štete prave odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga.

Najveće štete pravi upravo larva, a pri jačem napadu dolazi do sušenja listova što može dovesti do smanjenja prinosa.

Takođe ,registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididaeu niskom  intezitetu napada.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Kruševac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac ozma strna žita se, u zavisnosti od vremena setve nalaze u različitim fazama bokorenja: vidljivo od 3 do 6 sekundarnih stabala (BBCH 23-26).

 

Vizuelnim pregledom ozimih useva nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Ahididae), kao ni prisustvo cikada (Cicadellidae). Na pojedinim parcelama registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Broj aktivnih rupa je ispod praga štetnosti. Ukoliko se registruje 10 aktivnih rupa po hektaru, preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfid). Rupe sa postavljenim mamcima treba zatrpavati, kako bi se očuvalo zdravlje ptica i drugih divljači.

Takođe vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U usevu ozimog ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 5% biljaka.

 

 RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac ozimi usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od 4  lista razvijena do faze bokorenja (BBCH 22-23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na lokalitetima Meševo i Mačkovac, nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Pregledom parcela ozimog ječma na lokalitetu Meševo, uočeni su simptomi mrežasta pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.

Takođe, tokom vizuelnih pregleda, na oba lokaliteta, nije regsitrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac ozima strna žita se, u zavisnosti od vremena setve, lokaliteta i primenjene agrotehnike, nalaze u različitim fazama rasta klijanca. Ozima pšenica se nalazi u fazi od dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13), a ozimi ječam od dva do četri lista razvijeno (BBCH 12-14).

 

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma na lokalitetu Meševo i Mačkovac, nije utvrđeno prisustvo simptoma biljnih bolesti, kao ni prisustvo štetočina.   

 

Takođe, vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš Apodemus sylvaticus i poljska voluharica Miocrotus arvalis).

 

RC Kruševac  nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozime pšenice i ječma u zavisnosti od rokova setve i lokaliteta, nalaze u fazi od pojave prvog lista iz stabaoca (BBCH 10 ) do faze dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-13).

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma registrovano je prisustvo cikada (Cicadellidae) u niskim brojnostima, na do 2 % biljaka, dok prisustvo lisnih vaši nije registrovano.

Ove štetočine su veoma značajne kao prenosioci  fitopatogenih virusa. Prag štetnosti, u početnim fazama razvoja pšenice i ječma, iznosi 10% napadnutih biljaka.

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja i prisustva štetočina u usevima ozime pšenice i ječma.

 

Žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada kupine uočeni su simptomi žute rđe lista i izdanaka kupine (Kuehneola uredinis).

Ovaj patogen može da prouzrokuje značajne štete, jer dovodi do sušenja mladih izdanaka, a najveće štete prouzrokuje na osetljivim sortama, poput sorte Thornfree.

Simptomi se uočavaju na svim nadzemnim delovima biljke, a najuočljiviji su na izdancima i lišću. Rđa kupine se javlja u drugom delu vegetacije. Krajem vegetacije na naličju lista rodnih lastara pojavljuju se sitni, žuti uredosorusi. Ponekad su tako brojni da potpuno prekriju naličje lista u vidu žute brašnaste prevlake.

Usled jake zaraze napadnuti izdanci zaostaju u porastu, slabe i suše se, a može doći i do prevremenog opadanjea lišća sa rodnih grančica. U toku jedne vegetacije rđa kupine ostvaruje više sekundarnih infekcija. Prouzrokovač žute rđe lista i izdanaka kupine ceo životni ciklus obavlja na kupini.

U cilju suzbijanja ovog patogena najbitnije su preventivne mere koje podrazumevaju orezivanje i uništavanje obolelih izdanaka posle berbe, zatim sakupljanje i zaoravanje obolelog lišća kao i prihrana đubrivima. Prilikom sadnje kupine treba obabrati sorte koje su tolerantnije prema ovoj bolesti. Od hemijskih mera zaštite, u ovom periodu, preporučuje se primena preparata na bazi bakra kao po preporuci od 29.10.2021.

Smeđa pegavost lista maline (Sphaerulina rubi)

Na području delovanja RC Kruševac, malinjaci se nalaze u fazi razvoja: starenje, početak mirovanja.

Vizuelnim pregledom zasada maline, uočeni su simptomi smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi), u niskom intenzitetu napada.

Simptomi bo­lesti se ispoljavaju na listu u vidu sitnih svetlosmeđih pega kružnog oblika i sa tamnom nijansom po obodu. Oboljenje najpre zahvata donje listove dvogodišnjih rodnih izdanaka a kasnije prelazi na lišće jednogodišnjih izdanaka. Sa razvojem bolesti pege se znatno uvećavaju i međusobno spajaju. Zaraženi listovi požute i kasnije dobijaju svetlosmeđu boju i pre vremena otpadaju. Prevremena defolijacija lišća ima za posledicu smanjenje prinosa u narednoj godini. Oboleli  izdanci ulaze u zimu nezreli, pa su osetljivi na mraz. Ovaj patogen prezimljava u peritecijama na opalom lišću i piknidima na izdancima maline.

