Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Katalog štetnih organizama > Cydia molesta-breskvin smotavac  

Web Part Page Title Bar image
Cydia molesta-breskvin smotavac

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part

Breskvin smotavac - Cydia molesta

ŠTETNI ORGANIZAM: Cydia molesta Busck
SINONIMI: Grapholitha molesta Busck, Laspeyresia molesta Busck
NARODNI NAZIV: Breskvin smotavac
TAKSONOMSKI STATUS:
Klasa: Insecta
Red: Lepidoptera
Familija: Tortricidae
Rod: Cydia
Vrsta: Cydia molesta
KARANTINSKI STATUS: nema
DOMAĆINI: pored breskve kao glavnog domaćina, Cydia molesta oštećuje i krušku, dunju, jabuku, kajsiju, šljivu.
GEOGRAFSKA RASPROSTRANJENOST: Domovima ove štetočine je Istočna Azija (Kina, Koreja, Japan), odakle je široko naseljena svuda u svetu. Danas naseljava srednju i južnu Evropu, Bliski Istok, Severnu i Južnu Ameriku, Australiju, Novi Zeland, severnu i južnu Afriku. Na našem proizvodnom području zastupljena je na svim lokalitetima gajenja breskve, a prvi put je zabeležena 1947. godine. Pravi velike štete u ne tretiranim voćnjacima, naročito na mlađim zasadima. Ubušuje se u vrhove lastara i na taj način remeti pravilno formiranje letorasta mladih zasada.

SIMPTOMI
Prva oštećenja se vide na mladim lastarima u vidu uvenuća i sušenja. Na plodovima se kasnije uočavaju simptomi uglavnom od larvi kasnijh generacija. Na plodovima se vidi smolotečina, na koju se naseljava gljiva čađavica, dok se na preseku ploda mogu videti hodnici u kojima se nalazi izmet.

MORFOLOGIJA
Leptir je dug 6 mm sa rasponom krila 11-13 mm. Prednja krila su mrka sa kraćim i dužim pegicama i crticama tamno mrke i žute boje, a zadnja krila su čađavo-crna sa svetlijim resama. Noge i abdomen su srebrne boje.
Jaja su eliptična, dužine oko 1 mm. Nakon polaganja jaja su beličasta, a nekoliko dana kasnije postaju žućkasta.
Larve su različite boje u zavisnosti da li pripada zimskoj ili letnjoj generaciji štetočine. Letnja generacija je bledožuta sa ružičastom gornjom površinom a zimske mrkosiva. Na vrhu abdomena nalazi se izraštaj u vidu četkice, odrasla gusenica je duga 9-10 mm.

CIKLUS RAZVIĆA
Cydia molesta prezimljava u stadijumu gusenice u svilenom kokonu smeštenom u pukotini kore stabla ili grane. Takođe može prezimeti u biljnim delovima na površini zemljišta.
Prelazak gusenice u lutku dešava se rano u proleće (u zavisnosti od temperature). Ako su vremenski uslovi povoljni, ženka polaže 100-200 jaja, najčešće na naličju lista. U zavisnosti od temperature period inkubacija traje 7-14 dana, a potom mlade larve ekloziraju i ulaze u vrh letorasta gde prave vertikalne hodnike. Zbog oštećenja, vrh letorasta se suši i na mestu ubušenja javlja se smolotočina. Do svog punog razvoja larva ošteti 2-4 letorasta.
Po završenom razvoju larva prelazi u lutku i u toku 7-15 dana izleću leptiri II generacije. Potpuni razvoj generacije, u zavisnosti od vremenskih uslova, traje oko mesec dana, pa tako štetočina ima 4-6 generacija. Optimalne temperature za razvoj su 20-30ºC i relativna vlažnost 70-80%. Ukoliko je srednja dnevna temperatura ispod 16ºC nema polaganja jaja. Obzirom da je let veoma razvučen, u toku čitave godine u istom voćnjaku možemo naći isprepletane sve razvojne stadijume štetočine.