Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Stanje u usevima ozimog ječma
Stanje u usevima ozimog ječma

Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ječma se, u zavisnosti od lokaliteta i primenjenih agrotehničkim mera, nalaze u fenofazi od tri do četiri sekundarna stabla vidljiva (BBCH 23-24).

Niske temperature u predhodnom periodu uticale su na zdravstveno stanje useva ječma, koji su na većini lokaliteta, pretrpeli štete u smislu izmrzavanja.

Izmrzavanje na usevu ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10% do 15% biljaka i simptoma pepelnice žita (Erasiphe graminis) na pojedinačnim biljkama.

Takođe, vizuelnim pregledima registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) u niskom intenzitetu napada.

Na usevima ozimih ječmova  i dalje se uočava prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, pa se proizvođačima preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje više od 10 aktivnih rupa po hektaru, njihovo suzbijanje korišćenjem registrovanih rodenticida u vidu gotovih mamaka. Nakon ubacivanja mamaka u aktivne rupe, rupe treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica.

Comments

There are no comments yet for this post.