U cilju zaštite maline od ovog patogena preporučuju se preventivne mere kontrole koje imaju za cilj smanjenje infektivnog potencijala, a to su rezidba i uklanjanje zaraženih mladara i sakupljanje ili zaoravanje opalog lišća.  Intenzitet prisustva ovog patogena na našem terenu ne zahteva primenu posebnih hemijskih mera zaštite već se zaštita maline od ovog patogena vrši zajedno sa suzbijanjem prouzrokovača ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata).

Pojava prezimljujućeg imaga obične kruškine buve

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama obezbojavanja i opadanja lišća.

Vizuelnim pregledom zasada kruške uočeno je prisustvo prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u ineksu napada 4,5. U toku je pojava imaga prezimljujuće forme ove štetočine, koja je krupnija i tamnija od letnjih formi i otpornija na niske temperature. 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Krvava vaš jabuke (Eriosoma lanigerum)

Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom zasada jabuke, u pojedinim  voćnjacima gde nisu adekvatno sprovedene hemijske mere zaštite, uočene su kolonije krvave vaši (Eriosoma lanigerum) na donjem delu stabla i na izdancima.

Trenutno se vizuelnim pregledom voćnjaka ova štetočina lako može uočiti u zoni korenovog vrata, na izdancima i pukotinama gde i prezimljava. Kolonije vaši su prekrivene belom gustom voštanom prevlakom ispod koje se nalaze sivo-crne vaši. Ukoliko se vaši zgnječe, one ispuštaju crvenu tečnost, po kojoj je štetočina dobila ime. U proleće, pre cvetanja jabuke, sa porastom temperature dolazi do migracije prezimelih formi na nadzemne delove stabla. Tokom proleća i leta javljaju se beskrilne forme, a pred kraj leta javljaju se krilate forme koje preleću na nova stabla u voćnjaku. U jesen se larve spuštaju u zonu korenovog vrata. U toku vegetacije, u zavisnosti od povoljnosti uslova za razvoj, može imati 10-15 generacija. Svojom ishranom, sišući biljne sokove, krvava vaš dovodi do pucanja kore grana, debla i korena, pojave rak rana i na kraju prevremenog sušenja voćaka. Štete su najveće kod mladih sadnica u rasadnicima.

Suzbijanje krvave vaši je kompleksno i zahteva primenu više mera.

-        prilikom podizanja zasada jabuka treba korisiti manje osetljive sorte i manje bujne podloge,

-        rezidbu treba pravilno izvesti, bez velikih rezova i oštećenja na stablu,

-        izbalansirana ishrana (ne koristiti prekomerne količine azota, kako bi se postigao umeren rast izdanaka),

-        primena hemijskih mera zaštite. Treba naglasiti da se ova štetočina hemijski veoma teško suzbija, kako zbog guste voštane prevlake koja je štiti, tako i zbog skrivenog načina života. Po opadanju lišća preporučuje se jesenje tretiranje mineralnim uljima, kada su kolonije skoncentrisane pri zemlji u osnovi korena. Tokom vegetacije primena registrovanih insekticida se pozicionira nakon migracije vaši sa korena na grane i grančice u periodu piljenja larvi i pojave najmlađih larvenih stupnjeva.

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora) na krušci

Vizuelnim pregledima zasada kruške, na pojedinačnim stablima je registrovano prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

Bakteriozna plamenjača je najznačajnija bakteriozna bolest jabučastog voća u Srbiji.

Simptomi bakteriozne plamenjače su prisutni na mladarima u vidu pastirskog štapa, mrke boje, a zaraženi listovi na njima se osuše i ostaju na granama.

Sada se preporučuje pregled zasada na prisustvo ovog patogena i po potvrdi prisustva simptoma mehaničkog uklanjanja zaraženih biljnih delova. Uklanjanje se sprovodi po suvom vremenu uz osnovne higijenske mere:

Prilikom rezidbe  treba  zahvatiti  zonu 50 cm zdravog tkiva ispod vidljivih simptoma i vršiti dezinfekciju alata potapanjem istog u 10% rastvora natrijum hipohlorita ili 70% rastvora etil alkohola. Orezane obolele biljne delove treba izneti iz voćnjaka i uništiti. 

Nakon mehaničkih mera preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite, odnosno jesenje  tretiranje voćnjaka, nekim od registrovanih preparata na bazi bakra,  kad opadne minimum 70% lisne mase,  što ima za cilj dezinfekciju stabala i grana i smanjenje infektivnog potencijala bakteriozne plamenjače u narednoj vegetaciji.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima