Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Prvi ulovi imaga sive repine pipe

Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Zmajevu, u feromonskim klopkama, registrovani su prvi ulovi imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris.

Narednih dana, sa porastom temperature, očekuje se intenzivniji izlazak imaga repine pipe sa mesta prezimljavanja.

U toku je setva šećerne repe. Preporučuje se poljoprivrednim proizvođačima gušća setva na uvratinama, kopanje lovnih kanala oko starih repišta. Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas će na vreme dati signal za primenu insekticidnih mera.

 
Pojava sive repine pipe na starom repištu
Na području delovanja RC Vrbas, na lokalitetu u Zmajevu i Bačkom Dobrom Polju, registrovana su prva imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris, u feromonskim klopkama. Sa povećanjem dnevnih temperatura, koje se najavljuju, očekuje se intenzivniji izlazak imaga sive repine pipe sa mesta prezimljavanja. Za sada se hemijske mere ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine. O momentu tretmana, proizvođači će biti na vreme obavešteni.
 
repina pipa u feromonskoj klopci
Siva repina pipa

Na području RC Vrbas, registruju se kontinuirani ulovi imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na starom repištu . U toku je setva useva šećerne repe.  Visoke dnevne temperature koje predstoje,  omogućiće masovniji izlazak  jedinki repine pipe sa mesta prezimljavanja i njihovo naseljavanje na novoposejana repišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, ali je neophodno stalno posmatranje starih repišta i izlazak pipe. Takođe se pažnja mora usmeriti i na praćenje nicanja novih repišta.

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

imaga repine pipe u klopkama

Pojava žitne pijavice
Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta RC Vrbas, registrovana su imaga žitne pijavice, Lema melanopus. U toku je dopunska ishrana imaga i kopulacija. Pregledane pšenice se nalaze u fenofazi po BBCH skali 30 (početak izduživanja stabljike).
Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju, a RC Vrbas će signalizirati vreme za tretman.
Registrovan prvi ulov krompirovog moljca
Na području RC Vrbas, lokalitet Nadalj, feromonske klopke u zasadu krompira, postavljene 1.6. registrovan je prvi ulov krompirovog moljca, Phthorimea operculella. Krompir sorte Lady Claire je u fazi vadjenja i odnošenja krtola u skladišta. Preporuka je da se sav krompir ukloni sa krompirišta. U skladištima održavati temperaturu od 5-9 stepeni C i obezbediti mreže na svim ulazima.
 
imago krompirovog moljca
Ostrinia nubilalis, kukuruzni plamenac,lokalitet Srbobran

datum

lokalitet

hibrid

% jajnih legala I gen.Ostrinia nubilalis

4.6.2016.

Srbobran

Ns 609 b

2

5.6.2016.

Srbobran

NS 444 Ultra

1

8.6.2016.

Srbobran

NS 444 Ultra

3

17.6.2016.

Srbobran

NS 444 Ultra

1

 

Srbobran

 

% ubušenja I gen Ostrinia nubilalis

16.6.

Srbobran

NS 609 b

3

17.6.

Srbobran

NS 3022

5

18.6.

Srbobran

NS 444 ULTRA

7

18.6.

Srbobran

NS 290

3

18.6.

Srbobran

NS 6010

3

18.6.

Srbobran

NS 6043

4

18.6.

Srbobran

Radan

2

Lisne sovice u usevu šećerne repe
Na lokalitetu u Kuli, u usevu šećerne repe, registrovane su  larve i jaja lisnih sovica, kao i oštećenja na listovima šećerne repe. Indeksi napada larvi i jaja su niski i ne zahtevaju mere kontrole. I na lokalitetu u Bečeju na feromonskim klopkama beleže se visoki ulovi imaga lisnih sovica.
Uočene su i larve ektoparazita Euplectrus spp.
 
larva lisne sovice
 
jajno leglo sovica
 
larva lisne sovice
 
ektoparazit, Euplectrus spp. na larvi sovice
Polaganje jaja prve generacije kukuruznog plamenca

Na lokalitetu u Vrbasu, u usevu semenskog kukuruza Sincero koji se nalazi u fenofazi po BBCH skali - 18 (formirano 8 listova), registrovano je jajno leglo kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis u indexu napada 0,25.

RC Vrbas nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca.

 

jajno leglo na naličju lista kukuruza

Tetranichus urticae na kukuruzu

Na području RC Vrbas, u usevu semenskog i merkantilnog kukuruza ( koji se ne navodnjava), registrovano je prisustvo običnog paučinara, Tetranichus urticae, na listovima i klipu kukuruza.

Grinje iz ove familije imaju više generacija godišnje. Prezime kao oplođene ženke ispod biljnih ostataka. Imago je izrazito polifagan (hrani se na više od 800 biljnih vrsta ).Prve kolonije javljaju se na donjem lišću, a na klipovima i svili se javljaju samo u slučaju prenamnožavanja.

Optimalna temperatura za razvoj je 25-28 stepeni C. S obzirom na visoku rezistentnost koju su ove gljive razvile( kratak životni ciklus u toplijim uslovima-visoka plodnost ),prema većini insekticida, u zemljama EU,  za kontrolu populacije koriste se prirodni neprijatelji , kao što su: Orius majusculus, Stethorus punctilum, Phitoseidae, Scolothrips sp. Kod nas u usevu kukuruza nije registrovan nijedan akaricid ( u soji a.m. abamektin i a.m. fenpiroksimat)

 

Registrovana prvopoložena jajna legla na tri lokaliteta RC Vrbas
Vizuelnim pregledima na  tri lokaliteta RC Vrbas ( Vrbas, Srbobran i Bečej ), registrovana su sveže položena jaja kukuruznog plamenca, Ostrinia nubilalis, sa niskim intenzitetom napada ( od sto pregledanih biljaka na tri lokaliteta, pronadjeno je jedno jajno leglo).
 
 
lokalitet
registrovana jajna legla
DD(od1.1.2013.)
Bečej
6.6.2013.
412,89
Srbobran
7.6.2013.
377,26
Vrbas
7.6.2013.
385,79
 
Jajno leglo kukuruznog plamenca u Srbobranu, semenski kukuruz NS 444
 
 
Jajno leglo k.plamenca na merkantilnom kukuruzu, hibrid Pionir B23 u Vrbasu